Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2003

 • Alberski R., Lisicka H., Wybory samorządowe we Wrocławiu w latach 1990-2002, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Alberski R., Wybory samorządowe do rad gmin w 2002 roku w województwie dolnośląskim: wpływ struktury i mechanizmów rywalizacji wyborczej na kształt lokalnego systemu politycznego, Wrocław 2003.
 • Batorski D., Bartkowski W., Identyfikacja partyjna w przestrzennej teorii wyborów, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 1.
 • Complak K. (przekł. i oprac.), Głosowanie elektroniczne w Paragwaju, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 5(58).
 • Czaplicki K. W., O potrzebie nowego regulowania prawa wybieralności. Kryteria prawne i moralne – zakres problematyki, [w:] Prawość i godność: księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 45-52.
 • Cześnik M., Uczestnictwo wyborcze: teoretyczne przesłanki, modele wyjaśniania, analizy empiryczne, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 2.
 • Dydak E., Wybory do Parlamentu Europejskiego: zasady i wyniki głosowania, Warszawa 2003.
 • Działocha K., Zgodność zmian w prawie wyborczym z Konstytucją RP (w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej), „Państwo i Prawo” 2003, nr 11.
 • Fałkowski M., Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004, „Analizy i Opinie” 2003, nr 11.
 • Galster J., Kilka uwag o aksjologii prawa wyborczego, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25 – 27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003, s. 169-172.
 • Gebethner S., Opinia o ustawie z dnia 13 lutego 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Warszawa 2003 (maszyn. powiel.).
 • Gebethner S., Rozszerzenie materii ustaw wyborczych w XX wieku, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25 – 27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003, s. 71-80.
 • Gebethner S., Urbaniak K., Przyszły polski system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle prawa wspólnotowego i analizy prawnoporównawczej, „Przegląd Legislacyjny” 2003, nr 1.
 • Grabowska M., Kolarska-Bobińska L., Rychard A., Jak zachęcać do uczestnictwa w referendum akcesyjnym – rekomendacje, [w:] Przed referendum europejskim: absencja, sprzeciw, poparcie, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2003, s. 133-139.
 • Grabowska M., Polska ustawa o referendum ogólnokrajowym (referenda akcesyjne), „Studia Europejskie” 2003, nr 1.
 • Grabowska S., Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wpływającego na ustawodawstwo (na przykładzie uregulowań szwajcarskich, włoskich i polskich), „Annales UMCS Sectio G Ius” 2003/2004, vol. L/LI.
 • Groszyk H., Granat M., Modele referendum w prawie polskim (próba optymalizacji), [w:] Prawo a wartości: księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, red. I. Bogucka, Z. Tobor, Kraków 2003, s. 87-99.
 • Haman J., Demokracja, decyzje, wybory, Warszawa 2003.
 • Haman J., Stabilność i zmienność w przestrzennych modelach głosowania, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 1.
 • Instytucja prezydenta i wybory prezydenckie 2000 roku. Studia i szkice, red. S. Wróbel, Bielsko-Biała 2003.
 • Jabłoński M. (rec.), Olejniczak-Szałowska E., Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2003, nr 68.
 • Jarosz Z., Systemy wyborcze do Sejmu i Senatu w III Rzeczypospolitej, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25 – 27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003, s. 62-70.
 • Jasiewicz K., Eurosceptycyzm, euroentuzjazm, euroapatia — postawy społeczne przed referendum akcesyjnym, [w:] Przed referendum europejskim: absencja, sprzeciw, poparcie, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2003, s. 41-65.
 • Jasińska D., Referendum akcesyjne metodą wyrażenia zgody na przystąpienie do Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2003, nr 5.
 • Jasińska D., Referendum akcesyjne w Polsce – zgoda na ratyfikację traktatu o przystąpieniu do UE, „Wspólnoty Europejskie” 2003, nr 6.
 • Koczubiej S., E-Głosowanie jako element demokracji w społeczeństwie informacyjnym, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Kowalczyk K., Kampania Komitetu Wyborczego Wyborców Razem Polsce do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, [w:] Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003, s. 123-128.
 • Kowalczyk K., Kampania wyborcza Mariana Jurczyka w wyborach na prezydenta Szczecina jako przykład „antymarketingu wyborczego”, „Problemy Humanistyki”, 2003/2004, nr 8/9.
 • Kowalczyk K., Wybory prezydenta Szczecina w 2002 roku, [w:] Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003, s. 23-46.
 • Kowalik J., Szanse i zagrożenia bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów w opinii szefów zarządów gmin III kadencji – raport z badań, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 6.
 • Kręcisz W., Taras W. (rec.), Olejniczak-Szałowska E., Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2(55).
 • Kurczewska U., Referenda w sprawie ratyfikacji traktatu akcesyjnego, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2003, nr 6.
 • Lissowski G., Wprowadzenie do przestrzennej teorii głosowania, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 1.
 • Łazorko K., Rola interaktywnych instrumentów komunikacji w budowaniu lojalności wyborców, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Łoś-Tomiak A., Wyrwa J., Wybory bezpośrednie 2002 roku – wybory do sejmików województw, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Maciejewska K., Wybory samorządowe po 1989 r. na łamach „Gazety Olsztyńskiej” jako przejaw aktywności społeczności lokalnej, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Majchrowski J., Dwanaście lat wyborów samorządowych w III Rzeczypospolitej, „Wszechnica Polska” 2003, nr 1.
 • Nowina Konopka M., Rola internetu w kampaniach wyborczych w Polsce w latach 1997-2003, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Piasecki A. K., Bezpośrednie wybory w 2002 r. Próba syntezy, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Piasecki A. K., Ewolucja referendalnego prawa w III RP, „Samorząd Terytorialny” 2003, nr 1-2.
 • Piasecki A. K., Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-2002, Zielona Góra 2003.
 • Pieniak M., Teoria reklamy w czasie wyborów na przykładzie reklamy zewnętrznej, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25-27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003.
 • Przed referendum europejskim: absencja, sprzeciw, poparcie, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2003.
 • Przybysz D., Wyrazistość kandydata na scenie politycznej i niepewność wyborcy, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 1.
 • Przystawa, J., JOW – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze szansą dla Polski, Wrocław 2003.
 • Raciborski J., Wybory i wyborcy, [w:], Demokracja polska 1989-2003, J. J. Wiatr i in., Warszawa 2003, s. 207-240.
 • Rakowski M., Głosowanie na listę w wyborach do Izby Deputowanych Królestwa Włoch w latach 1882 – 1891, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, Tom XV, z. 1.
 • Rakowski P., Wybory lokalne w Unii Europejskiej a Konstytucja RP, „Wspólnoty Europejskie” 2003, nr 9.
 • Referendum ogólnokrajowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej — 8 czerwca 2003 r.: wybrane dokumenty, red. F. Rymarz, Warszawa 2003.
 • Rogowski S., Zasada powszechności wyborów w świetle nowelizacji Konstytucji RP z 27 września 1990, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2003, nr 285.
 • Samorządowe prawo wyborcze: zbiór aktów prawnych oraz wyjaśnień i opinii Państwowej Komisji Wyborczej – stan prawny na dzień 1 marca 2003 r., red. K. W. Czaplicki, Warszawa 2003.
 • Sarnecki P., Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 3(56).
 • Sarnecki P., W sprawie procedury wyborczej do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 5(58).
 • Sasińska-Klas T., Możliwości i ograniczenia prognozowania zachowań wyborczych obywateli w świetle badań opinii publicznej (na przykładzie wyborów samorządowych w Polsce w 2002 r.), „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
 • Składowski K., Wpływ list ogólnopolskich na zasadę równości wyborów, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25 – 27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003, s. 145-155.
 • Skotnicki K., Funkcje wyborów, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25 – 27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003, s. 129-144.
 • Skotnicki K., Problematyka zarządzania powszechnych wyborów w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: doświadczenia i inspiracje. Profesorowi Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie urodzin, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 263-269.
 • Skrzydło W. (rec.),  Piasecki A. K., Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-2002, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 6(59).
 • Skrzypiński D, Uczestnictwo w pracach sztabów wyborczych jako forma aktywności politycznej : polskie doświadczenia, „Problemy Humanistyki 2003/2004, nr 8/9.
 • Sokół W., Partie polityczne na arenie wyborczej i gabinetowej, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2003, wydanie I, s. 163-196.
 • Staranowicz T., Status prawny komitetu wyborczego, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25 – 27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003, s. 193-200.
 • Szymanek J., Optymalizacja formuły wyboru drugiej izby parlamentu (na przykładzie Polski), „Studia Prawnicze INP PAN” 2003, nr 1.
 • Ściegienny J., Roguska B., Absencja Polaków w wyborach i referendach, [w:] Przed referendum europejskim: absencja, sprzeciw, poparcie, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2003, s. 9-40.
 • Tomczak Ł., Kampania Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD – UP do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, [w:] Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003.
 • Urbaniak K., Prawa wyborcze obywateli Unii Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Europejski” 2003, nr 2.
 • Uziębło P., Kilka uwag o prawie wyborczym do parlamentu chilijskiego, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25 – 27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003, s. 184-192.
 • Wiszowaty M., System wyborczy w Japonii, [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25 – 27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, Olsztyn 2003, s. 177-183.
 • Wybory parlamentarne 2001: scena polityczna – aktorzy – programy – strategie, red. J. Sztumski, przy współudz. M. Kolczyńskiego, Katowice 2003.
 • Wybory prezydenckie 1995: programy kandydatów, red. I. Słodkowska, Warszawa 2003.
 • Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003.
 • Zieliński E., Bokszczanin I., Zieliński J., Referendum w państwach Europy, Warszawa 2003.
 • Żukowski A., Formuła wolnych wyborów a ordynacje wyborcze do polskiego parlamentu w latach 1989-2001, [w:] Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej 1989-2002. Wybrane problemy, red. T. Godlewski, A. Koseski, K. A. Wojtaszczyk, Bydgoszcz – Pułtusk 2003, s. 19-32.
 • Żukowski A., Gerrymandering – manipulacja granicami okręgów wyborczych w systemach demokratycznych, [w:] Przestrzeń wyborcza Polski, red. M. Kowalski, Warszawa 2003, s. 179-190.
 • Żukowski A., Kultura polityczna a negatywne kampanie wyborcze na urząd prezydenta RP, [w:] Kultura polityczna: europejskie standardy a polska rzeczywistość, pr. zb., Poznań 2003, s. 71-79.
 • Żukowski A., The problem of low voting turnout in Polish democratic elections. The catalogue of changes in electoral law, „Polish Political Science Yearbook” Vol. XXXII, 2003, s. 30-37.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl