Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2001

 • Adamowski J., Obowiązki i prawa radia publicznego i telewizji publicznej w okresie kampanii wyborczych, [w:] Rola mediów w kampanii wyborczej w świetle ustawodawstwa polskiego, red. M. Dziubińska-Michalewicz, A. Chodyra, Warszawa 2001, s. 53-61.
 • Alberski R., Wybory do rad gmin na Dolnym Śląsku (1990-1998), Wrocław 2001.
 • Dąbek D., Kompetencje prawotwórcze referendum lokalnego. Jednostka a działalność prawotwórcza samorządu terytorialnego, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maja 2001 r., red. E. Ura, Rzeszów 2001, s. 61-67.
 • Dudek A., Stabilizacja systemu  demokratycznego. Wybory parlamentarne 1997 w Polsce, „Państwo i Społeczeństwo” 2001, nr 1.
 • Ferenc W., Strategia w kampanii wyborczej, [w:] Kampania wyborcza: strategia – taktyka – komunikacja, red. S. Wilkos, W. Ferenc, Warszawa 2001, s. 63-92.
 • Galster J. (rec.), Konstytucja, wybory, parlament: studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2(43).
 • Gebethner S., Wobec nowej Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2001, nr 2.
 • Gebethner S., Wybory do Sejmu i do Senatu: komentarz do Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
 • Gebethner S., Zasady dostępu do radia i telewizji komitetów wyborczych i kandydatów na posłów i senatorów, [w:] Rola mediów w kampanii wyborczej w świetle ustawodawstwa polskiego, red. M. Dziubińska-Michalewicz, A. Chodyra, Warszawa 2001, s. 17-33.
 • Goban-Klas T., Wykorzystywanie Internetu i innych nowoczesnych technologii komunikowania w kampaniach wyborczych, [w:] Rola mediów w kampanii wyborczej w świetle ustawodawstwa polskiego, red. M. Dziubińska-Michalewicz, A. Chodyra, Warszawa 2001, s. 75-84.
 • Górecki D. (rec.), Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego w III Rzeczypospolitej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2001, nr 64.
 • Granat M., W sprawie dopuszczalności wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1(42).
 • Grążawski M., Referendum lokalne jako forma realizacji prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy publicznej, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Olszanica 21-23 maja 2010 r., red. E. Ura, Rzeszów 2001, s. 137-147.
 • Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001.
 • Janku Z., Referendum lokalne – rozważania nad nową regulacją prawną, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego: księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, red. Iwona Skrzydło-Niżnik, Kraków 2001, s. 251-259.
 • Kampania wyborcza: strategia – taktyka – komunikacja, red. S. Wilkos, W. Ferenc, Warszawa 2001.
 • Kępiński M., Opinia o nadaniu osobowości prawnej komitetom wyborczym, „Przegląd Legislacyjny” 2001, nr 2.
 • Kiljan K., Referendum lokalne w świetle przepisów ustawy z 15 września 2000 roku, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 11.
 • Kozielewicz W., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum w pozakodeksowym prawie karnym — wybrane zagadnienia, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 10.
 • Ludwikowski R. R., Aspekty prawne ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, „Państwo i Prawo” 2001, nr 4.
 • Marczewska-Rytko M, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.
 • Michalski B., Kononiuk T., Prawna regulacja zasad i form agitacji wyborczej prowadzonej w okresie kampanii wyborczej, [w:] Rola mediów w kampanii wyborczej w świetle ustawodawstwa polskiego, red. M. Dziubińska-Michalewicz, A. Chodyra, Warszawa 2001, s. 62-74.
 • Mordwiłko J., W sprawie interpretacji art. 47 ordynacji wyborczej do Sejmu na tle aktualnego podziału terytorialnego państwa, „Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne BSE” 2001, nr 1.
 • Mordwiłko J., W sprawie ustanowienia w polskim prawie wyborczym instytucji pełnomocnika wyborcy oraz możliwości głosowania drogą pocztową (głosowania korespondencyjnego), „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1(42).
 • Mordwiłko J., W sprawie zgodności „listy ogólnopolskiej” w wyborach do Sejmu z konstytucyjnymi zasadami prawa wyborczego, w szczególności z zasadą  równości biernego prawa wyborczego, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1(42).
 • Niemirowski W. (przekł.), Granat M. (oprac.),Węgry. Konstytucyjność´ referendum w sprawie wyborów bezpośrednich prezydenta państwa, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6(47).
 • Oleksiuk I., Rozpowszechnianie wypowiedzi politycznych w Internecie w okresie kampanii wyborczych — na tle rozwiązań instytucjonalno-prawnych w Stanach Zjednoczonych, „Ekspertyzy BSE” 2001, nr 240.
 • Ożóg K., Retoryka współczesnych ulotnych tekstów wyborczych, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Językoznawstwo” 2001, z. 6.
 • Piasecki A. K., Wybory i referenda w Polsce w latach 1989-2000, Zielona Góra 2001.
 • Raciborski J., Antynomie konstytucjonalnych wartości w polskim prawie wyborczym, „Studia Prawnicze INP PAN” 2001, nr 1.
 • Rola mediów w kampanii wyborczej w świetle ustawodawstwa polskiego, red. M. Dziubińska-Michalewicz, A. Chodyra, Warszawa 2001.
 • Sarnecki P., Podstawowe problemy ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu w świetle doktryny i orzecznictwa, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1(42).
 • Skotnicki K., Ogólna charakterystyka trybu uchwalenia i postanowień ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP z 12 kwietnia 2001 r., „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 4(45).
 • Skrzydło W. (rec.), Gebethner S., Wybory do Sejmu i do Senatu: komentarz do Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6(47).
 • Skrzydło W. (rec.), Gebethner S., Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP (tekst jednolity z 9 czerwca 2000 r. oraz akty wykonawcze), „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6(47).
 • Sobczak J., Kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją przepisów prawa regulujących dostęp komitetów wyborczych i kandydatów na posłów lub senatorów do radia i telewizji, [w:] Rola mediów w kampanii wyborczej w świetle ustawodawstwa polskiego, red. M. Dziubińska-Michalewicz, A. Chodyra, Warszawa 2001, s. 34-52.
 • Sokala A., Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 roku. Tekst ustawy, wstęp i krótki komentarz, Toruń 2001.
 • Szymanek J. (rec.), Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5(46).
 • Walecki M., Finansowanie kampanii wyborczej, [w:] Kampania wyborcza: strategia – taktyka – komunikacja, red. S. Wilkos, W. Ferenc, Warszawa 2001, s. 143-168.
 • Wenzel M., Badania wyborcze czyli jak słuchać elektoratu, [w:] Kampania wyborcza: strategia – taktyka – komunikacja, red. S. Wilkos, W. Ferenc, Warszawa 2001, s. 15-40.
 • Wilkos S., Komunikacja w kampanii wyborczej, [w:] Kampania wyborcza: strategia – taktyka – komunikacja, red. S. Wilkos, W. Ferenc, Warszawa 2001, s. 93-118.
 • Wybory 1991: programy partii i ugrupowań politycznych, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001.
 • Wybory 1993: partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2001.
 • Zubik M., Na temat konstytucyjnych aspektów zasady proporcjonalności wyborów do Sejmu RP (art. 96 ust. 2 konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2001.
 • Żukowski A., Efektywność negatywnej kampanii wyborczej a dylematy etyczne, [w:] Etyka i polityka, red. E. M. Marciniak, T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2001 (wydana w 2002 roku), s. 254-264.
 • Żukowski A., Kwestia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w parlamentarnych i prezydenckich kampaniach wyborczych, [w:] Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2001, s. 169-176.
 • Żukowski A., Zróżnicowanie regionalne w preferencjach wyborczych polskiego elektoratu, [w:] Polityka regionalna a historyczna świadomość Polaków, red. J. Knopek, A. Marcinkowski, Bydgoszcz 2001, s. 234-243.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl