Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2006

 • Aksztejn W., Racjonalność wyborcy a paradoks partycypacji. Znaczenie instrumentalnej motywacji dla wyjaśniania absencji wyborczej w 2005 r., „Decyzje” 2006, nr 5.
 • Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Warszawa 2006.
 • Alberski T., Kampania wyborcza Partii Demokratycznej – demokraci.pl w 2005 roku, czyli strategia bez strategii, [w:] Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 185-198.
 • Antonowicz D., Uśmiech przez łzy. Charakterystyka wyborów z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, [w:] Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 81-100.
 • Antoszewski A, Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej: perspektywa porównawcza, [w:] Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Antoszewski, Wrocław 2006, s. 77-108.
 • Antoszewski A., Wybory parlamentarne 2005 i ich konsekwencje dla rozwoju polskiego systemu partyjnego, [w:] Partie polityczne w wyborach 2005, red. D. Waniek., Warszawa 2006, s. 75-98.
 • Bednarski R., Wpływ wyników wyborów „jesień 2005” na miejsce Polski w Unii Europejskiej, [w:] Partie polityczne w wyborach 2005, red. D. Waniek., Warszawa 2006, s. 237-246.
 • Biskup B., Narzędzie kampanii wyborczych w warunkach transformacji, [w:] Polska transformacja: stan i perspektywy, red. J. Błuszkowski, Warszawa 2006, s. 135-149.
 • Bojenko-Izdebska E., Wybory w RFN w 2005 r. – wybrane zagadnienia ustrojowo-polityczne, „Politeja” 2006, nr 1(5).
 • Borowiec P., Badania sondażowe a kampania wyborcza 2005 roku, [w:] Kraków polityczny 2005. Rzecz o partiach i wyborach, red. P. Borowiec, B. Kosowska-Gąstoł, Kraków 2006, s. 39-74.
 • Chmielarz A., Sułkowski J., Wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich na świecie w 1.  półroczu 2006 r., „Studia Wyborcze” 2006, Tom II.
 • Cichosz M., Kampania wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego w 2005 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 157-168.
 • Czaplicki K. W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Dobek-Ostrowska B., Rola konsultantów politycznych w kampaniach wyborczych, [w:] Władza. Media. Polityka, red. M. Gierula, Katowice 2006, s. 247-271.
 • Dojwa K., Placety J., Samorząd wojewódzki jako kreator elity politycznej. Radni sejmików wojewódzkich w wyborach parlamentarnych w 2005 roku, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 3.
 • Domański H., Wpływ przynależności klasowej na postawy wyborcze w latach 1991–2001, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 4.
 • Drobczyński S., 7 grzechów głównych kandydatów w wyborach samorządowych, „Piar.pl. Public Relations” 2006, nr 4 (10).
 • Frykowski M., Jażdżewska I., Popularność Samoobrony a potencjał społeczno-ekonomiczny i kapitał społeczny gmin wiejskich województwa łódzkiego w 2005 roku, „Studia Wyborcze” 2006, Tom I.
 • Galińska-Rączy I., Łączenie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego z nieodpłatnym pełnieniem stanowiska dyrektora (szefa) gabinetu politycznego ministra, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 3(11) VII-IX.
 • Gebethner S., Aksjologiczne aspekty systemów wyborczych w ujęciu porównawczym, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006, s. 83-88.
 • Giedrewicz-Niewińska A., Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta — wybrane zagadnienia prawne, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 12.
 • Godlewski T., Miętkiewicz K., Prezydencka kampania wyborcza Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku – zastosowanie marketingu politycznego, „Studia Wyborcze” 2006, Tom I.
 • Górski G., Kryzysy wyborcze w Polsce i w Stanach Zjednoczonych a rola Sądu Najwyższego, [w:] Hominum causa omne ius constitutum est: księga jubileuszowa ku czci profesor Alicji Grześkowiak, red. A. Dębiński, Lublin 2006, s. 381-390.
 • Grabowska S., Grabowski R., Ordynacja większościowa, proporcjonalna czy mieszana?, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006, s. 219-226.
 • Granat M., Zobowiązania przedwyborcze kandydata na posła a charakter mandatu przedstawicielskiego, [w:] Hominum causa omne ius constitutum est: księga jubileuszowa ku czci profesor Alicji Grześkowiak, red. A. Dębiński, Lublin 2006, s. 367-373.
 • Grzeszkiewicz-Radulska K., Jabłoński W., Socjologiczne badania wyborcze, „Studia Wyborcze” 2006, Tom I.
 • Gulczyński M., Charakterystyka głównych sił politycznych uczestniczących w wyborach 2005, [w:] Partie polityczne w wyborach 2005, red. D. Waniek., Warszawa 2006, s. 31-58.
 • Haman J., Badanie metod głosowania: dedukcja, indukcja, symulacja, „Decyzje” 2006, nr 6.
 • Hołubiec J. W., Mercik J. W., Techniki i tajniki głosowania, Warszawa 2006.
 • Inglik-Dziąg D., Idealny prezydent 2005 – cnoty i wartości deklarowane przez kandydatów a oczekiwania wyborców, [w:] Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2006, s. 72-102.
 • Jachimowicz M., Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o referendum lokalnym, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 4.
 • Jarosz Z., System proporcjonalny czy większościowy? Uwagi prawno-porównawcze, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006, s. 73-82.
 • Jaskiernia J. (rec.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, K. Składowski, „Studia wyborcze” 2006, Tom II.
 • Jeziński M., Wybory parlamentarne: pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem, [w:] Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 7-32.
 • Jeziński M., Wybory prezydenckie – pomiędzy poprawnością polityczną a etyką odpowiedzialności, [w:] Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2006, s. 34-47.
 • Jurewicz J., Przestępstwa przeciwko wyborom / referendum z rozdziału XXXI Kodeksu karnego, „Studia Wyborcze” 2006, Tom II.
 • Kampka A, Dlaczego jestem lepszy — autoprezentacje w kampanii prezydenckiej, „Studia Medioznawcze” 2006, nr 2.
 • Karolczak J. M, W sprawie pobierania przez jednostkę samorządu terytorialnego opłat za plakaty wyborcze, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 2(10) IV-VI.
 • Karwat M., Metody i metamorfozy walki wyborczej, [w:] Partie polityczne w wyborach 2005, red. D. Waniek., Warszawa 2006, s. 59-74.
 • Kasińska-Metryka A., Środki oddziaływania reklamy w kampaniach wyborczych, „Studia Wyborcze” 2006, Tom II.
 • Kasińska-Metryka A., Wizerunek kandydata na prezydenta — polityczna poprawność kontra marketingowe wyzwania. Analiza wizerunku D. Tuska i L. Kaczyńskiego na podstawie kampanii prezydenckiej w Polsce w 2005 roku, „Athenaeum” 2006, nr 14-15.
 • Kasowska-Pedrycz K., Uwarunkowania prawne wyborów parlamentarnych, [w:] Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 33-54.
 • Klecha P., Postępowanie sądowe w ustawach wyborczych (Zagadnienia wybrane), „Państwo i Prawo” 2006, nr 8.
 • Kolarska-Bobińska L., Czaplicki K. W., Chmaj M., Skotnicki K., Och J., Dyskusja panelowa: Jak zmodernizować system wyborczy by stał się „przyjazny” obywatelom, [w:] Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, red. Kolarska-Bobińska, Kucharczyk J., Zbieranek J., Warszawa 2006, s. 29-52.
 • Kolarska-Bobińska L., Czerwona kartka wyborcza, [w:] Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, red. Kolarska-Bobińska, Kucharczyk J., Zbieranek J., Warszawa 2006, s. 9-14.
 • Kosmynka S., Między pragmatyzmem moralnym a absolutyzmem moralnym. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii w kontekście zaangażowania militarnego w Iraku i rozwoju gospodarczego kraju, [w:] Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2006, s. 164-177.
 • Kowalczyk K., Piskorski M., Tomczak Ł., Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, Szczecin 2006.
 • Kowalczyk R., Media w parlamentarnej kampanii wyborczej (wybrane problemy), [w:] Popisy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. M. Drzonek, J. Mieczkowski, Szczecin 2006, s. 57-68.
 • Kowalik J., Czynniki wpływające na potencjalne zachowania wyborców w wyborach samorządowych 2006 w kontekście zmiany pozycji organu wykonawczego w gminie, „Athenaeum” 2006, nr 14-15.
 • Kryszeń G., Ramy czasowe kampanii wyborczej do parlamentu, „Administracja Publiczna” 2006, nr 1.
 • Kryszeń G., Selekcja i zgłaszanie kandydatów w wyborach parlamentarnych w świetle standardów wyborów demokratycznych, „Studia Wyborcze” 2006, Tom II.
 • Kużelewska E., Referendum w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2006.
 • Ławniczak A., O potrzebie istnienia cenzusów wyborczych, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006, s. 32-43.
 • Łuszczyński A., Analiza zmian postulowanych w polskim prawie wyborczym ze szczególnym uwzględnieniem modelu westminsterskiego, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006, s. 111-117.
 • Majcher A., Dyskredytacja przeciwnika w kampaniach wyborczych na urząd Prezydenta RP w latach 1990-2005, „Problemy Społeczne i Ekonomiczne” 2006, Vol. 3.
 • Mazur M., Prezydenckie kampanie wyborcze w latach 1990-2005, [w:] Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne, red. R. Glacjar, M. Migalski, Warszawa 2006, s. 242-289.
 • Michalak B., Paradoksy systemów wyborczych, [w:] Teorie i casusy globalizacji, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2006, s.142-154.
 • Miernik R., Z nadzieją w przyszłość. Liga Polskich Rodzin w wyborach parlamentarnych 2005,, [w:] Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 169-184.
 • Mordwiłko J., Termin obsadzenia mandatu w trybie art. 179 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 3(11) VII-IX.
 • Mordwiłko J., W sprawie „wezwania radnego do objęcia mandatu”, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 2(10) IV-VI.
 • Mordwiłko J., W sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006/2007, nr 4(12)/1(13).
 • Musiał-Karg M., Instytucja referendum w procesie transformacji państw postkomunistycznych, [w:] Pokojowa rewolucja jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Macała, R. Potocki, A. Janiak, Zielona Góra 2006, s. 144-158.
 • Och J., Marketing wyborczy w badaniach polskich politologów, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A. Chodubski, M. J. Malinowski, Gdańsk 2006, s. 118-130.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Ustanowienie wobec posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego zakazu kandydowania w wyborach samorządowych na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz radnych gmin, powiatów i województw, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 3(11) VII-IX.
 • Olejniczak-Szałowska E., Prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi we wspólnotach samorządowych w świetle dyrektywy Rady 94/80/WE, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 1-2.
 • Olszewski E., Partie polityczne i społeczeństwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2004 roku, „Athenaeum” 2006, nr 14-15.
 • Olszewski E., Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004 roku w Polsce, „Studia Wyborcze” 2006, Tom II.
 • Oniszczuk Z., Wpływ mediów na wyborców w perspektywie społeczeństwa obywatelskiego. Przykład niemiecki, „Wiedza i umiejętności” 2006, nr 9.
 • Orosz L., Skotnicki K., Ewolucja ustawodawstwa wyborczego w Republice Słowackiej po 1990 roku, „Studia Wyborcze” 2006, Tom I.
 • Partie polityczne w wyborach 2005, red. D. Waniek., Warszawa 2006.
 • Pastusiak L., Polityka zagraniczna RP w kampanii wyborczej 2005, [w:] Partie polityczne w wyborach 2005, red. D. Waniek., Warszawa 2006, s. 213-236.
 • Piasecki A. K., Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 1(72).
 • Powell G. B., Wybory jako narzędzie demokracji: koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006.
 • Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, K. Składowski, Kraków 2006.
 • Preisner A., e-Voting – przyszłość e-demokracji? (szkic kilku niełatwych kwestii), [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006, s. 200-218.
 • Pysiak P., Podatność wybranych metod podejmowania zbiorowych decyzji na głosowanie strategiczne, „Decyzje” 2006, nr 6.
 • Raciborski J., Ochremiak J., O blokowaniu list w wyborach samorządowych 2006 roku i o racjonalności partii politycznych, „Decyzje” 2006, nr 6.
 • Raciborski J., Teoria demokracji a reguły wyborów, „Nauka” 2006, nr 3.
 • Radzik K., Opinia publiczna wobec bezpośrednich wyborów liderów lokalnych (studium porównawcze samorządu terytorialnego w Anglii i Polsce), [w:] Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A. K. Piasecki, Kraków 2006, s. 509-524.
 • Rupar Ł., Tryb wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe” 2006, nr 10.
 • Rytel A., Referendum oraz inicjatywa ludowa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w konstytucjach i praktyce okresu międzywojennego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2006, Tom XV.
 • Sarnecki P., W sprawie zgodności z Konstytucją projektu ustawy – o zmianie ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 3(11) VII-IX.
 • Skawińska M., Lewica Polska po 1989. SLD w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 1991-2001, „Athenaeum” 2006, nr 14-15.
 • Składanowski H., Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu oraz na Urząd Prezydenta RP w 2005 roku,” Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne” 2006, Tom 1.
 • Składowski K., Chorwacki Wyborczy Kodeks Etyki, „Studia Wyborcze” 2006, Tom I.
 • Składowski K. (rec.), Nohlen D., (przeł. R. Alberski, J. Sroka, Z. Wiktor), Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych, „Studia wyborcze” 2006, Tom I.
 • Skotnicki K. (rec.), Nohlen D., (przeł. R. Alberski, J. Sroka, Z. Wiktor), Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3(74).
 • Skotnicki K., O poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 3(11) VII-IX.
 • Skrzydło W. (rec.), Piasecki A. K., Referenda w III Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 1(72).
 • Skrzydło W., O potrzebie i walorach kodyfikacji prawa wyborczego, „Studia Wyborcze” 2006, Tom I.
 • Skwara B., Polska droga do europejskiej ordynacji wyborczej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2006, Tom 74.
 • Sokala A. Należy indywidualnie zawiadamiać wyborców o wyborach, [w:] Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, red. Kolarska-Bobińska, Kucharczyk J., Zbieranek J., Warszawa 2006, s. 59-66.
 • Stępień S., Ugrupowania narodowe w Polsce w wyborach do Sejmu w latach 1991-1993, [w:] Ruchy Ideologie, doktryny i ruchy narodowe. Wybrane problemy, red. S. Stępień, Lublin 2006, s. 365-387.
 • Stępińska A., Style autoprezentacyjne polskich kandydatów na eurodeputowanych: wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r., „Przegląd Politologiczny” 2006, nr 1.
 • Sułkowski J., Wyrok Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie nieważności wyborów burmistrza dzielnicy Bratyslawa-Petralka z 13 maja 2006 r., „Studia Wyborcze” 2006, Tom II.
 • Szalkiewicz W. K., Kandydat: jak wygrać wybory, Bydgoszcz-Olsztyn 2006.
 • Szymanek J., Antynomie systemów wyborczych, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 3-4 kwietnia 2006 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006, s. 135-153.
 • Szymanek J., System proporcjonalny czy większościowy? Determinanty wyboru ordynacji wyborczej, „Studia Polityczne ISP PAN” 2006, nr 18.
 • Szymanek J., Wybory prezydenckie w Mołdawii, „Polityka Wschodnia” 2006, nr 1/2.
 • · Tomczak Ł., Główne zasady ordynacji w wyborach parlamentarnych 2005 roku, [w:] Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, red. W. Burger, M. Łuczak, P. Olechowska, Szczecin 2006.
 • Tomczak Ł., Główne zasady ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, [w:] Polska a Integracja Europejska, Doctrinae Multipleks, Szczecin 2006.
 • Tomczak Ł., Polskie partie lewicowe w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego, „Przegląd Zachodniopomorski” 2006, nr 1.
 • Tybuchowska K., Wybory bezpośrednie jako element systemu wyborczego, „Szkice Humanistyczne” 2006, nr 1-2, s. 21-28.
 • Walczak-Duraj D., Wybory 2005 roku i ich konsekwencje w dyskursie prasowym. Przykład „Tygodnika Powszechnego”, „Studia Wyborcze” 2006, Tom II.
 • Walczak-Duraj D., Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w 2005 roku – kontekst etyczny, [w:] Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2006, s. 9-33.
 • Waniek D., Uwarunkowania społeczne, polityczne i ekonomiczne wyborów parlamentarnych 2005, [w:] Partie polityczne w wyborach 2005, red. D. Waniek., Warszawa 2006, s. 7-30.
 • Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2006.
 • Wiśniewska O., Ku powszechnemu prawu głosu w Norwegii: kampania wyborcza 1896/1897, „Zapiski Historyczne” 2006, Tom 71, z. 4.
 • Wojnarska-Krajewska E., Łączenie stanowiska wójta z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 3(11) VII-IX.
 • Wojnarska-Krajewska E., Możliwość kandydowania na stanowisko prezydenta miasta przez osobę wobec której sąd wydał prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2006, nr 3(11) VII-IX.
 • Wojtasik W., Między ustami a brzegiem pucharu. Sojusz Lewicy Demokratycznej w kampaniach wyborczych 2005 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006, s. 131-156.
 • Wybory 2005: partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, Warszawa 2006.
 • Wybory 2005: Polska i województwo zachodniopomorskie, red. W. Burger, M. Łuczak, P. Olechowska, Szczecin 2006.
 • Wybory do Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 stycznia 1947 roku: wybór dokumentów, red. T. Kisielewski, T. Kuczur, M. Strzelecki, Bydgoszcz 2006.
 • Wybory parlamentarne 2005: analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006.
 • Wybory prezydenckie 2005: monitoring finansów wyborczych. Raport, oprac. M. Walecki i in., Warszawa 2006.
 • Wybory samorządowe w małej gminie, red. M. Niezgoda, Tyczyn-Rzeszów 2006.
 • Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po roku 1989. Próba oglądu i analizy zjawiska, red. A. Kasińska-Metryka, Kielce 2006.
 • Zaleśny J., Finansowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w Federacji Rosyjskiej – doświadczenia wyborów z 2004 r., „Polityka Wschodnia” 2006, nr 1/2.
 • Zbieranek J., Aktywizacja wyborcza obywateli. Propozycja powołania Państwowego Instytutu Wyborczego, [w:] Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, red. Kolarska-Bobińska, Kucharczyk J., Zbieranek J., Warszawa 2006, s. 67-72.
 • Zbieranek J., Projekt wprowadzenia w wyborach i referendach instytucji pełnomocnika, [w:] Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, red. Kolarska-Bobińska, Kucharczyk J., Zbieranek J., Warszawa 2006, s. 53-58.
 • Zbieranek J., W stronę reformy procedur głosowania w Polsce, [w:] Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, red. Kolarska-Bobińska, Kucharczyk J., Zbieranek J., Warszawa 2006, s. 15-28.
 • Żabicka-Kłopotek M., „Wytyczne” jako element do wydania rozporządzenia (na tle artykułu 92 Konstytucji RP) „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 3(74).
 • Żukowski A., Istota formuły demokratycznych wyborów – kilka refleksji teoretycznych i terminologicznych, „Studia Wyborcze” 2006, Tom I.
 • Żukowski A., System wyborczy do Sejmu i Senatu RP – kierunki zmian, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006, s. 17-31.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl