Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2004

 • Annusewicz O., O naturze preferencji politycznych czyli racjonalne i irracjonalne przesłanki decyzji wyborczych, [w:] Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, red. B. Górowska, Warszawa 2004, s. 21-37.
 • Antoszewski A.(rec.), Haman J., Demokracja, decyzje, wybory, „Państwo i Prawo” 2004, nr 3.
 • Bil M., System wyborczy do Izby Gmin w Wielkiej Brytanii — wybrane problemy, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Bożek M., Zagadnienie wyboru prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6(65).
 • Branecki T., Rozwój instytucji referendum w szwajcarskim systemie prawnym, „Studia Iuridica Lublinensia” 2004, Tom III.
 • Bsoul M., Skuteczność komunikacji politycznej w kształtowaniu preferencji wyborczych społeczeństwa polskiego, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Buczkowski J., Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (analiza wybranych instytucji, [w:] Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie, red. P. Steciuk, J. Buczkowski, Przemyśl 2004, s. 49-71.
 • Buczkowski Ł., Ewolucja trybu wyłaniania Prezydenta w polskiej praktyce ustrojowej, [w:] Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie, red. P. Steciuk, J. Buczkowski, Przemyśl 2004, s. 180-209.
 • Cenker E. M., Problemy kampanii referendalnej w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Chmielewski T., Malinowski K., Door-to-door jako instrument aktywizacji wyborców, [w:] Marketing polityczny – w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2004, s. 262-298.
 • Chomczyński P., Instytucjonalne i pozainstytucjonalne uwarunkowania frekwencji wyborczej w kontekście jej społecznej legitymizacji, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Cichosz M., Chmieleski T., Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Konsekwencje przyjętej ordynacji wyborczej, [w:] Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Cichosz, J. Sroka, K. Zamorska, Warszawa 2004, s. 95-104.
 • Cichosz M., Profesjonalizacja działań aktorów politycznych na przykładzie wyborów samorządowych we Wrocławiu, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, red. S. Michałowski, A. Pawłowski, Lublin 2004, s. 160-168.
 • Cwalina G., Zasady podziału mandatów w wyborach do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, „Annales UMCS Sectio K Politologia” 2004, vol. XI.
 • Czachor A., Odwołanie posła przez wyborców – studium potrzeb i precedensu, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Czaplicki M., Pierwsze wybory europejskie w Polsce, „Analizy i Opinie” 2004, nr 25.
 • Czerwiński M., Demokratyzowanie wyborów w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Drobczyński S., Czynniki wpływające na sukces wyborczy podczas kampanii wyborczej, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Dubicka A., Uwagi o ustawie z dnia 14 marca 2004 o referendum ogólnokrajowym w świetle prac nad jej projektem, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2004, Tom 63
 • Eckhardt K., Zasady prawa wyborczego do parlamentu w pracach nad Konstytucją III Rzeczypospolitej, [w:] Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie, red. P. Steciuk, J. Buczkowski, Przemyśl 2004, s. 92-111.
 • Eysymontt J., Polacy wybierają Parlament Europejski, „Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 4/5
 • Gajda A., Reprezentacja komitetu wyborczego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, Tom XII.
 • Gebethner S., Polska ustawa wyborcza do Parlamentu Europejskiego, [w:] Parlament europejski i parlamenty narodowe, red. B. Banaszak, Wrocław 2004, s. 81-101.
 • Gierałtowicz J, Konstytucyjna zasada samorządności terytorialnej na tle ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2004, Tom 63.
 • Gieysztor J., Moralność w życiu publicznym (polityce) – funkcja systemu wyborczego: Porównanie moralnych skutków zastosowania systemów wyborczych — PO (WOW) i JOW, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Granat M., W sprawie możliwości ograniczenia podmiotowych praw wyborczych przez ustawodawcę, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 3(3) VII-IX.
 • Grzesik-Robak A., Bezpośrednie samorządowe wybory prezydentów miast 2002 – próba analizy, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 6.
 • Gul V., Dyskurs wyborczy – potrzeba badań w kontekście wyborów parlamentarnych 1997-2001, „Rocznik Politologiczny” 2004, nr 2.
 • Haman J, Senat — euroordynacja – rewolucja, „Praktyka Polityczna” 2004, nr 1.
 • Haman J., JOW, ale inaczej. Jak wybierać prezydenta, wójta i posła?, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Ilski Z., Znaczenie większościowej ordynacji wyborczej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi dla pogłębienia demokracji politycznej w Polsce, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Jachymek W., Sposób wyłaniania gminnych organów wykonawczych – refleksje powyborcze kandydata, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, red. S. Michałowski, A. Pawłowski, Lublin 2004 s. 169-173.
 • Jackiewicz Z., Zmiany prawa wyborczego do Sejmu w okresie transformacji, [w:] Budowanie instytucji państwa 1989-2001: w poszukiwaniu modelu, red. I. Jackiewicz, Warszawa 2004, s. 48-65.
 • Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004.
 • Janus A., Polityczna partycypacja lokalna wyborcza i referendalna, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004.
 • Jasiński M., Indeksy siły uczestników gier politycznych a wybory – relacja między wielkością elektoratu a znaczeniem jego politycznej reprezentacji, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Jeziński M., Kreacja wizerunku podmiotu politycznego jako aktora zorientowanego na konflikt. Przypadek gry wyborczej, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Kaczkowski Ł., Zasada proporcjonalności w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ordynacji wyborczej z 2001 roku, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Kanabaj M., Sojusz Lewicy Demokratycznej w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 2001 roku, [w:] Marketing polityczny – w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2004, s. 319-342
 • Kijowski M., Wybory do Sejmu RP w kontekście instytucji wolnego mandatu parlamentarnego, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Kik K., Ordynacja proporcjonalna czy większościowa? Spojrzenie socjaldemokracji, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Kitowski B., Ewolucja trybu i zasad przeprowadzania wyborów do Senatu w II i III Rzeczypospolitej, [w:] Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie, red. P. Steciuk, J. Buczkowski, Przemyśl 2004, s. 237-254.
 • Kolczyński M., Marketing polityczny w kampaniach wyborczych, [w:] Marketing polityczny – w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2004, s. 54-77.
 • Komunikacja polityczna: jak wygrać wybory?, red. W. Ferenc, R. Mrówka, S. Wilkos, Warszawa 2004.
 • Kowalski M., Regionalne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2001, [w:] Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, red. T. Markowski. Warszawa 2004, s. 407-430.
 • Kozielewicz W., Przestępstwa z ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 5.
 • Kryszeń G., Przymus wyborczy, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3(62).
 • Kuc M., Kiedy metoda zwykłej większości zapewnia przechodniość preferencji społecznej?, „Decyzje” 2004, nr 2.
 • Kuciński J., Referendum w polskim prawie konstytucyjnym – aspekty ustrojowe, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie” 2004, nr 1.
 • Kupisz A, Prawo wyborcze w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu” 2004, Tom 1.
 • Kwiecień S., Prawo wyborcze do ustrojowych organów gminy wiejskiej i miejskiej w świetle ustawy z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, Tom 14, z. 3.
 • Lewandowski O., Kampania wyborcza komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w wyborach w 2001 roku, [w:] Marketing polityczny – w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2004, s. 363-378.
 • Lis-Staranowicz D. (rec.), Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Olsztyn, 25 – 27 kwietnia 2002 r., red. A. Sylwestrzak, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3(62).
 • Majgier B., Kreowanie organów samorządu terytorialnego i ewolucja prawa wyborczego, [w:] Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie, red. P. Steciuk, J. Buczkowski, Przemyśl 2004, s. 139-157.
 • Małkiewicz A., Międzynarodowe uwarunkowania wyborów parlamentarnych — wybrane problemy, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Marcinowski K., Klauzule zaporowe w systemie wyborczym i ich wpływ na kształt sceny politycznej, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Marketing polityczny – w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2004.
 • Matyja R, Ordynacja do Parlamentu Europejskiego: przebieg procesu legislacyjnego, „Praktyka Polityczna” 2004, nr 1.
 • Matyja R., Demokracja postkomunistyczna, czyli o niedostrzeganym aspekcie systemu wyborczego, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej?, red. A. Wołek, Kraków 2004, s. b. d.
 • Michalak B., System wyborczy do parlamentu Republiki Francuskiej, „Dialogi Polityczne” 2004, nr 3-4.
 • Michalak B., System wyborczy jako narzędzie manipulacji politycznej, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Michalak B., Większościowy czy proporcjonalny. Spór o kształt systemu wyborczego, „Dialogi Polityczne” 2004, nr 3-4.
 • Mikołajczyk M., „Styl śpiewania” czyli jak piosenka wyborcza i inne elementy promocji partii lub kandydata zmieniają  politykę, [w:] Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia. Akcenty retro i perspektywne, red S. Kilian, Kraków 2004, s. 187-202.
 • Mordwiłko J., O zgodności z Konstytucją ustanowienia przesłanki wygaśnięcia mandatu posła i senatora z powodu skazującego prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 3(3) VII-IX.
 • Mordwiłko J., Pozycja i rola komisarza wyborczego w polskim systemie wyborczym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, Tom XII.
 • Mrówka R., Analiza okręgu wyborczego, [w:] Komunikacja polityczna: jak wygrać wybory?, red. W. Ferenc, R. Mrówka, S. Wilkos, Warszawa 2004, s. 53-70
 • Nohlen D. (przeł. R. Alberski, J. Sroka, Z. Wiktor), Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.
 • Och J., Aktywność wyborcza Polaków jako element kształtujący polski system polityczny, „Cywilizacja i polityka” 2004, nr 4.
 • Odrowąż-Sypniewski W., W sprawie terminu wygaśnięcia mandatu posła na Sejm wybranego na posła do Parlamentu Europejskiego, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 3(3) VII-IX.
 • Olejniczak D., Cieślik Z., Fryźlewicz M., Kurkiewicz A., Nowakowski M., Finansowanie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz dotacje z budżetu państwa dla komitetów uczestniczących w wyborach do PE w państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2004, nr 2(2) IV-VI.
 • Opalińska A., Systemy wyborcze do organów samorządu terytorialnego (na przykładzie wyborów samorządowych w 2002 roku, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Peisert A., Kapitał społeczny a frekwencja wyborcza w Polsce – próby szukania powiązań, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Piasecki A. K., Referendum akcesyjne z 2003 r. Próba bilansu, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2004, nr 2.
 • Piasecki A. K., Referendum w sprawie odwołania rady. Praktyka kadencji 1990-2002, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 7-8.
 • Piasecki A. K., Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-2002, Toruń 2004.
 • Piłat M. (rec.), Dydak E., Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zasady i wyniki głosowania, „Studia Iuridica Lublinensia” 2004, Tom III.
 • Piłat M., Referendum ogólnokrajowe w procesie integracji Polski z Unią Europejską, „Studia Iuridica Lublinensia” 2004, Tom III.
 • Pitera J., Ustawowe przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 11.
 • Prawo wyborcze II Rzeczypospolitej: wybór tekstów źródłowych, oprac. M. Sobczyk, A. Sokala, Toruń 2004.
 • Radomski G., Wybory samorządowe w 1990 r. w świetle prasy polskiej, „Athenaeum” 2004, nr 12.
 • Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie, red. P. Steciuk, J. Buczkowski, Przemyśl 2004.
 • Rezmer J., Zmiany w regulacji prawnej instytucji referendum w świetle przygotowań do referendum akcesyjnego, [w:] Globalizacja, integracja, transformacja: główne problemy globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2004, s. 331-337.
 • Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004.
 • Ronkowski P., Wybory do Parlamentu Europejskiego pod znakiem niskiej frekwencji i porażki partii rządzących, „Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 7(152).
 • Rycerska I., Deformacje w systemie wyborczym większościowym na przykładzie Kanady, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Rymarz F., Jawność i kontrola finansowania działalności statutowej partii (w praktyce Państwowej Komisji Wyborczej), „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3(62).
 • Sarnecki P., Regulacje ustawowe dotyczące wyborów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posłów do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3(62).
 • Sidor M., Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004, s. 186-195.
 • Sidor M, Bezpośrednie wybory prezydentów w największych miastach Polski w 2002 r., „Annales UMCS Sectio K Politologia” 2004, vol. XI.
 • Słomka T., Kultura uczestnictwa czy kultura absencji? Problemy z partycypacją w polskich wyborach prezydenckich i parlamentarnych, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Słońska A. M., Wpływ deformacji systemu wyborczego na stabilność rządów w Polsce – analiza politycznych skutków ordynacji wyborczych, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Służałek S., Instytucja referendum zatwierdzającego zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, nr 3(62), „Przegląd Sejmowy” 2004, s. 47.
 • Sobczak W., System partyjny i wyborczy Łotwy, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie” 2004, nr 1.
 • Sobolewska-Myślik K., Ordynacje wyborcze w procesach demokrytatyzacji, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2004, nr 2.
 • Sokół W., Wpływ systemów wyborczych na potencjał polityczny partii ekstremistycznych, [w:] Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu polskiego, red. E. Olszewski, Lublin 2004, s. 131-144.
 • Stępińska A., Strategia wyborcza: definicja, elementy i typy, „Przegląd Politologiczny” 2004, R. 9, nr 3.
 • Sylwestrzak A., Referendum europejskie w Polsce, [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy: materiały III Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn, 29-30 maja 2003 r., red. B. Sitek, Olsztyn 2004, s. 171-184.
 • Szklarski B., Wyborcy, partie i Kongres – słabości i zalety amerykańskiego systemu wyborczego, [w:] Jak wybierać naszych przedstawicieli do Sejmu?: system wyborczy większościowy, czy proporcjonalny?, red. I. Rycerska, Kielce 2004, s. b. d.
 • Szmyt A., Na marginesie unormowania referendów ogólnokrajowych, [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy: materiały III Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn, 29-30 maja 2003 r., red. B. Sitek, Olsztyn 2004, s. 295-310.
 • Wenzel M., Badania ilościowe i jakościowe w kampanii wyborczej, [w:] Komunikacja polityczna: jak wygrać wybory?, red. W. Ferenc, R. Mrówka, S. Wilkos, Warszawa 2004, s. 17-52.
 • Wojnarowski J., Organizacja sztabu w kampanii wyborczej, [w:] Komunikacja polityczna: jak wygrać wybory?, red. W. Ferenc, R. Mrówka, S. Wilkos, Warszawa 2004, s. 217-240.
 • Wojtas K., Systemy wyborcze wybranych państw Europy Środkowo – Wschodniej, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej?, red. A. Wołek, Kraków 2004, s. b. d.
 • Wołek A., Polskie systemy wyborcze i kryzys legitymizacji polskiej polityki, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej?, red. A. Wołek, Kraków 2004, s. b. d.
 • Wybory 1997: partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2004.
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, red. A. Antoszewski, Wrocław 2006.
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego, wyd. UKIE, Warszawa 2004.
 • Wybory prezydenckie 2000: programy kandydatów, red. I. Słodkowska, Warszawa 2004.
 • Zmiana ordynacji wyborczej?, red. A. Wołek, Kraków 2004.
 • Żukowski A., Dylemat wyboru systemu wyborczego. Formuła większościowa czy proporcjonalna?, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.
 • Żukowski A., Parlamentarne kampanie wyborcze w Polsce w latach 1989-2001 – cechy charakterystyczne, [w:] Edukacja menedżerska a świadomość przemian cywilizacyjnych, red. B. Garbacik, Gdańsk 2004, s. 77-90.
 • Żukowski A., Poziom partycypacji wyborczej elektoratu a stabilność systemu politycznego, [w:] Stosunki międzynarodowe. Historia. Regiony. Polityka. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Janowi Malinowskiemu, red. P. Czachorowski., R. Ożarowski, Gdańsk-Warszawa 2004, s. 389-402.
 • Żukowski A., Regulacje prawne a wzrost poziomu frekwencji wyborczej w Polsce, „Cywilizacja i polityka” 2004, nr 2.
 • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004.
 • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP. Propozycje zmian, [w:] Materiały z I Studenckiego Forum Naukowego, INP UWM Olsztyn 2004.
 • Żyromski M., Procedury wyborcze jako element legitymizacji władzy elity. Gaetano Mosca o fikcji wyborów parlamentarnych, [w:] Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, red. S. Drobczyński, M. Żyromski, Poznań 2004, s. b. d.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl