Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2007

 • Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007.
 • Antoszewski A., Wybory parlamentarne i prezydenckie 2005 roku, a instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 45-67.
 • Baka W, Ocena PRL jako temat kampanii wyborczej, „Dziś” 2007, R. 18, nr 10.
 • Balicki R., Preisner A., E-voting – szanse, możliwości, zagrożenia, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 50-73.
 • Bień-Kacała A., Finansowanie kampanii wyborczej partii politycznych ze środków pochodzących z działalności gospodarczej, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 130-143.
 • Bień-Kacała A., Osobisty udział w procesie wyborczym (zagadnienia wybrane), [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 228-233.
 • Biskup B., Polacy niegłosujący – zawiedzeni, zmęczeni czy niezainteresowani?, [w:] Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, red. S. Sulowski, W. Łukowski, G. Meyer, Warszawa 2007, s. 128-145.
 • Biskup P., Instytucja referendum w brytyjskiej praktyce konstytucyjnej, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1(78).
 • Bisztyga A., Wybrane zagadnienia prawa wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 234-250.
 • Bożek M., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, „Studia wyborcze” 2007, Tom III.
 • Brzdąk M., Sądowa kontrola ważności wyborów samorządowych. Teoria i praktyka, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 15-24.
 • Chmaj M. (rec.), Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, „Studia Wyborcze” 2007, Tom IV.
 • Chmielarz A., Sułkowski J., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie od czerwca do listopada 2007 roku, „Studia Wyborcze” 2007, Tom IV.
 • Chmielarz A., Sułkowski J., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie od grudnia 2006 do maja 2007 roku, „Studia Wyborcze” 2007, Tom III.
 • Chodubski A., Media a kształtowanie świadomości wyborczej, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 122-138.
 • Chodubski A., Media a współczesna walka wyborcza, [w:] Wojna w mediach, red. W Piątkowska-Stepniak, B. Nierenberg, Opole 2007, s. 65-78.
 • Chodubski A., Media w kształtowaniu postaw wyborczych, [w:] Media a polityka, red. A. M. Zarychta, Ł. Donaj, Łódź 2007, s. 19-33.
 • Chodubski A., Wybory jako instytucje ładu demokratycznego, [w:] Czy upadek demokracji? Idee i wartości, red. A. Stelmach, Poznań 2007, s. 7-20.
 • Churska K., Rytualne aspekty kampanii wyborczych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2007, nr 2.
 • Chybalski P., W sprawie zgodności z Konstytucją zakazu kandydowania radnych gminy w wyborach do organów osiedli lub dzielnic, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2007, nr 1(17).
 • Cibulka L., Prawo wyborcze w Republice Słowackiej (przemiany i doświadczenia), [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 26-49.
 • Ciżmowska A., Pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w Bydgoszczy, [w:] Bydgoskie oblicza władzy lokalnej, red. J. Nocoń, T. Kuczur, Bydgoszcz 2007, s. 143-168.
 • Czaplicki K. W., Dauter  B., Kisielewicz A., Rymarz F., Ustawa o referendum lokalnym: komentarz, Warszawa 2007.
 • Czaplicki K. W., Alternatywne sposoby głosowania (Zarys problemów), [w:]  Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 29-49.
 • Czaplicki K. W., Działalność informacyjna Państwowej Komisji Wyborczej, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 315-24.
 • Czaplicki K. W., Rola i zadania Państwowej Komisji Wyborczej w medialnej kampanii wyborczej, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 25-32
 • Czarny P., Ubezwłasnowolnienie jako przesłanka utraty praw wyborczych (Refleksje konstytucyjne na tle teorii prawa cywilnego), [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 33-42.
 • Cześnik M., Partycypacja polityczna w Polsce. Perspektywa porównawcza, Warszawa 2007.
 • Czwołek A., Wybory do rad lokalnych na Białorusi w 2003 r., [w:] Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, red. A. Kasińska-Metryka, R. Bäcker, Toruń 2007, s. 453-470.
 • Darowska-Skawińska M., Kampania wyborcza partii demokratycznej — Demokraci.pl, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 321-334.
 • Dmytriw I., Polityczne technologie wyborcze na Ukrainie: cechy i osobliwości, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 61-68.
 • Dośpiał-Borysiak K., Kowalski P., Szwedzki system wyborczy — ramy instytucjonalne i polityczne, „Studia Wyborcze” 2007, Tom IV.
 • Drinóczi T., Organy wyborcze na Węgrzech, „Studia Wyborcze” 2007, Tom IV.
 • Drzonek M., Gryf spojrzał na prawo. Wybory w 2006 r. i 2005 r., [w:] Wybory z Gryfem w tle: szkice o wyborach z 2006 r. na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007, s. b. d.
 • Drzonek M., Kilka uwago ordynacji wyborczej, [w:] Wybory z Gryfem w tle: szkice o wyborach z 2006 r. na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007, s. b. d.
 • Dudek D., Konstytucyjna aksjologia wyborów, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 43-58.
 • Dziemidok-Olszewska B, Partie polityczne w wyborach 2005 roku w Polsce, [w:] Partie i system partyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 206-217.
 • Ekiert M., Lorentz K., Rola Państwowej Komisji Wyborczej w systemie kontroli finansowaniapartii politycznych i kampanii wyborczych, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 307-314.
 • Filip J., Alternatywne sposoby głosowania i głosowanie korespondencyjne, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 136- 147.
 • Filip J., Przemiany czeskiego prawa wyborczego w porównaniu z doświadczeniami polskimi, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 13-25.
 • Fredro-Boniecki T., Kampanie wyborcze 2005 roku w mediach publicznych, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 211-213.
 • Fryźlewicz M., Kurkiewicz A., Podstawowe zasady ordynacji wyborczych do Parlamentu Europejskiego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2007, nr 2(14),
 • Galińska-Rączy I., Udostępnianie przez organy samorządu lokalu na czas odbycia spotkania posła z wyborcami, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2007, nr 2(14).
 • Garlicki L., Sędzia europejski – kustoszem wyborów, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 59-68.
 • Gąsior T., Kontrola komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach parlamentarnych w świetle prawa i praktyki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Gebethner S., Głosowanie poza granicami państwa w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wyborach prezydenckich i referendum ogólnokrajowym. Doświadczenia i propozycje nowych rozwiązań, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 74-87.
 • Godlewski T., Wpływ wyborów parlamentarnych w 2005 roku na polski system partyjny, [w:] Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności. Księga jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin Karola Boromeusza Janowskiego, red. A. Kasińska-Metryka, R. Bäcker, Toruń 2007, s. 195-203.
 • Gołuch A., Zasada wolnych wyborów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Granat M., W sprawie dopuszczalności żądania przez Komitet Wyborczy LPR określonych dokumentów od kandydatów na posłów, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Granat M., W sprawie niektórych kwestii związanych z finansowaniem kampanii wyborczej, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Granat M., W sprawie niektórych kwestii związanych z podpisywaniem przez kandydatów na posłów weksli in blanco, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Granat M., Zasady wydawania rozporządzeń wykonawczych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 69-76.
 • Groppi T., Forma rządu a systemy wyborcze we Włoszech, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 6(83).
 • Haman J., Degresywnie proporcjonalny podział mandatów w Parlamencie Europejskim. Propozycja nowego rozwiązania, „Decyzje” 2007, nr 8.
 • Hess A., Wewnątrzpartyjne zasady i procedury wyłaniania kandydatów na posłów jako element rekrutacji klasy politycznej, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 85-99.
 • Hofman I., Czy „czwarta” władza staje się pierwszą? Wpływ mediów na przebieg kampanii wyborczych w Polsce w 2005 roku, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 155-168.
 • Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007.
 • Jabłoński M., Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007.
 • Jabłoński M., Referendalny charakter aktu legitymizującego przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, „Studia Wyborcze” 2007, Tom IV.
 • Jacyszyna O., Ukraińskie prawo wyborcze – sfera normatywna i doświadczenia praktyki, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 50-60.
 • Jankowska-Józefiak K., Sędzia komisarzem wyborczym, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 233-236.
 • Jarentowski M., W sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Jaskiernia J., Alternatywne sposoby głosowania w świetle prac instytucji systemu Rady Europy, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 186-202.
 • Jaskiernia J. (rec.), Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, „Studia Wyborcze” 2007, Tom IV.
 • Jastrzębski J., Zubik M., Mandat wolny versus weksel, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Jastrzębski M., Instytucjonalizacja prawna funkcji wyborczej partii politycznych w wyborach samorządowych w Polsce, „Studia Wyborcze” 2007, Tom III.
 • Jastrzębski M., Wpływ zmian systemu wyborczego na wyniki wyborów do Rady Miasta Bydgoszczy, [w:] Bydgoskie oblicza władzy lokalnej, red. J. Nocoń, T. Kuczur, Bydgoszcz 2007, s. 91-108.
 • Jaworski S. J., Państwowa Komisja Wyborcza organem kontroli i ochrony prawa, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 77-98.
 • Jeziński M., Marketing polityczny i karnawał. Uwagi na marginesie wyborów roku 2005, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red.. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 195-210.
 • Kacperski K., System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2007.
 • Kaliński M., W sprawie ważności zobowiązań cywilnoprawnych, których skutkiem jest ograniczenie swobody wykonywania mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Kasińska-Metryka A., Kampania negatywna. Próba refleksji i analizy na podstawie wyborów prezydenckich w Polsce w 2005 r., [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 240-251.
 • Kiedrowicz A., Alternatywne procedury głosowania – szansa czy groźba dla polskiej demokracji?, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 187-193.
 • Kijewska B., Obecność polityków w pismach kobiecych w okresie kampanii wyborczej 2005 roku, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 352-360.
 • Kisielewicz A., W sprawie statusu prawnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 99-114.
 • Kolasiński M. K., Zasady ochrony dóbr osobistych w prawie wyborczym po weryfikacji w kampaniach 2005 i 2006 roku – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 144-155.
 • Korycki S., Bezpośrednie uprawnienia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (wybory organów stanowiących i wykonawczych), „Zeszyty Naukowe. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna” 2007, z. 1.
 • Kowalczyk K., Kampania wyborcza Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej w wyborach samorządowych 2006 roku, „Athenaeum” 2007, nr 17.
 • Kowalczyk-Łuc E., Łuc A., Uwagi o podziale mandatów rad gmin, powiatów oraz sejmiku, [w:] Wybory z Gryfem w tle: szkice o wyborach z 2006 r. na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007, s. b. d.
 • Kozielewicz W., Przestępstwa  przeciwko wyborom w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 115-124.
 • Koziński M. H., W sprawie oceny ważności niektórych zobowiązań cywilnoprawnych, których skutkiem może być ograniczenie swobody wykonywania mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Kozub-Kulik K., Głosowanie przez Internet – klucz czy kłódka demokracji?, [w:] Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, Wrocław 2007, s. 69-79.
 • Kryszeń G., Kształtowanie reprezentacji parlamentarnej kobiet w świetle standardów wyborów demokratycznych, [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego. Materiały z XLVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Serock, 1-3 czerwca 2006 r., red. M Granat, Warszawa 2007, s. 339-348.
 • Kryszeń G., Standardy rywalizacji wyborczej w wyborach parlamentarnych, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Kryszeń, G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
 • Kuciński J., Demokratyczne instytucje procesu kreacji organów przedstawicielskich – Sejmu i Senatu, [w:] Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, J. Kuciński, Warszawa 2007, s. 63-116.
 • Łączkowski W., Dylematy polskiego prawa wyborczego, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 125-132.
 • Łódzki B., Relacjonowanie kampanii parlamentarnej 2005 r. w „Wiadomościach” TVP 1, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 252-268.
 • Łuc A., Kandydaci na ulotkach, billboardach i plakatach, [w:] Wybory z Gryfem w tle: szkice o wyborach z 2006 r. na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007, s. b. d.
 • Łuc A., Przebieg wyborów w Szczecinie, [w:] Wybory z Gryfem w tle: szkice o wyborach z 2006 r. na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007, s. b. d.
 • Machnikowski P., W sprawie ważności zobowiązań cywilnoprawnych, których skutkiem jest ograniczenie swobody wykonywania mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Maciejewska K., Problematyka wyborcza na łamach „Super Expressu” — przykład prezydenckiej kampanii wyborczej w 2005 roku, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 285-297.
 • Majcher A., Demagogia jako rodzaj manipulacji na przykładzie programów wyborczych kandydat ów na urząd Prezydenta RP w latach 1990-2000, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2007, nr 3.
 • Marczewska-Rytko M., Populizm jako element kampanii wyborczej 2005 na łamach „Gazety Wyborczej”, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 298-306.
 • Marczewska-Rytko M., Referenda akcesyjne w integrującej się Europie. Próba refleksji, [w:] Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, red. A. Kasińska-Metryka, R. Bäcker, Toruń 2007, s. 61-87.
 • Marszałek-Kawa J., Wybory samorządowe 2006 a kwestia nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej, [w:] Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2007, s. 199-215.
 • Matuszak G., Atrakcyjność wyborcza kandydatów na radnych w wyborach samorządowych w Polsce w 2006 r., „Studia Wyborcze” 2007, Tom III.
 • Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa wybierania, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 133-144.
 • Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007.
 • Michalak B., Prawne ramy rywalizacji wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2007, s. 165-185.
 • Michalak B., Realizacja zasady równości na gruncie prawa wyborczego, [w:] Oblicza nierówności społecznych. Studia interdyscyplinarne, red. J. Klebaniuk, Warszawa 2007, s. 215-231.
 • Michalak B., Wpływ metody przeliczania głosów na mandaty na wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2001 r., [w:] Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, red A. Kasińska-Metryka, R. Bäcker, Toruń 2007, s. 205-219.
 • Michalak B., Zmiany przepisów prawa wyborczego w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego w 2006 r., „Athenaeum” 2007, nr 17.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007.
 • Musiał-Karg M., Instytucje demokracji bezpośredniej i partycypacja wyborcza w Szwajcarii, [w:] Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, red. A. Stelmach, Poznań 2007, s. 9-20.
 • Niebał-Buba I., Polskie wybory 2005 w komentarzach brytyjskiej prasy, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 361-368.
 • Nierenberg B., Ekonomiczne wyznaczniki parlamentarnej kampanii wyborczej w wymiarze regionalnym, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 369-377.
 • Oblicza polskiego systemu politycznego, pod red. B. Krauz-Mozer i K. Sobolewska-Myślik, Toruń 2007.
 • Odrowąż-Sypniewski W., Mandat wolny a zobowiązania cywilnoprawne, „Studia BAS” 2007, nr 7.
 • Olechowska P., Zachodniopomorskie media relations — wybory samorządowe na łamach trzech dzienników, [w:] Wybory z Gryfem w tle: szkice o wyborach z 2006 r. na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007, s. b. d.
 • Olejniczak-Szałowska E. (rec.), Jabłoński M., Polskie referendum akcesyjne, „Studia Wyborcze” 2007, Tom IV.
 • Peszyński W., Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, Toruń 2007.
 • Petrillo P. L., Ordynacja wyborcza i parlament we Włoszech, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Piekarski P., Wpływ systemu wyborczego na relewancję polityczną partii komunistycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1990-2005, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2007, Tom 8.
 • Podgórzańska R., Polityka zagraniczna w kampanii wyborczej Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska – konfrontacja wizji, [w:] Oblicza polskiego systemu politycznego, red. B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik, Toruń 2007, s. 134-151.
 • Podgórzańska R., Referenda lokalne i ich skuteczność na przykładzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariana Jurczyka w Szczecinie, [w:] Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, red. A. Stelmach, Poznań 2007, s. 231-242.
 • Podolak M., Instytucja referendum w Polsce, „Annales UMCS Sectio K Politologia” 2007, vol. XIV.
 • Pokrzycka L., Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku na łamach tygodników opiniotwórczych. Analiza porównawcza, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 218-225.
 • Polacy wobec wyborów 2005 roku, red. A. Kasińska-Metryka, Kielce 2007.
 • Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.
 • Radowicz J., Specyfika brytyjskiego systemu wyborczego, [w:] Oblicza współczesnej polityki. Aspekty praktyczne, red. A. Kasińska-Metryka, Kielce 2007, s. 191-199.
 • Rakowska A., Głosowanie przez pełnomocnika, „Studia Wyborcze” 2007, Tom IV.
 • Rakowski M., Blokowanie list w wyborach samorządowych — nowelizacja ordynacji wyborczej i jej skutki na przykładzie wyborów do rad miast wojewódzkich, „Studia Wyborcze” 2007, Tom III.
 • Rączka M., Zagadnienie zarządzania wyborów parlamentarnych w wyniku skrócenia kadencji Sejmu (różnice między regulacją konstytucyjna a ustawową), [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, 193-197.
 • Rączkiewicz M. (rec.), Wybory prezydenckie 2005: monitoring finansów wyborczych. Raport, oprac. M. Walecki i in., „Studia wyborcze” 2007, Tom III.
 • Regulski J., W sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Romanowski M., Idea rodzinnego prawa wyborczego w niemieckim piśmiennictwie prawniczym, „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 1.
 • Rymarz F., Grupowanie list kandydatów w wyborach samorządowych w 2006 r., „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Rymarz F., O wyższy poziom legislacji i stabilizacji polskiego prawa wyborczego, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 145-154.
 • Sarnecki P., W sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Skotnicki K., Blokowanie list kandydatów jako nowe rozwiązanie polskiego prawa wyborczego, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 93-105.
 • Skotnicki K., Głosowanie przez przedstawiciela, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 117-133.
 • Skotnicki K., O możliwościach tzw. alternatywnych sposobów głosowania przez obywateli polskich przebywających w dniu głosowania za granicą, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2007, nr 1(17),
 • Skotnicki K., Skład obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 155-166.
 • Skotnicki K., W sprawie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Skotnicki K., Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Skrzypiński D., Wymiar rywalizacji w samorządowych wyborach prezydenckich na Dolnym Śląsku w 2006 roku, [w:] Polska na początku XXI wieku. Państwo – Politycy – Mass Media, red. L. Koćwin, Wrocław 2007, s. 20-32.
 • Skrzypiński D., Wymiar sprawiedliwości w programach wyborczych polskich partii politycznych, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Toruń 2007, s. 235-245.
 • Sobczak J., Przestępstwo korupcji wyborczej, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 106-116.
 • Sobczyk M., Problem biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 156-173.
 • Sobecki T., Wkład Senatu w rozwój prawa wyborczego na podstawie prac parlamentarnych nad Ordynacją wyborczą do Sejmu RP z 28 maja 1993 roku, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 174-186.
 • Sobolewska – Myślik K. (współautorzy: Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P.), Członkowstwo w polskich partiach politycznych, „Politeja” 2007, nr 2.
 • Sokala A., Przemiany prawa wyborczego w Polsce, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 69-83.
 • Sokala A., Święcki M., Administracja wyborcza w III Rzeczypospolitej Polskiej (struktura organizacyjna i charakter prawny), [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 167-180.
 • Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
 • Sora A., Partycypacja wyborcza na rozdrożu. Sondaże w kampaniach wyborczych, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 180-194.
 • Stec A., Wybory prezydenckie na Ukrainie – kilka uwag, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 205 i n.
 • Stępień J., Pierwsze wolne wybory, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 249-260.
 • Stępień S., System partyjny a wybory parlamentarne na Ukrainie (1989-2002), [w:] Czechy, Polska, Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 101-122.
 • Stępińska A., Wizerunki autoprezentacyjne kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2005 roku, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 214-239.
 • Sułkowski J., Kaucje wyborcze w orzecznictwie Sądu Konstytucyjnego w Republiki Czeskiej, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 198-204.
 • Sypniewski P., Komisarz wyborczy – czyli o co chodzi?, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 261-268.
 • Szczudlińska-Kanoś A., Skuteczność list wyborczych w świetle elekcji z 2005 i 2006 roku, „Athenaeum” 2007, nr 17.
 • Sznajder A., Medialny wizerunek kobiety kandydującej w Polsce na urząd prezydenta w 2005 roku, Henryki Bochniarz, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 335-351.
 • Szonert Z., Krytycznie o systemie wyborczym z perspektywy doświadczeń, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 269-280.
 • Szot L., Prawna ochrona dóbr osobistych kandydata w wyborach parlamentarnych (ochrona wizerunku), [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 100-116.
 • Szymanek J., Modele wyborów prezydenckich, [w:] Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga Jubileuszowa prof. zw. dr hab. Mariana Grzybowskiego, red. J. Czajkowski, Kraków 2007, s. 13-106.
 • Szymanek J., Optymalizacja formuły wyborczej. Dylematy wyboru ordynacji proporcjonalnej czy większościowej, „Studia Wyborcze” 2007, Tom IV.
 • Taczkowska J., Prawnokarne gwarancje realizacji konstytucyjnej zasady tajnego głosowania. Negatywne i pozytywne obowiązki państwa i obywatela, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 117-129.
 • Tokaj B., Wybory i referenda przeprowadzone w latach 1990 – 2006 (ważniejsze dane), [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 285-306.
 • Tomczak Ł., Centrolewica i lewica  w wyborach samorządowych w Szczecinie. [w:] Oblicze polityczne regionów, red. M. Dajnowicz, Białystok 2007.
 • Tomczak Ł., Lewica w wyborach prezydenckich 2005 roku, [w:] Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Poznań 2007, s. 241-252.
 • Tomczak Ł., Lewicowi demokraci czy demokratyczni lewicowcy – przypadek LiD, [w:] Opisy politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. M. Drzonek i J. Mieczkowski, Szczecin 2007.
 • Tomczak Ł., Problem zjednoczenia polskiej lewicy po wyborach 2005 roku. Kwestie organizacyjne, programowe, personalne i historyczne, [w:] Polacy wobec wyborów 2005 roku red. A. Kasińska-Metryka, Kielce 2007.
 • Tomczak Ł., Ugrupowania lewicowe w wyborach parlamentarnych 2005 roku, [w:] Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, red. T. Sasińska-Klas, Toruń 2007, s. 68-84.
 • Tomczak Ł., Wpływ grupowania list w bloki na wynik wyborów samorządowych w Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2007, nr 4.
 • Tomczak Ł., Wpływ wyborów 2005 roku na proces konsolidacji polskiej lewicy, [w:] Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, red. A. Stelmach, Poznań 2007, s. 157-170.
 • Tomczak Ł., Centrolewica i lewica w wyborach samorządowych 2006 roku, „Athenaeum” 2007, nr 17.
 • Tóthova M., Ochrona prawa wyborczego w słowackim systemie konstytucyjnym i w systemach państw Grupy Wyszehradzkiej, „Studia Wyborcze” 2007, Tom III.
 • Tuleja P., Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw wyborczych, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 181-190.
 • Tybuchowska-Hartlińska K., Bezpośredni wybór wójta, burmistrza, prezydenta miasta – aspekt teoretyczny, [w:] IV Rzeczpospolita?, red. M. Hartliński, A Hołub, K. Tybuchowska-Hartlińska, Olsztyn 2007, s. 85-89.
 • Tybuchowska-Hartlińska K., Determinanty kampanii wyborczej oraz wyniki pierwszych bezpośrednich wyborów na Urząd Prezydenta Miasta Ciechanów, [w:] Czy upadek Demokracji? Wymiar praktyczny, red. A. Stelmach, Poznań 2007, s. 223-229.
 • Uziębło P. (rec.), Jabłoński M., Polskie referendum akcesyjne, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 5(88).
 • Uziębło P., Konstytucyjność zmian samorządowej ordynacji wyborczej (wyrok TK z dnia 3 listopada 2006 r., K 31/06), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007, nr 2.
 • Węglarz B., Referenda lokalne w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego czwartej kadencji (lata 2002-2006), „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 7-8.
 • Wiącek M. (przekł. i oprac.), Japonia: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1976 r. w sprawie materialnego aspektu zasady równości w prawie wyborczym, syg. 1974 [Gyo-Tsu] nr 75, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2(79).
 • Wiącek M. (przekł. i oprac.), Republika Litewska: wyrok Sądu Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2007 r. (sygn. 06/07) dotyczący monopolu partii politycznych na przedstawianie kandydatów w wyborach samorządowych, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 6(83).
 • Wróbel A., Niektóre problemy rozstrzygania o ważności wyborów przez Sąd Najwyższy, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 191-200.
 • Wybory z Gryfem w tle: szkice o wyborach z 2006 r. na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.
 • Zabłocki S., Miscellanea karno-wyborcze, [w:] Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, Warszawa 2007, s. 201-216.
 • Zięba-Załucka H., Demokracja elektroniczna a wybory, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 26-27 marca 2007 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007, s. 216-227.
 • Ziętara W., Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w 2005 roku w świetle współczesnych doktryn politycznych. Wybrane problemy i perspektywy, [w:] Partie i system partyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 226-234.
 • Zubik M., „Weksle wyborcze” jako problem ustrojowy. (Rozważania na tle sprawy Stowarzyszenia Porozumienie dla Bytomia), [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraińska, Rzeczpospolita Polska, Bydgoszcz, 18-19 maja 2007 r., red. A. Sokala, Z. Witkowski, Bydgoszcz 2007, s. 84-92.
 • Zychowicz J., Styl kampanii wyborczej, „Dziś” 2007, R. 18, nr 11.
 • Żukowski A., Kierunki ewolucji polskiego systemu wyborczego a interesy partii politycznych, [w:] Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń 2007, s. 20-38.
 • Żukowski A., Nowy system wyborczy dla Polski – w interesie partii czy obywateli?, [w:] IV Rzeczpospolita?, red. M. Hartliński, A. Hołub, K. Tybuchowska-Hartlińska, Olsztyn 2007, s. 7-24.
 • Żukowski A., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Albanii, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007, s. 207-213
 • Żukowski A., Wybory i reprezentacja polityczna kobiet, „Studia Wyborcze” 2007, Tom III.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl