Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 1996

 • Banaszak B., Prawo wyborcze obywateli, Warszawa 1996.
 • Blachetta P., Mniejszość niemiecka w Polsce w wyborach parlamentarnych 1993 roku, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1996, nr 5.
 • Buczkowski J., Powszechność wyborów w praktyce III Rzeczypospolitej, Rzeszów 1996.
 • Dylus A., Referendum a demografia, „Przegląd Powszechny” 1996, nr 4.
 • Garlicki L. (przekł. i oprac.), Stany Zjednoczone. Obietnice składane w kampanii wyborczej, „Przegląd Sejmowy”1996, nr 2(14).
 • Gdulewicz E., Partie polityczne i system wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ustrój polityczny i gospodarczy współczesnej Polski, red. W. Skrzydło, Lublin 1996, s. 69-89.
 • Górecki D., Ewolucja przepisów dotyczących trybu wyboru prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2(14).
 • Grzybowski M., Wybory parlamentarne w Polsce, w Czechach i na Słowacji – w poszukiwaniu adekwatnego systemu wyborczego (1990-1991), [w:] Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. E. Zieliński, Warszawa 1996, s. 77-98.
 • Jasiewicz K., Wybory prezydenckie 1995 roku a kształtowanie się polskiego systemu partyjnego, „Studia Polityczne ISP PAN” 1996, nr 5.
 • Kmiecik R., O pojęciu „większości głosów” (w prawie wewnętrznym i międzynarodowym), „Państwo i Prawo” 1996, nr 1.
 • Kraluk W. (rec.), Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 2(14).
 • Kręcisz W., Problematyka weryfikacji wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, „Państwo i Prawo” 1996, nr 10.
 • Ławniczak A., Walka z korupcją i ograniczanie wydatków wyborczych w Wielkiej Brytanii, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1996, Tom 34.
 • Majewski J., Naleziński B., O kontroli ważności wyboru prezydenta w Polsce, „Przegląd Sądowy” 1996, nr 3.
 • Malinowski A., Społeczne uwarunkowania referendum, [w:] Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, Warszawa 1996, s. 77-120.
 • Mołdawa T., Referendum w projektach konstytucyjnych lat 1989-1995, [w:] Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, Warszawa 1996, s. 121-132.
 • Mordwiłko J., W sprawie zakresu zadań i obowiązków Sejmu wynikających z ustawy o referendum, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 5(17).
 • Mordwiłko J., W sprawie zmiany terminu referendum, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 3(15).
 • Mordwiłko J., Wokół spraw związanych z art. 79 ust. 3 ordynacji wyborczej do Sejmu, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne BSE” 1996, nr 4.
 • Mordwiłko J., Wybory do rad gmin przeprowadzone w 1994 roku w świetle praktyki, [w:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Warszawa 1996, s. 395-416.
 • Mordwiłko J., Zagadnienia prawne w wyborach do rad gmin przeprowadzonych w 1994 roku, Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Warszawa 1996, s. 375-394.
 • Piotrowski R., W sprawie zmiany terminu referendum, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 3(15).
 • Planeta P., Chrabąszcz  R., I tura wyborów prezydenckich 1995 w prasie polskiej, „Zeszyty prasoznawcze” 1996, nr 1/2.
 • Pohoski M., Informacja o wyższym wykształceniu Aleksandra Kwaśniewskiego a wynik wyborów prezydenckich 1995. Opinie socjologów dla SN. Uwagi dotyczące wykorzystania ekspertyz socjologicznych w postępowaniu przed SN, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 1.
 • Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, Warszawa 1996.
 • Ryng J., Sokołowski T., Prawo wyborcze żołnierzy służby czynnej, Toruń 1996.
 • Sarnecki P., W sprawie zmiany terminu referendum, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 3(15).
 • Sękowska E., Referendum gminne – uregulowania prawne i praktyka, [w:] Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, Warszawa 1996, s. 133-150.
 • Staszewski M. T., Falski J. B., Normatywne i społeczne aspekty referendum w Polsce, [w:] Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, Warszawa 1996, s. 11-76.
 • Szmyt A., W sprawie zmiany terminu referendum, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 3(15).
 • Zawadzka B., Zakaz łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem w administracji tej samej gminy (w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 1996, nr 12.
 • Zieliński E., Referendum w Rosji, [w:] Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, Warszawa 1996, s. 151-164.
 • Zieliński J., Referendum na Litwie, Łotwie i w Estonii, [w:] Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, Warszawa 1996, s. 165-188.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl