Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 1995

 • Antoszewski A., O zwiększenie skuteczności prognoz wyborczych, [w:] Czy można przewidzieć? Socjologiczno – metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, red. W. Sitek, Wrocław 1995, s. 67-86.
 • Banaszkiewicz A., Wybory 1991, 1993 – zmiany sympatii politycznych, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, red. S. Gebethner, Warszawa 1995, s. 73-86.
 • Bożyk S., Wybory prezydenckie, Białystok 1995.
 • Czy można przewidzieć? Socjologiczno-metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, red. W. Sitek, Wrocław 1995.
 • Gebethner S., System wyborczy: Deformacja czy reprezentacja?, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, red. S. Gebethner, Warszawa 1995, s. 9-48.
 • Goc W., Referendum w prawie strajkowym, [w:] Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, Warszawa 1995, s.105-119.
 • Gołata K., Rola ordynacji wyborczych w kształtowaniu politycznego oblicza polskiego parlamentu, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Seria I” 1995, nr 232.
 • Gołyński K., Artykuł 6 ordynacji wyborczej do Sejmu RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 1(9).
 • Gołyński K., Prawa wyborcze w praktyce, Warszawa 1995.
 • Grzybowski M., Pierwsze wolne wybory parlamentarne: Polska, Czechy, Słowacja. W poszukiwaniu adekwatnego systemu, „Ad Meritum” 1995, nr 1.
 • Hałacińska K., Obawy i niepokoje społeczeństwa polskiego w okresie wyborów 1991 i 1993 – analiza wyników badań, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, red. S. Gebethner, Warszawa 1995, s. 159-178.
 • Jackiewicz Z., Wpływ prawodawcy na wyniki wyborów, „Państwo i Prawo” 1995, nr 3.
 • Jasiewicz K., Anarchia czy pluralizm? Podziały polityczna i zachowania wyborcze w roku 1991 i 1993, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, red. S. Gebethner, Warszawa 1995, s. 49-71.
 • Jaskiernia J., Prawnoustrojowe i społeczno-polityczne doświadczenia referendum z 29 XI 1987, [w:] Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, Warszawa 1995, s. 77-88.
 • Korzeniowski K., Alienacja polityczna a zachowania wyborcze w warunkach transformacji systemowej w Polsce, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, red. S. Gebethner, Warszawa 1995, s. 143-157.
 • Krawulski J., Ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu w Polsce w latach 1989-1993, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Seria I” 1995, nr 226.
 • Krawulski J., Wybory parlamentarne i prezydenckie u wschodnich sąsiadów Polski w latach 1992-1995: (Litwa, Rosja, Ukraina, Białoruś), Poznań 1995.
 • Kubiak A., Wybrane metodologiczne aspekty sondaży przedwyborczych, [w:] Czy można przewidzieć? Socjologiczno – metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, red. W. Sitek, Wrocław 1995, s. 87-96.
 • Kurcz Z., Zachowania wyborcze mniejszości niemieckiej, [w:] Czy można przewidzieć? Socjologiczno – metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, red. W. Sitek, Wrocław 1995, s. 97-136.
 • Mironowicz E., Białorusini w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Polsce w latach 1989-1994, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1995, nr 2.
 • Mojak R., Wybory prezydenckie w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 4(12).
 • Mordwiłko J., Protesty wyborcze w świetle ordynacji wyborczej z 1993 r. do Sejmu RP oraz praktyka ich rozpoznawania, „Państwo i Prawo” 1995, nr 1.
 • Mordwiłko J., Status I Prezesa Sądu Najwyższego kandydującego na urząd Prezydenta RP, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne BSE” 1995, nr 3,
 • Naleziński B., Zasady prawa wyborczego do Sejmu, Senatu i wyborach na urząd prezydenta, [w:] Prawo konstytucyjne, red. P. Tuleja, Warszawa 1995, s. b. d.
 • Paczkowski A., Referendum z 30 VI 1946 r., Próba wstępnego bilansu, [w:] Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, Warszawa 1995, s. 67-76.
 • Pietrzyk-Zieniewicz E., Zieniewicz A., Systemy pominięć – sytuacja dialogu i style dyskursu propagandowego w kampanii wyborczej 1993 roku, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, red. S. Gebethner, Warszawa 1995, s. 127-141.
 • Pietrzyk-Zieniewicz E., Zieniewicz A., Wizerunki autoprezentacyjne ważniejszych ugrupowań politycznych w telewizyjnej kampanii wyborczej w roku 1993, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, red. S. Gebethner, Warszawa 1995, s. 97-125.
 • Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, Warszawa 1995.
 • Repel J., Weryfikacja wyborów parlamentarnych w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym, red. K. Działocha, Wrocław 1995, s. 123–130.
 • Repel J., Weryfikacja wyborów parlamentarnych w polskim prawie konstytucyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1995, nr 247.
 • Sitek W., Przyczynek do teorii upodmiotowionego obywatela racjonalnego. Przewidywanie wyników wyborów w perspektywie metodologicznej, [w:] Czy można przewidzieć? Socjologiczno – metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, red. W. Sitek, Wrocław 1995, s. 31-52.
 • Skarżyńska K., Chmielewski K., Najmłodsi wyborcy – jak głosowali i dlaczego?, [w:] Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, red. S. Gebethner, Warszawa 1995, s. 179-191.
 • Sokala A., Niektóre kwestie prawa wyborczego do rad gmin. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3(11).
 • Sokół W., System wyborczy jako wyznacznik systemu partyjnego, [w:] Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach Konstytucji RP, red. K. Działocha, A. Preisner, Wrocław 1995, s. 53-70.
 • Staszewski M. T., Referendum oprotestowane, [w:] Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, Warszawa 1995, s. 89-104.
 • Sułek A., Paragraf 117. Przyczynek do psefologii, [w:] Czy można przewidzieć? Socjologiczno – metodologiczne doświadczenia polskich badań przedwyborczych, red. W. Sitek, Wrocław 1995, s. 53-66.
 • Szmyt A., Ustawa referendalna, [w:] Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach Konstytucji RP, red. K. Działocha, A. Preisner, Wrocław 1995, s. 53-70.
 • Wiatr J. J., Wybory prezydenckie 1995, „Myśl Socjaldemokratyczna” 1995, nr 3/4.
 • Witkowski Z., Reforma włoskiego prawa wyborczego do Izby Deputowanych i do Senatu Republiki z 4 sierpnia 1993 r., „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3(11).
 • Wybory parlamentarne 1991 i 1993 a polska scena polityczna, red. S. Gebethner, Warszawa 1995.
 • Zieliński T., Referendum w państwie demokratycznym, [w:] Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, Warszawa 1995, s. 9-42.
 • Zwoliński A., Wybory w katolickim nauczaniu społecznym, „Analecta Cracoviensia” 1995, Tom 27.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl