Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 1994

 • Alberski R., „Czwarta władza” a wybory. Uwagi o prowadzeniu kampanii wyborczej w środkach masowego przekazu, [w:] Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach samorządowych, red. H. Lisicka, Wrocław 1994, s. 137- 154.
 • Antoszewski A., Komentarz do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, [w:] Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach samorządowych, red. H. Lisicka, Wrocław 1994, s. 7-63.
 • Antoszewski A., Ordynacje wyborcze do parlamentu i ich polityczne konsekwencje, [w:] Ewolucja systemu politycznego po 1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki, red. A. Antoszewski, Wrocław 1994, s. 41-64.
 • Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach samorządowych, red. H. Lisicka, Wrocław 1994.
 • Fiut I. S., Obraz kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, nr 1/2.
 • Gdulewicz E. (rec.), Wybory parlamentarne 1991 i 1993, red. S. Gebethner, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 4(12).
 • Gołyński K., Orzecznictwo sądowe w sprawach z artykułu 139 ordynacji wyborczej do Sejmu: wybrane zagadnienia, Warszawa 1994.
 • Gołyński K., W sprawie interpretacji artykułu 139 ordynacji wyborczej do Sejmu, „Państwo i Prawo” 1994, nr 6.
 • Grzybowski M. (rec.), Jaskiernia J., Zasada równości w prawie wyborczym USA, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 1(5).
 • Jackiewicz Z., Kontrowersyjne postanowienia ordynacji wyborczej do Sejmu z 28 maja 1993, „Zeszyty Naukowe Ośrodka Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej” 1994, nr 2.
 • Jackiewicz Z., Ordynacja wyborcza do Sejmu RP w świetle doświadczeń wyborów 1993 r., „Państwo i Prawo” 1994, nr 3.
 • Jagielski M., Zasada powszechności wyborów w III RP w świetle praw człowieka, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 1994, nr 1.
 • Janusz G., Mniejszości narodowe w wyborach parlamentarnych 1989-1993, „Przegląd Polonijny” 1994, nr 2.
 • Jarosz Z., Instytucja referendum w procesie stanowienia ustaw, [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, red. J. Trzciński, Warszawa 1994, s. 271-292.
 • Lisicka H., Kształtowanie wizerunku ugrupowania w kampanii wyborczej, [w:] Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach samorządowych, red. H. Lisicka, Wrocław 1994, s. 155-165.
 • Majchrowski J., Instrumentalizacja prawa wyborczego w Polsce, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1994, nr 4.
 • Małkiewicz A., Wybory czerwcowe 1989, Warszawa 1994.
 • Raciborski J., Wybory samorządowe 1994. Komentarz do wyników, „Myśl Socjaldemokratyczna” 1994, nr 3/4.
 • Sobkowiak L., Determinanty walki i współpracy w kampanii wyborczej, [w:] Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach samorządowych, red. H. Lisicka, Wrocław 1994, s. 110-122.
 • Sokala A., Wybory uzupełniające do rad gmin w okręgach jednomandatowych. Aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 9.
 • Solorz R., Cechy polskiego elektoratu, [w:] Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach samorządowych, red. H. Lisicka, Wrocław 1994, s. 76-97.
 • Stępień J., Elekcja Samorządowa: maj 1990, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 1-2.
 • Stępień J., Sprawozdanie z działalności Generalnego Komisarza Wyborczego i terenowych organów wyborczych, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 1-2.
 • Sułek A., Opinia w sprawie zakazu publikacji wyników sondaży przedwyborczych przewidzianego w przygotowywanej ordynacji wyborczej, „Kultura i Społeczeństwo” 1994, nr 3.
 • Szmyt A., Uwagi w sprawie projektów ustaw o zasadach i trybie przeprowadzania referendum, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne BSE” 1994, nr 3
 • Wiszniowski R., Strategie w kampaniach wyborczych, [w:] Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach samorządowych, red. H. Lisicka, Wrocław 1994, s. 123-136.
 • Zakrzewski J. (rec.), Jaskiernia J., Zasada równości w prawie wyborczym USA, „Państwo i Prawo” 1994, nr 4.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl