Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 1993

 • Alberski R., Systemy wyborcze, Wrocław 1993.
 • Banaszak B., Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r., „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.
 • Banaszkiewicz A., Identyfikacje światopoglądowe i identyfikacje partyjne jako czynniki oddziaływujące na zachowania wyborcze, [w:] Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993, s. 99-110.
 • Bartoszcze R., Techniki perswazji w kampanii wyborczej (na przykładzie wyborów z czerwca 1989 roku), „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Nauk Politycznych” 1993, nr 49.
 • Chruściak R., Wybory parlamentarne i prezydenckie, [w:] Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, red. E. Zieliński, Warszawa 1993, s. 123-171.
 • Complak K., Ograniczenia prawa wybieralności i zgłaszania kandydatów do parlamentu w Ameryce Łacińskiej (Omówienie podstawowych aktów normatywnych), „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 2.
 • Dlaczego tak głosowano: wybory prezydenckie '90 (analiza polityczna i socjologiczna), red. S. Gebethner, K. Jasiewicz, Warszawa 1993.
 • Dohnalik J., Profile światopoglądowe elektoratów poszczególnych partii i osób nieuczestniczących w  wyborach, [w:] Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993, s. 155-168.
 • Fuks T., Instytucja referendum w Polsce – stan obecny i oczekiwania, [w:] „Mała Konstytucja” w procesie przemian ustrojowych w Polsce, red. M. Kruk, Warszawa 1993, s. 67-73.
 • Gebethner S., Sejm rozczłonkowany: wytwór ordynacji wyborczej czy polaryzacji na polskiej scenie politycznej, [w:] Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993, s. 169-192.
 • Gebethner S., Wybory do Senatu, [w:] Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993, s. 193-203.
 • Jackiewicz Z., O prawie wyborczym regulującym wybory do Sejmu RP I kadencji, „Państwo i Prawo” 1993, nr 5.
 • Jarosz Z., Nowa ordynacja wyborcza do Sejmu RP, „Państwo i Prawo” 1993, nr 7.
 • Jaskiernia J., Równość praw wyborczych a ochrona mniejszości w USA, „Państwo i Prawo” 1993, nr 10.
 • Mordwiłko J., Wybory komunalne – W sprawie sposobu liczenia kadencji rad gmin, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 7-8.
 • Mordwiłko J., Wybory komunalne – Z prac nad udoskonaleniem prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 1-2.
 • Olejniczak-Szałowska E., Prawo społeczności lokalnych do rozstrzygania spraw w drodze referendum, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 7-8.
 • Polska scena polityczna a wybory: praca zbiorowa, red. S. Gebethner, Warszawa 1993.
 • Prawo wyborcze: Sejm, Senat, oprac. A. Sylwestrzak, Gdańsk 1993.
 • Raciborski J., Determinanty procesu krystalizacji preferencji wyborczych, [w:] Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993, s. 111-154.
 • Raciborski J., O stabilności zachowań wyborczych i niektórych politycznych konsekwencjach wysokiej absencji, [w:] Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993, s. 222-235.
 • Römmele A. (tłum. Z. Rydz i A. Pol), Dotacje przedsiębiorstw na rzecz finansowania amerykańskich kampanii wyborczych, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.
 • Siemieński F., Komentarz do niektórych przepisów nowej ordynacji wyborczej, „Dziś” 1993, nr 9.
 • Skarżyńska K., Potoczna percepcja celów partii politycznych a zachowania wyborcze, [w:] Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993, s. 87-98.
 • Skotnicki K., Instytucja zaświadczeń o prawie do głosowania, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1993, nr 47.
 • Stolzlechner H., Bezpośrednie wybory burmistrzów według austriackiego prawa gminnego, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 7-8.
 • Wiatr J. J., Wybory parlamentarne 19 września 1993: przyczyny i następstwa, Warszawa 1993.
 • Żukowski T., Polska scena polityczna w latach 1991 – 92 w świetle wyników wyborów: ciągłość i zmiany, [w:] Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner, Warszawa 1993, s. 236-260.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl