Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 1997

 • Bankowicz M., Demokratyczne systemy wyborcze, „Ad Meritum” 1997, nr 5.
 • Borzyszkowski A., Matematyka ordynacji wyborczej, Warszawa 1997.
 • Buczkowski J., Listy ogólnopolskie – geneza, istota i ich wpływ na realizację zasady bezpośredniości wyborów do Sejmu RP, „Rzeszowskie. Zeszyty Naukowe” 1997, Tom 21.
 • Chmaj M., System wyborczy do Sejmu RP, [w:] Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, red. M. Chmaj, Lublin 1997, s. 100-123.
 • Ciapała J., Systemy elekcji prezydenta – zagadnienia teoretyczne, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1997, nr 3.
 • Drozdowski R., Pawłowska B., Uwarunkowania decyzji wyborczych na przykładzie wyborów prezydenckich w 1995 roku, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1997, nr 2.
 • Drozdowski R., Regulatory decyzji wyborczych, Przyczynek do teorii zachowań wyborczych, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1997, nr 2.
 • Dziemidok B., Prawica w wyborach prezydenckich '95. Proces wyłaniania kandydatów, „Annales UMCS Sectio K Politologia” 1997, vol. IV.
 • Dziemidok B., Ustawa o wyborze Prezydenta RP – uwagi na tle wyborów’95, [w:] Państwo, ustrój, samorząd terytorialny, red. M. Chmaj, Lublin 1997, s. 143-153.
 • Falski J. B.(rec.), Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, „Dziś” 1996, R. 7, nr 7.
 • Fałowski J., Kwestia równych praw wyborczych w ordynacji do Sejmu i Senatu z 28 VII 1922 roku, „Zeszyty Historyczne. WSP w Częstochowie” 1997, z. 4.
 • Gebethner S., Referendum konstytucyjne – uwikłania społeczne i prawno-ustrojowe,, [w:] Referendum konstytucyjne w Polsce, red. M. T. Staszewski, Warszawa 1997, s. 93-144.
 • Gebethner S., Wybory jako demokratyczny jako sposób kreowania organów władzy publicznej, [w:] Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, red. W. Skrzydło, Warszawa 1997, s. 35-60.
 • Granat M. (rec.), Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, „Państwo i Prawo” 1997, nr 10.
 • Jabłoński M., Uwagi o referendum gminnym, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 1997, nr 4.
 • Janku Z., Przedmiotowy zakres referendum gminnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – diagnozy i perspektywy, red. S. Dolata, Opole 1997, s.69-80.
 • Jarosz Z., Prawne problemy referendum konstytucyjnego, [w:] Referendum konstytucyjne w Polsce, red. M. T. Staszewski, Warszawa 1997, s. 33-58.
 • Jasiewicz K., Wybory prezydenckie 1995 roku a kształtowanie się polskiego systemu partyjnego, [w:] Prognozy i wybory – polska demokracja’ 95, red. L. Kolarska-Bobińska, R. Markowski, Warszawa 1997, s. 109-126.
 • Józefowicz A., Regulacja prawna protestu przeciw ważności referendum konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 1997, nr 6.
 • Kolarska-Bobińska L., Polityczna rola sondaży w kampanii wyborczej 1995, [w:] Prognozy i wybory – polska demokracja’ 95, red. L. Kolarska-Bobińska, R. Markowski, warszawa 1997, s. 167-178.
 • Korzeniowski K., O psychospołecznych uwarunkowaniach zachowań wyborczych Polaków w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Prognozy i wybory – polska demokracja’ 95, red. L. Kolarska-Bobińska, R. Markowski, Warszawa 1997, s. 127-146.
 • Kraluk W. (rec.), Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, red. M. T. Staszewski, D. Waniek, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2(19).
 • Malinowski A., Instytucja referendum w odbiorze społecznym, [w:] Referendum konstytucyjne w Polsce, red. M. T. Staszewski, Warszawa 1997, s. 145-188.
 • Malinowski A. (rec.), Referendum w Polsce współczesnej, red. D. Waniek, M. T. Staszewski, „Studia Polityczne ISP PAN” 1996, nr 6.
 • Mordwiłko J., O możliwości utworzenia nowego okręgu wyborczego w wyborach do rad gmin, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne BSE” 1997, nr 1.
 • Mordwiłko J., W przedmiocie wymogu frekwencji w referendum konstytucyjnym (ratyfikacyjnym) w świetle przepisów prawnych oraz genezy aktów prawnych regulujących tę materię, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne BSE” 1997, nr 1.
 • Mordwiłko J., W przedmiocie zgodności art. 5 ordynacji wyborczej do Sejmu z konstytucyjną Zasadą  równości praw wyborczych do Sejmu, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2(19).
 • Mordwiłko J., W sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (druk nr 433), „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6(95).
 • Patrzałek A., Skrzydło W., Cele i zasady kodyfikacji prawa wyborczego w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2(19).
 • Pawłowska B., Wizerunki kandydatów na prezydenta w opinii wyborców, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1997, nr 3.
 • Prognozy i wybory — polska demokracja '95, red. L. Kolarska-Bobińska, R. Markowski, Warszawa 1997.
 • Raciborski J., Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995, Warszawa 1997.
 • Referendum konstytucyjne w Polsce, red. M. T. Staszewski, Warszawa 1997.
 • Repel J., Nowa ustawa o referendum, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2(19).
 • Sarnecki P., O projekcie ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do Sejmu (skreślenie art. 5), „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2(19).
 • Sarnecki P., O prowadzeniu kampanii w sprawie referendum konstytucyjnego, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne BSE” 1997, nr 1.
 • Stańczyk Z. J., Racjonalność zachowań elektoratu w świetle ekonomicznych modeli polityki, „Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie” 1997, nr 490.
 • Staszewski M. T., Falski J. B., Referendum konstytucyjne – diariusz prac parlamentarnych, [w:] Referendum konstytucyjne w Polsce, red. M. T. Staszewski, Warszawa 1997, s. 59-91.
 • Stelmach A., Zmiany prawa wyborczego w Polsce w okresie tranzycji systemowej, „Problemy Humanistyki”1997, z. 2.
 • Stępień J., Spory wokół projektów ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w 1946 roku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1997, Tom XLIX,, z. 1-2.
 • Szeliga Z., Transformacja systemu wyborczego do Sejmu, [w:] Kierunki ewolucji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Żmigrodzki, Lublin 1997, s. 13-20.
 • Taras W., Referendum gminne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Państwo, ustrój i samorząd terytorialny, red. M. Chmaj, Lublin 1997, s. 169-183.
 • Wybory’ 97: partie i programy wyborcze, red. S. Gebethner, Warszawa 1997.
 • Zieliński E., Referendum w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Referendum konstytucyjne w Polsce, red. M. T. Staszewski, Warszawa 1997, s. 201-232.
 • Zieliński J., Referendum konstytucyjne na Białorusi – demokracja czy autokratyzm, [w:] Referendum konstytucyjne w Polsce, red. M. T. Staszewski, Warszawa 1997, s. 233-266.
 • Zyborowicz S., Wybory jako centralna instytucja demokratyczna, „Problemy Humanistyki” 1997, z. 2.
 • Żukowski A., Systemy wyborcze wprowadzenie, Olsztyn 1997

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl