Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 1999

 • Antoszewski A., System wyborczy i wybory parlamentarne po 1989 r., [w:]
  Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1999, s. 73-94.
 • Chruściak R., System wyborczy i wybory w Polsce 1989-1998: parlamentarne spory i dyskusje, Warszawa 1999.
 • Čudakov M. F., Alfer S., Prawo wyborcze Republiki Białoruś: aspekty konstytucyjnoprawne, „Annales UMCS. Sectio G Ius” 1999, Vol. 46.
 • Dobrowolski M., Skutki reformy podziału terytorialnego państwa dla ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 2(31).
 • Domański H., Czy w Polsce zanikają klasy? Postawy wyborcze a miejsce w strukturze społecznej w latach 1991-1997, „Studia Socjologiczne” 1999, nr 3.
 • Garlicki L. (przekł. i oprac.), Republika Federalna Niemiec. Progi wyborcze (II), „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 2(31).
 • Garlicki L. (przekł. i oprac.), Stany Zjednoczone. Ograniczenia prawa kandydowania w wyborach, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 5(34).
 • Jabłoński M, Obywatel UE w wyborach, „Prawo i Życie” 1999, nr 11.
 • Jabłoński M., Ogólna charakterystyka instytucji referendum ogólnokrajowego po uchwaleniu nowej Konstytucji RP, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1999, Tom 42.
 • Józefowicz A., Przesłanki prawne rozstrzygnięcia o ważności wyborów parlamentarnych, „Państwo i Prawo” 1999, nr 8.
 • Korzeniowski K., Psychologiczne profile elektoratów najsilniejszych partii w wyborach z roku 1997, [w:] Wybory parlamentarne 1997: system partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, red. R. Markowski, Warszawa 1999, s. 203-231.
 • Krzywonos A. (rec.), Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, „Państwo i Prawo” 1999, nr 9.
 • Masternak-Kubiak M. (rec.), Chruściak R., System wyborczy i wybory w Polsce 1989-1998: parlamentarne spory i dyskusje, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 5(34).
 • Nowa ordynacja wyborcza: zmiana czy trwałość?, red. A. Wołek, Warszawa 1999.
 • Otwarta księga: o jednomandatowe okręgi wyborcze, red. R. Lazarowicz, J. Przystawa, Wrocław 1999.
 • Petroff W., Systemy wyborcze do parlamentu dwunastu europejskich państw postkomunistycznych, „Ekspertyzy BSE” 1999, nr 180.
 • Samorządowe prawo wyborcze: zbiór aktów prawnych oraz wyjaśnień i opinii Państwowej Komisji Wyborczej — stan prawny na dzień 30 kwietnia 1999 r., red. K. W. Czaplicki, Warszawa 1999.
 • Składowski K., Równość materialna w wyborach do Sejmu w latach 1991-1997, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1999, Tom 42.
 • Wasilewski J., Kopczyński M., Szczur S., Stabilność zachowań wyborczych, [w:] Wybory parlamentarne 1997: system partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, red. R. Markowski, Warszawa 1999, s. 81-110.
 • Witkowski Z. (rec.), Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4(33).
 • Wrona J., Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947. Wybór, wstęp i opracowanie, Warszawa 1999.
 • Wybory '89 w Krakowie: wspomnienia, relacje i dokumenty z kampanii wyborczej Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, red. T. Gąsowski, Kraków 1999.
 • Wybory parlamentarne 1997: system partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, red. R. Markowski, Warszawa 1999.
 • Żukowski A., Systemy wyborcze: wprowadzenie, wydanie II, Olsztyn 1999

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl