Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 1998

 • Buczkowski J., Istota i gwarancje „wolnych wyborów”, Przemyśl 1998
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego w III Rzeczypospolitej, Lublin 1998
 • Buczkowski J., System proporcjonalnego rozdziału mandatów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej — uwagi „de lege lata” i „de lege ferenda”, „Rzeszowskie. Zeszyty Naukowe” 1998, Tom 23.
 • Czerwiński M. (rec.), Żukowski A., Systemy wyborcze: wprowadzenie, „Acta Politica” 1998, nr 11.
 • Dziemidok B., Partie polityczne a wybory prezydenckie 1995 roku w Polsce, Lublin 1998.
 • Garlicki L. (przekł. i oprac.), Republika Federalna Niemiec. Progi wyborcze, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 2(25).
 • Garlicki L. (przekł. i oprac.), Rosja. Progi wyborcze „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 4(27).
 • Haman J., Jakie wybory?, „Społeczeństwo otwarte” 1998, nr 4.
 • Jabłoński M., Referendum jako forma wyrażania zgody na przekazanie organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1998, Tom 40.
 • Jabłoński M., Wynik referendum a zasada dyskontynuacji prac Sejmu, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1998, Tom 41.
 • Komorowska E. M., Jak wygrać wybory. Poradnik dla kandydata do Rad Gmin, Powiatów, Województw, Warszawa 1998.
 • Kraluk W. (rec.), Referendum konstytucyjne w Polsce, red. M. T. Staszewski, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3(26).
 • Kręcisz W., System wyborczy, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1998, s. 211-236.
 • Kryszeń G., Mandat przedstawiciela (Próba zdefiniowania), „Państwo i Prawo” 1998, nr 8.
 • Łukasz D. (przekł.), Garlicki L. (oprac.), Hiszpania. Progi wyborcze, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 3(26).
 • Majchrowski J., Ordynacje wyborcze do Sejmu w procesie krystalizacji systemu partyjnego w Polsce, „Studia Iuridica” 1998, nr 36.
 • Majchrowski J., Samorządowe ordynacje wyborcze a polski system partyjny, „Państwo i Prawo” 1998, nr 12.
 • Mazurkiewicz W., Jak wygrać wybory, czyli kampanie wyborcze i socjotechniki wyborcze, Warszawa – Radom 1998.
 • Mordwiłko J., Referendum gminne w świetle prawa i praktyki, [w:] Samorząd terytorialny: zagadnienia prawne i administracyjne, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Warszawa 1998, s.176-198.
 • Mordwiłko J., W sprawie charakteru aktów prawnych wydawanych przez Państwową Komisję Wyborczą, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 6(29).
 • Skotnicki K. (przekł.), Garlicki L. (oprac.), Czechy. Progi wyborcze, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5(28).
 • Szczęsny W., Ciok A., Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Wysocki W., Gradacyjna analiza powiązań w tablicach kontyngencji. Zastosowania do analizy wyników głosowania do Sejmu RP z lat 1993 i 1997, „Studia Socjologiczne” 1998, nr 3.
 • Tomczak Ł., Prywatyzacja w programach wyborczych głównych ugrupowań politycznych w wyborach parlamentarnych 1997 roku, „Acta Politica” 1998, nr 11.
 • Tomczak Ł,, System partyjny RP i jego ewolucja, [w:] 1997 – konstytucja i wybory, red. M. Drzonek, J. Mieczkowski,  Szczecin 1998.
 • Węcławowicz G., Jarosz A., Śleszyński P., Wybory parlamentarne 1991 i 1993, Warszawa 1998
 • Winczorek P., Wybory do rad gmin, [w:] Samorząd terytorialny: zagadnienia prawne i administracyjne, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Warszawa 1998, s. 152-175.
 • Żmigrodzki M., Nowy status partii politycznych (ustawa z 27 czerwca 1997 r.), „Przegląd Sejmowy”1998, nr 4(27).

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl