Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2005

 • Antoszewski A., Wybory i systemy wyborcze III Rzeczypospolitej, [w:] System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej, red. H. Lisicka, Wrocław 2005, s. 32-58.
 • Bagan-Kurluta K., Uregulowania unijne wyborów do Parlamentu Europejskiego (na poziomie wspólnoty i państw członkowskich), „Administracja Publiczna” 2005, nr 1.
 • Barabasz A., Prasa polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r., „Przegląd Zachodni” 2005, nr 2.
 • Barbaro N., Dojść do głosu: radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Kraków 2005.
 • Błeszyński J., Status utworów nadawanych w audycjach wyborczych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, R. 58, nr 10.
 • Cichosz M., Pozycjonowanie oferty politycznej na przykładzie wyborów do Parlamentu europejskiego w Polsce w 2004 roku, [w:] B. Dobek-Ostrowska,  Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław 2005, s. b. d.
 • Czajkowski P., Delegatura Krajowego Biura Wyborczego a gwarancja realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 9-34.
 • Czaplicki K. W., Głosowanie elektroniczne (e-voting) — wybrane zagadnienia, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 35-66.
 • Czaplicki K. W., Rymarz F., Sokala A., Aktualne kierunki przemian polskiego i włoskiego prawa wyborczego, [w:] Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach przemian, red. Z. Witkowski, Toruń 2005, s. 161-175.
 • Cześnik M., Legitymizacja a wybory: czy niska frekwencja wyborcza jest zagrożeniem dla demokratycznej wspólnoty w Polsce?, [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna. Obywatelskość – polityka – lokalność, red. A. Gawkowska, P. Gliński, A. Kościański, Warszawa 2005, s. 279-295.
 • Dauter B., Protesty wyborcze a ważność wyborów organów samorządu terytorialnego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 67-82.
 • Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005.
 • Dobek-Ostrowska B., Konsultanci polityczni jako nowy typ aktora na profesjonalnym rynku wyborczym, [w:] Marketing polityczny. Założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna, red. M. Kolczyński, Katowice 2005, s. 87-106.
 • Dobek-Ostrowska B., Profesjonalizacja kampanii wyborczych we współczesnym świecie i jej konsekwencje, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005. s. 11-33.
 • Dojwa K., Kobiety w wyborach samorządowych w Polsce (1990-2002), „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 4.
 • Dominczyk T., Cywilna ochrona dóbr osobistych uczestników procesu wyborczego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 83-96.
 • Drapiński R., Zastosowanie techniki elektronicznej w procedurach wyborczych i referendalnych, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 97-108.
 • Dyla A., Podział kraju na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu – ewolucja, [w:] Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach przemian, red. Z. Witkowski, Toruń 2005, s. 203-211.
 • Eurowybory 2004: kandydaci i programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2005.
 • Francuz P., Wpływ mediów na przebieg i wyniki politycznych kampanii wyborczych, „Zeszyty Telewizyjne” 2005, R. 3, nr 10.
 • Gajda Sz., Ochrona prawdziwości informacji wyborczych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, Tom XIII.
 • Galińska-Rączy I., Korzystanie z kopert poselskich w związku z kampanią wyborczą, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 4(8) X-XII.
 • Gebethner S. (rec.), Nohlen D., (przeł. R. Alberski, J. Sroka, Z. Wiktor), Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych, „Państwo i Prawo” 2005, nr 10.
 • Haman J., Większościowy system wyborczy: oczekiwania, ograniczenia, rozwiązania alternatywne, „Decyzje” 2005, nr 4.
 • Jaskółka J., Z doświadczeń komisarza wyborczego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 109-122.
 • Jaworski S. J., Prawa studenta w wyborach i referendach, „Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie” 2005, R. 10, nr 3.
 • Jaworski S., Wybrane problemy prawa wyborczego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 123-140.
 • Jeziński M., „Głosuj NIE dla UE!”: populistyczny dyskurs antyunijny w III RP. Casus referendum europejskiego 7-8. 06 2003, [w:] Populizm, red. M. Migalski, Katowice 2005, s. 39-53.
 • Jeziński M., Slogan wyborczy jako narzędzie marketingu politycznego, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2005, nr 6.
 • Jeziński M., Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005, s. b. d.
 • Kaczkowski Ł., Zasada proporcjonalności w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ordynacji wyborczej z 2001 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2005, Tom 66.
 • Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005.
 • Kasińska-Metryka A., Rozwój i profesjonalizacja kampanii wyborczych. Rys historyczno-analityczny, „Zeszyty Politologiczne” 2005, nr 5.
 • Kempisty M., Referendum unijne w Polsce i krajach kandydujących do Unii Europejskiej w 2003 roku, [w:] Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2005, s. 167-184.
 • Kim I., Nadużycia prawa podczas kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu w 1938 roku: analiza protestów wyborczych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, Tom 57, z. 1.
 • Kisiel W., Lokalna inicjatywa powszechna i lokalne referendum w USA, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 12.
 • Kisielewicz A., Wygaśnięcie mandatu radnego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 141-162.
 • Kolczyński M., Kampania zmarnowanych szans – polskie doświadczenia z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku, [w:] B. Dobek-Ostrowska  Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław 2005, s. b. d.
 • Kotarski H., Społeczno-demograficzne uwarunkowania wyników referendum europejskiego i wyborów do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia” 2005, z. 2.
 • Kowalczyk K., Kamola-Cieślik M., Kubaj A., Szczecińskie wybory samorządowe w 2002 roku, [w:] Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2005, s. 185-228.
 • Kowalik J., Wybrani w bezpośrednich wyborach, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 6.
 • Kowalik J., Wybrani w bezpośrednich wyborach. Raport z badania, „Zeszyty naukowe WSAP” 2005, nr 1-2(3-4).
 • Kozielewicz W., Kształtowanie się pojęcia przestępstwa korupcji wyborczej w polskim prawie karnym – uwagi na tle porównawczym, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 163-176.
 • Krzekotowska K., Prawo wyborcze, Bielsko — Biała 2005.
 • Lipiński A. W., Lokalna kampania samorządowa z 2002 roku, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 5.
 • Lubaczewska A., Gwarancje realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 177-198.
 • Łabędź K., Politycy – media – wyborcy, [w:] Etyka i polityka, red. D. Prabucka, Kraków 2005, s. 193-218.
 • Łączkowski W., Kierunki zmian polskiego prawa wyborczego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 199-210.
 • Majerowska-Dudek G., Pozycja i rola pełnomocnika do spraw wyborów — urzędnika wyborczego w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 211-236.
 • Marszałek-Kawa J., Prace nad ustawą o wyborach do Parlamentu Europejskiego, [w:] Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2005, s. 97-112.
 • Marszałek-Kawa J., Wokół wyborów do Parlamentu Europejskiego VI kadencji w Polsce. Ocena działań partii politycznych oraz preferencji elektoratu, [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX w., red. Z. Karpus, J. Kłaczkow, M. Wołos, Toruń 2005, s. 1179-1191.
 • Morwiński J., Sprawa korzystania z godła RP w kampanii wyborczej, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 4(8) X-XII.
 • Morwiński J., Wpływ karalności na czynne i bierne prawo wyborcze, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 3(7) VII-IX.
 • Musiał-Karg M., Referenda akcesyjne w krajach postkomunistycznych na przykładzie Węgier, Słowacji, Polski i Czech, „Przegląd Politologiczny” 2005, nr 1.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Zastosowanie zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych w odniesieniu do obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 4(8) X-XII.
 • Oleksy Cz. Przystawa J., Znaczenie ordynacji wyborczej dla funkcjonowania państwa i budowy społeczeństwa obywatelskiego, „Ius et Lex” 2005, nr 1.
 • Oniszczuk Z., Rola telewizji w wyborach. Przykład niemiecki, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005, s. b. d.
 • Ożóg K., Język w wyborach do Parlamentu Europejskiego (na przykładzie wyborów w Polsce), „Polityka i Społeczeństwo” 2005, nr 2.
 • Ożóg K., Uwagi o języku pierwszej polskiej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego z 13 czerwca 2004 roku, „Język Polski” 2005, R. 85, z. 1.
 • Ożóg K., Uwagi o języku pierwszej polskiej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego z 13 czerwca 2004 roku, „Język Polski” 2005, R. 85, z. 1.
 • Pawełko W., O zakresie zmian w ustawie Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 1(5) I-III.
 • Piasecki A. K., Demokracja bezpośrednia w Polsce lokalnej – błędny model, zła praktyka, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 3(21).
 • Piasecki A. K., Referenda III Rzeczpospolitej. Doświadczenia i perspektywy, [w:] Studia Politologiczne i Historyczne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi, red. Cz. Osękowski, J. Macała, Zielona Góra 2005, s. 389-396.
 • Piasecki A. K., Referenda w III RP, Warszawa 2005.
 • Pieśniewska J., Środowisko lokalne i ponadlokalne jako kontekst wyników wyborczych kobiet w wyborach samorządowych 1998 i 2002 roku, [w:] Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2005, s. 121-143.
 • Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2005.
 • Płoński A, Spójność i wiarygodność oferty politycznej jako zmienne wyjaśniające efekt kampanii wyborczej w 2001 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2005, Tom 33, z. 3
 • Płudowski T., Media masowe w amerykańskich wyborach prezydenckich w 2004 r., [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005, s. b. d.
 • Pokładecki J., Wybory jako forma partycypacji mieszkańców w samorządzie terytorialnym, „Przegląd Politologiczny” 2005, nr 1.
 • Polanowski J, Prawo do sądu w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, [w:] Prawne problemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej,  red. L. Leszczyński, Lublin 2005, s. 137-152.
 • Rachwał M., Możliwości przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w świetle konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, „Przegląd Politologiczny” 2005, nr 2.
 • Rachwał M., Referendum jako forma udziału obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2005, nr 2.
 • Raciborski F., Czy wyborcy preferują mężczyzn?, [w:] Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2005, s. 87-120.
 • Raciborski J., Rywalizacja czy kooperacja? O listach partyjnych w wyborach parlamentarnych, [w:] red. U. Jakubowska, K. Skarżyńska, Demokracja w Polsce: doświadczanie zmian, Warszawa 2005, s. 222-230.
 • Raciborski J., Społeczeństwo a wybory, [w:] Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2005, s. 23-34.
 • Radziewicz P., „Jawność” informacji Ministra Sprawiedliwości o toczących się przeciwko posłom postępowaniach karnych wszczętych przed dniem ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 4(8) X-XII.
 • Rajca L., Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast(nadzieje, obawy), „Phaenomena” 2005, Tom X.
 • Rymarz F., Konstytucjonalizacja Państwowej Komisji Wyborczej (wnioski de lege ferenda), [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 237-258.
 • Sielski J., Przekształcenie systemu wyborczego po 1989 roku, [w:] Vir bonus dicendi peritus. Praca dedykowana Profesorowi Henrykowi Komarnickiemu, red. Ł. Tomczak, Szczecin 2005, s. 365-384.
 • Siemieńska R., Kobiety wśród kandydatów i wybranych w wyborach samorządowych a cechy elektoratów w wyborach do samorządów terytorialnych w 2002 roku, [w:] Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2005, s. 75-86.
 • Siemieńska R., Mechanizmy zwiększania reprezentacji kobiet w parlamencie – z perspektywy doświadczeń polskich wyborów w 2001 roku, [w:] Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2005, s. 55-74.
 • Siemieńska R., Płeć a przekonanie o efektywności działań politycznych obywateli i zainteresowanie wyborami (parlamentarnymi w 2001 roku i samorządowymi w 2002 roku), [w:] Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2005, s. 35-54.
 • Skrzydło W. (rec.), Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3(68).
 • Skrzypiński D., Proces planowania strategii wyborczej. Studium przypadku, [w:] Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2005, s. b. d.
 • Słowikowski M., Wpływ wyborów do Dumy IV kadencji na kształt systemu partyjnego w Rosji, [w:] Cultura et Politica. Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Jerzemu Kmiecińskiemu, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Olędzki, Łódź 2005, s. 314-333.
 • Sokala A., Należy indywidualnie zawiadamiać wyborców o wyborach, „Analizy i Opinie” 2005, nr 37.
 • Sokala A., Prawne ramy prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej w III Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 259-286.
 • Sokół W., Partie polityczne na arenie wyborczej i gabinetowej, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005, wydanie II,, s. 158-189.
 • Stępińska A., Telewizyjna kampania referendalna jako arena rywalizacji politycznej. Referendum unijne w Polsce w 2003 r., „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2005, nr 1.
 • Sypniewski P., Mężowie zaufania w procesach wyborczych, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 287-294.
 • Szabo M., Referendum lokalne o odwołanie organów samorządu terytorialnego i jego ewolucja pod wpływem praktyki, doktryny i orzecznictwa sądów, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 295-336.
 • Szcześniak B., Kompetencje komisarzy wyborczych, historia rozwoju i pożądane kierunki zmian,, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 337-360.
 • Szonert Z., Kryteria osobowe (aksjologiczne) w polskim systemie wyborczym, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 361-386.
 • Szymanek J., Wybór formuły wyborczej (Między demokracją kwantytatywną a kwalitatywną), „Państwo i Prawo” 2005, nr 10.
 • Tomczak Ł., Partie polityczne i system partyjny w Polsce po wyborach 2001 roku, [w:] Początek wieku, Polska i świat wobec nowych wyzwań, red. M. Drzonek, Szczecin 2005.
 • Trzeciak S., Strategie kampanii wyborczej: praktyczny przewodnik, Lublin 2005.
 • Tymiński R., Status posła mającego uchylony immunitet po ponownym otrzymaniu mandatu na następną kadencję, „Zeszyty Prawnicze BSiE” 2005, nr 3(7) VII-IX.
 • Uziębło P., Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego (wyrok TK z dnia 28 lutego 2005 r., K17/03), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 3.
 • Volpi M., Niemiecki system wyborczy a reforma wyborcza we Włoszech „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5(70).
 • Wordliczek Ł., Finansowanie wyborów w USA: (jeszcze) wybór osobowości i programu czy (już) dyktat sponsorów?, „Politeja” 2005, nr 1.
 • Zabłocki S., O rozpoznawaniu przedmiotu ochrony prawnokarnej przy przestępstwach przeciwko wyborom i referendum, stypizowanych w Rozdziale XXXI Kodeksu karnego, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 387-400.
 • Zbieranek J., Aktywizacja wyborcza obywateli. Propozycja powołania Państwowego Instytutu Wyborczego, „Analizy i Opinie” 2005, nr 49.
 • Zbieranek J., W stronę reformy procedur głosowania w Polsce, „Analizy i Opinie” 2005, nr 52.
 • Zoll A., Prawa wyborcze w świetle doświadczeń Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005, s. 401-410.
 • Zwierzchowski K., Amerykańskie instytucje demokracji bezpośredniej, Białystok 2005.
 • Żukowski A., Dylematy demokracji XXI wieku. Wybory rytualne czy balotaż partycypacyjny?, „Przegląd Politologiczny” 2005, nr 2.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl