Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2002

 • Alberski R., Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989-2000 i ich funkcje polityczne, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002, s. 97-118.
 • Antoszewski A., Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002, s. 51-72.
 • Chmaj M., Nowy system finansowania partii politycznych w Polsce, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 2(49).
 • Chruściak R. (rec.), Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, „Państwo i Prawo” 2002, nr 11.
 • Dąbkowski D., Zając W., Referendum lokalne: praktyczny komentarz do ustawy, Zielona Góra 2002.
 • Dzwończyk J., Marketing wyborczy w kampanii prezydenckiej 2000 w Polsce, „Athenaeum” 2002, nr 7.
 • Eckhardt K., Konstytucyjne prawo wybierania przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, [w:] Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja — 2 czerwca 2001 r., red. H. Zięba-Załucka, M. Kijowski, Rzeszów 2002, s. 159-166.
 • Gebethner S., Przyszły polski system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle analizy prawnoporównawczej, [w:] Akcesja do Unii Europejskiej a konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: XLIII Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Polańczyk, 31 maja — 2 czerwca 2001 r., red. H. Zięba-Załucka, M. Kijowski, Rzeszów 2002, s. 24-44.
 • Granat M., Sposób wysuwania kandydatur do parlamentu w świetle interesów partii politycznych i wyborców, „Annales UMCS Sectio G Ius” 2002, vol. XLIX.
 • Grosse T. G., Wybory samorządowe 2002 w perspektywie wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, „Analizy i Opinie” 2002, nr 1.
 • Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993-1997), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2002, Tom 49.
 • Jarentowski M., Wielkość okręgów wyborczych i formuła wyborcza a proporcjonalność wyborów, „Państwo i Prawo” 2002, nr 7.
 • Jednaka W., Wybory parlamentarne w latach 1989-2001, [w:] Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2002, s. 73-96.
 • Kamiński A. Z., Dwa systemy – dwie ordynacje. Polityczne i społeczne implikacje wyboru ordynacji wyborczej, „Studia Polityczne ISP PAN” 2002, nr 13.
 • Kamiński M. M., Czy partie korzystają na manipulacjach systemem wyborczym? Ordynacje wyborcze i herestetyka w Polsce w latach 1989-1993, „Studia Socjologiczne” 2002, nr 2.
 • Kamyczek A., Nowak G., Miciński J., Wybory samorządowe w Polsce w kontekście integracji europejskiej, „Studia Europejskie” 2002, nr 4.
 • Kisielewicz A., Przedmiot referendum gminnego w świetle orzecznictwa sądowego, [w:] Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej: księga jubileuszowa w dziesięciolecie istnienia Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, red. A. Piekara, Warszawa 2002, s. 65-76.
 • Kot M., Czy partie polityczne uczą się? Ocena skuteczności partii politycznych w trakcie gry o ordynację wyborczą w 2001 roku, „Studia Socjologiczne” 2002, nr 3.
 • Kowalczyk K., Kampania parlamentarna Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Uwarunkowania sukcesu wyborczego, [w:] Marketing polityczny a postawy i zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego, red. D. Walczak-Duraj, Płock-Łódź 2002, s. 205-224.
 • Kręcisz W., Taras W. (rec.), Olejniczak-Szałowska E., Prawo do udziału w referendum lokalnym: rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 9.
 • Kręcisz W., Taras W., Demokracja bezpośrednia w XXI wieku w polskim samorządzie terytorialnym, „Annales UMCS Sectio G Ius” 2002, vol. XLIX.
 • Kruk M., Dylematy demokratycznych wyborów. Proporcjonalność, reprezentatywność, stabilność, [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie: doktryna, prawo, praktyka: prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002, s. 67-78.
 • Kużelewska E., Wpływ referendum na przemiany prawno-polityczne w wybranych krajach europejskich, [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Warszawa 2002, s. 68-77.
 • Mazurkiewicz A., Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989-1995 w zwierciadle opiniotwórczej prasy północnoamerykańskiej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2002, nr 1/2.
 • Odrowąż-Sypniewski W., W sprawach dotyczących komitetów wyborczych w wyborach samorządowych (dwie opinie), „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 6(53).
 • Olejniczak-Szałowska E., Prawo do udziału w referendum lokalnym: rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Łódź 2002.
 • Olejniczak-Szałowska E., Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002.
 • Piasecki A. K., Wybory samorządowe z 1998 roku na przykładzie woj. lubuskiego, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 4.
 • Raciborski J., Meandry procesu instytucjonalizacji zachowań wyborczych społeczeństwa polskiego, [w:] Kultura — osobowość — polityka, red. P. Chmielewski T. Krauze, W. Wesołowski, Warszawa 2002, s. 22-33.
 • Raciborski J., Zachowania wyborcze Polaków, [w:], Wymiary życia społecznego, red. M. Marody, Warszawa 2002, s. 225-250.
 • Rymarz F., Jawność i kontrola finansowania kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w latach 2000 i 2001 (na tle praktyki Państwowej Komisji Wyborczej), „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 6(53).
 • Skotnicki K. (przekł. i oprac.), Niezgódka-Medková M. (wer.), Czechy. Ordynacja wyborcza, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 2(49).
 • Skrzydło W., Finansowanie wyborów w Polsce, „Annales UMCS Sectio G Ius” 2002, vol. XLIX.
 • Sokala A., O systemie liczenia głosów w najbliższych wyborach samorządowych, „Sekretarz i organizacja urzędu” 2002, nr 4.
 • Sokół W., Ewolucja systemu wyborczego do samorządu terytorialnego (1990 – 1997) – zasady i konsekwencje, [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej – Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Lublin 2002, s. 91-102.
 • Spurek S., Partie, kobiety, wybory, Łódź 2002.
 • Szepietowska B., W sprawach dotyczących komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 6(53).
 • Szymanek J. (rec.), Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 5(52).
 • Uziębło P., Prawo wyborcze do Parlamentu Republiki Czeskiej po reformie z roku 2000, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 2(49).
 • Wasilewski J., Przewidywane zachowania wyborcze w referendum akcesyjnym i ich nieoczywiste determinanty, „Studia Socjologiczne” 2002, nr 3.
 • Winczorek P., Projekt ustawy o referendach ogólnokrajowych, „Państwo i Prawo” 2002, nr 12.
 • Wybory 2001: partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2002.
 • Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: zbiór aktów prawnych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej – stan prawny na dzień 31 stycznia 2002 r., red. K. W. Czaplicki, Warszawa 2002.
 • Żukowski A. (rec.), Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 6(53).

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl