Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2000

 • 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990 — 2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000.
 • Bożyk S., Konstytucyjne zasady wyboru Prezydenta RP, [w:] Konstytucja, wybory, parlament: studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000, s. 25-37.
 • Chruściak R., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, Lublin 2000, s. 135-154.
 • Cwalina W., Telewizyjna reklama polityczna. Emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych, Lublin 2000.
 • Czaplicki K. W., Pozycja, funkcje i zadania  Krajowego Biura Wyborczego, [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990 — 2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000, s. 99-116.
 • Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000.
 • Finansowanie polityki: wybory, pieniądze, partie polityczne, red. M. Walecki, Warszawa 2000.
 • Gebethner S., Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP (tekst jednolity z 9 czerwca 2000 r. oraz akty wykonawcze), Warszawa 2000.
 • Gebethner S., Zasady jawności i publicznej kontroli finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej w świetle znowelizowanej ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej, [w:] Finansowanie polityki: wybory, pieniądze, partie polityczne, red. M. Walecki, Warszawa 2000, s. 179-186.
 • Grajewski K., Formalna niepołączalność mandatu parlamentarnego, „Państwo i Prawo” 2000, nr 10.
 • Grzybowski M., Wybory parlamentarne w Norwegii – uregulowania prawne, [w:] Konstytucja, wybory, parlament: studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000, s. 71-81.
 • Janku Z., Referendum gminne – zagadnienia wybrane, „Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu” 2000, nr 1(9).
 • Jarecka A., Zasada powszechności i równości w polskim prawie wyborczym, Warszawa 2000
 • Jaskiernia A., Prawo do informacji a prezentacja kampanii wyborczych w mediach masowych w świetle zaleceń Komitetu Rady Ministrów Rady Europy, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2000, nr 7.
 • Józefowicz A., Zakres przedmiotowy protestu przeciw ważności wyboru Prezydenta RP, „Państwo i Prawo” 2000, nr 9.
 • Konstytucja, wybory, parlament: studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.
 • Kowalski M., Śleszyński P., Uwarunkowania zachowań wyborczych w województwie słupskim, Warszawa 2000.
 • Kubuj K. (rec.), Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), red. F. Rymarz, „Państwo i Prawo” 2000, nr 8.
 • Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego według ustaw samorządowych, „Państwo i Prawo” 2000, nr 10.
 • Łączkowski W., Prawo wyborcze a reguła większości, [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990 — 2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000, s. 22-33.
 • Machcewicz P., Kampania wyborcza i wybory do Sejmu 20 stycznia 1957, Warszawa 2000.
 • Mordwiłko J., Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorządu terytorialnego w latach 1990-2000, [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990 — 2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000, s. 153-188.
 • Mordwiłko J., W sprawie trybu postępowania Sejmu z wnioskiem grupy obywateli o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 3(38).
 • Ordynacja prezydencka, wprowadzenie W. Skrzydło, Kraków 2000.
 • Ordynacja samorządowa, wprowadzenie M. Chmaj, Kraków 2000.
 • Orłowski W., W sprawie nowego prawa wyborczego do Senatu, [w:] Konstytucyjny ustrój państwa : księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, red. T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski, Lublin 2000,  s. 197-209.
 • Osękowski Cz., Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000.
 • Osękowski Cz., Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.
 • Pietrzak M., W sprawie konstytucyjnej zasady proporcjonalności wyborów, [w:] Prawo wczoraj i dziś, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2000, s. 253-260.
 • Rymarz F., Udział sędziów w organach wyborczych, [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990 — 2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000, s. 34-58.
 • Sarnecki P., System wyboru Prezydenta, objęcie urzędu, kadencja, zastępstwo w urzędzie, uznawanie urzędu za opróżniony, [w:] Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, P. Sarnecki, Zakamycze 2000, s. 41-51.
 • Składowski K., Wpływ struktury okręgów wyborczych na równą „siłę głosów” w wyborach do Sejmu w latach 1991-1997, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2000, nr 62.
 • Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym: zagadnienia teorii i praktyki, Łódź 2000.
 • Skrzydło W., Nowy kształt ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 4(39).
 • Skrzydło W., Problemy i kierunki nowelizacji prawa wyborczego w Polsce, [w:] Konstytucja, wybory, parlament: studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000, s. 165-175.
 • Skrzydło W. (rec.), Skotnicki K., Zasada powszechności w prawie wyborczym: zagadnienia teorii i praktyki, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 4(39).
 • Szmyt A., Na marginesie wyborów do rad gmin w 1998 roku, [w:] Konstytucja, wybory, parlament: studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000, s. 197-206.
 • Szonert Z., Sądowa kontrola procedur wyborczych, wyników wyborów i referendów, [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990 — 2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000, s. 59-98.
 • Wilke M., Uprzywilejowanie mniejszości narodowych w prawie wyborczym Republiki Federalnej Niemiec i kraju Szlezwik-Holsztyn, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2000, Tom 43.
 • Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Warszawa – Wrocław 2000.
 • Wiszniowski R., Marketing wyborczy: studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa 2000.
 • Wojtyczek K., Konstytucyjne regulacje systemu wyborczego w III Rzeczypospolitej, [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990 — 2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000, s. 117-152.
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: zbiór aktów prawnych oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej – stan prawny na 10 listopada 2000 r., red. K. W. Czaplicki, Warszawa 2000.
 • Zoll A., Moje wybory, [w:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990 — 2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000, red. F. Rymarz, Warszawa 2000, s. 7-21.
 • Zubik M. (rec.), Demokratyczne prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), red. F. Rymarz, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 5(40).

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl