Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2008

 • Chmielewski T., Uczestnictwo wyborcze a postawy wobec systemu politycznego (ma przykładzie elektoratu wrocławskiego), „Studia Polityczne ISP PAN” 2008, nr 21.
 • Banaszak B., Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego, Toruń 2008.
 • Baranek K., Wyborcza manipulacja prasowa – „czarny PR”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, z. 10.
 • Bąkiewicz M., System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim, Toruń 2008.
 • Bąkiewicz M., Wybory samorządowe, [w:] Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2008, s. 135-140.
 • Bidziński M. Finansowanie kampanii wyborczych do samorządu, [w:] Finansowanie polityki w Polsce w perspektywie europejskiej, red. M. Chmaj, Toruń 2008, s. 91-106.
 • Bisztyga A., O referendum jako elemencie procesu tworzenia prawa, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań, red. R. M. Małajny, Katowice 2008, s. 226-246.
 • Borowiec P., Uwarunkowania, przebieg i wyniki wyborów parlamentarnych w 2007 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2007: media w kampanii wyborczej, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2008, s. 13-46.
 • Bukowski M., Internauci o wyborach – analiza słów sztandarowych na forum Gazeta.pl, [w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008, s. 121-141.
 • Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
 • Chmielarz A., Sułkowski J., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie od grudnia do kwietnia 2008 roku, „Studia Wyborcze” 2008, Tom V.
 • Chmielarz A., Sułkowski J., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie od maja do października 2008 roku, „Studia Wyborcze” 2008, Tom VI.
 • Chybalski P., Kandydowanie posła w wyborach uzupełniających do Senatu, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2008, nr 2(18),
 • Cieślik Z. i in., Status posła do Parlamentu Europejskiego, „Studia BAS” 2008, nr 13.
 • Cieślik Z., Problem niepołączalności mandatu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87).
 • Complak K., Zdanie odrębne M.A. Rodrigueza Rijo Uchwały Centralnej Rady Wyborczej Dominikany z 7 IV 2008 r., „Studia Wyborcze” 2008.
 • Cyran-Mądzik A., Bielecka M., Parlament europejski. Znaczenie wyborów parlamentarnych w Polsce. Czy warto głosować?, VIII Kielecki Festiwal Nauki, 15-30 września 2007: prezentacje festiwalowe, red. Z. Steciak, Kielce 2008 s. 49-52.
 • Dawidowicz A., „Tygodnik Powszechny” wobec kampanii wyborczej w 2007 r., „Athenaeum” 2008, nr 19.
 • Domaradzki S., Prawa wyborcze mieszkańców Dystryktu Kolumbia — węzeł gordyjski amerykańskiej demokracji, [w:] Wybory w USA – z zagadnień teorii i praktyki, red. B. Bednarczyk, Kraków 2008, s. b. d.
 • Dorabialska A. (przekł. i oprac.), Hiszpania: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie konstytucyjności wprowadzenia obowiązku zachowania parytetu płci na listach wyborczych (sygn. STC 12/ 2008), przekład i opracowanie, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 5(88).
 • Dzieciński P., Wpływ przemian społeczno-gospodarczych w III RP na ewolucję treści i formy kampanii wyborczych, [w:] Polska demokracja: koncepcje, płaszczyzny, instytucje, red. S. Wróbel, Toruń 2008, s. 184-202.
 • Dziegieć J., Wykorzystanie Internetu w kampaniach wyborczych – wybory samorządowe w 2006 roku w Krakowie, [w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008, s. 143-158.
 • Eissel D., Wybory do Bundestagu. Uwagi na temat przemian politycznych i czynników warunkujących wyniki głosowań, „Studia Wyborcze” 2008, Tom V.
 • Flis J., Wybory do Sejmu i sejmiku na przykładzie Łapnowa, [w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008, s. 97-119.
 • Gardziel T., Gawroński S., Wybory 2007: partie, programy, kampania wyborcza, Rzeszów 2008.
 • Graczkowski R., Jaka ordynacja? Spór fundamentalny, [w:] Polska demokracja: koncepcje, płaszczyzny, instytucje, red. S. Wróbel, Toruń 2008, s. 203-213.
 • Grzybowski M., Rola sądów i charakter orzeczeń sądowych w sprawach wyborczych, [w:] Trzecia władza – sądy i trybunały w Polsce: materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008, s. 345-356.
 • Hess A., Szymańska A., Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie krakowskich gazet lokalnych, [w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008, s. 83-96.
 • Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D., Kampania prezydencka 2005 – modelowanie preferencji wyborców, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko' 08, red. T. Trzaskalik, Katowice 2008, s. 45-59.
 • Jabłoński M. (rec.), Uziębło P., Ustawa o referendum lokalnym: komentarz, „Studia Wyborcze” 2008, Tom VI.
 • Jachimowicz M., Przestępstwa z ustawy o referendum ogólnokrajowym, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 1(84).
 • Jagielski J., Administracja rządowa oraz administracja samorządowa w kontekście zasady niepołączalności mandatu parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr  4(87).
 • Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczypospolita?, D. Dudek, D. Kała, P. Potakowski, Lublin 2008.
 • Jarentowski M., Celiński A., Wpływ nowelizacji samorządowej ordynacji wyborczej na wyniki wyborów do sejmików województw w 2006 roku, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 4.
 • Jarentowski M., Mieszane systemy wyborcze i ich zgodność z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2008, nr 4.
 • Jaskiernia A., Medialny przekaz wyborczy jako przedmiot międzynarodowej regulacji prawnej, [w:] Wybory parlamentarne 2007: media w kampanii wyborczej, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2008, s. 47-66.
 • Jaskiernia J., Przesłanki aksjologiczne usztywniania zasad wyborczych w ustawie zasadniczej a problem racjonalności postulatów zmiany konstytucji, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 161-168.
 • Juchniewicz J., Finansowanie kampanii wyborczych do parlamentu i kampanii prezydenckich, [w:] Finansowanie polityki w Polsce w perspektywie europejskiej, red. M. Chmaj, Toruń 2008, s. 63-90.
 • Juszczyszyn B., Kampania wyborcza strony opozycyjnej do wyborów czerwcowych roku 1989, „Res Politicae. Czasopismo Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie” 2008, nr 2.
 • Kamińska K., Wybory samorządowe 2006 w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), red. J. Marszałek-Kawa, A. Lustrzykowski, Toruń 2008, s. 128-140.
 • Kanabaj M., Ewolucja metod i narzędzi kampanii negatywnej w latach 2005-2007 na wybranych przykładach, „Athenaeum” 2008, nr 19.
 • Kapsa I., Język polityki w duskursie politycznym wyborczej kampanii samorządowej 2006, „Świat Idei i Polityki” 2008, nr 8.
 • Kawala J., Wprowadzenie instytucji grupy list w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na przykładzie powiatu chrzanowskiego, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 1-2.
 • Koval O., Składowski K., Transformacja systemu wyborczego a Konstytucyjna reforma na Ukrainie, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 254-258.
 • Kowalczyk K., Tomczak Ł., Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Szczecin 2008.
 • Kowalczyk K., Kampania Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych w 2006 roku w Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2008, nr 4.
 • Kozielewicz W., Prawnokarna ochrona tajemnicy głosowania, [w:] Reforma prawa karnego : propozycje i komentarze: księga pamiątkowa profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008, s. 110-118.
 • Kryszeń G. (rec.), Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, „Studia Wyborcze” 2008, Tom V.
 • Krzywoszyński P. (rec.), Piasecki A. K., Referenda w III Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2008, nr 2.
 • Krzywoszyński P., Referendum – „za” czy „przeciw” demokracji, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne : najnowsze kierunki badań, red. R. M. Małajny, Katowice 2008, s. 247-261.
 • Krzywoszyński P., Referendum: przyczynek do historii sporów o zakres demokracji bezpośredniej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2008, Tom LX, z. 1.
 • Kubas S., System wyborcy a model polskiej demokracji, „Studia Wyborcze” 2008, Tom VI.
 • Kulesza E., Przetwarzanie danych osobowych przez parlamentarzystów na potrzeby kampanii wyborczej, [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, red. P. Fajgielski, Lublin 2008, s. 185-202.
 • Lasak K., Wolność wyrażania opinii a wybory parlamentarne (wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie 73219/01), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 2.
 • Ludwikowska A. M., Ludwikowski R. W., System wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na tle porównawczym, [w:] Wybory w USA – z zagadnień teorii i praktyki, red. B. Bednarczyk, Kraków 2008, s. b. d.
 • Łuszczyski A., Problematyka zmiany polskiej ustawy zasadniczej w kontekście postulatów reform prawa wyborczego, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 204-212.
 • Majchrowski J., Konstytucja i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP a prawo wyborcze w Polsce, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 105 – 113.
 • Maliszewski N, Jak zaprogramować wyborcę?, Warszawa 2008.
 • Marszałek-Kawa J., Wokół propozycji Prawa i Sprawiedliwości dokonania zmian w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), red. J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski, Toruń 2008, s. 90-99.
 • Matyjasik U., Wybory samorządowe 2006 r. z perspektywy pracownika Krajowego Biura Wyborczego, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), red. J. Marszałek-Kawa, A. Lustrzykowski, Toruń 2008, s. 100-115
 • Michalak B., Nadzór i kontrola państwa nad finansowaniem polityki, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, red. M. Chmaj, Toruń 2008, s. 200-221.
 • Michalak B., Spór o system wyborczy czy model demokracji? O związkach pomiędzy kształtem demokracji a ordynacją wyborczą, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2008, nr 9.
 • Michur-Ziemba M., Zmiana ordynacji wyborczej Ukrainy w aspekcie zmian konstytucji, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 249-253.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Wybory a legitymizacja władzy (kilka pytań do dawno udzielonych odpowiedzi), [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 180-189.
 • Mordwiłko J., Refleksje nad prawnymi sposobami zwiększenia frekwencji wyborczej, [w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008, s. 63-72.
 • Mucha B., Mechanizm finansowania prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] Wybory w USA – z zagadnień teorii i praktyki, red. B. Bednarczyk, Kraków 2008, s. b. d.
 • Musiał-Karg M., Referenda w państwach europejskich: teoria, praktyka, perspektywy, Toruń 2008.
 • Nartonowicz-Kot M., Postawy polityczne łodzian w świetle wyborów parlamentarnych w latach 1919-1938, „Studia Wyborcze” 2008, Tom VI.
 • Nocoń J., Wyborcza funkcja partii politycznych na szczeblu lokalnym, [w:] Partie polityczne – przywództwo polityczne, red. J. Sielski, M. Czerwiński, Toruń 2008, s. 246-259.
 • Nowak E., Konformiści i nonkonformiści jako wyborcy. Analiza postaw i zachowań wobec kampanii politycznych, [w:] Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, red. E. Bernacka, Toruń 2008, s. 263-279.
 • Nowak E., Riedel R., Agenda setting, priming, news flaming. Analiza porównawcza telewizyjnych audycji informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii wyborczych w Polsce w 2005 i 2007 r., „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 1-2.
 • Nowak E., Podziały strukturalne i aksjologiczne polskiego elektoratu. Wybory parlamentarne w 2007 r., „Athenaeum” 2008, nr 19.
 • Nowotarski B., Priorytety w systemach wyborczych w młodych demokracjach, [w:] Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2008, s. 103-113.
 • Nußberger A., Marenkov D., Ordynacja wyborcza jako narzędzie sterowania: o nowych podstawach prawnych wyborów do Dumy w grudniu 2007 roku, „Studia Wyborcze” 2008, Tom V.
 • Och J., Procedury wyborcze w Polsce a wyzwania cywilizacyjne XXI wieku, [w:] Stawiać pytania szukać odpowiedzi. Księga dedykowana Profesor Urszuli Świętochowskiej, red. A. Chodurski, E. Polak, Sopot 2008, s. 407-414.
 • Olejniczak-Szałowska E. (rec.), Czaplicki K. W., Dauter  B., Kisielewicz A., Rymarz F., Ustawa o referendum lokalnym: komentarz, „Studia Wyborcze” 2008, Tom VI.
 • Olejniczak-Szałowska E., Wynik referendum lokalnego i jego skutki, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 7-8.
 • Pankevych I., Zasady prawa wyborczego Ukrainy, Lublin 2008.
 • Pastusiak L., Pieniądze w wyborach amerykańskich, „Dziś” 2008, R. 19, nr 1.
 • Pawłowski B., Procedura obsadzenia wakatu po zmarłym pośle do Parlamentu Europejskiego, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2008, nr 2(18).
 • Peszyński W., Pozycjonowanie oferty politycznej LiD względem PiS w kampaniach 2006 i 2007 roku, [w:] Demokracja w Polsce po 2005 roku, red. D. Karnowska, Toruń 2008, s. 81-88.
 • Peszyński W., Seklecka A., Telewizyjna prezentacja politycznej oferty LiD w wyborach parlamentarnych 2007 roku, „Athenaeum” 2008, nr 19.
 • Piasecki A. K., Obowiązek czy przywilej? Bariery partycypacji na przykładzie głosowań lokalnych, [w:] Bariery aktywności publicznej, red. K. Łabędź, Toruń 2008, s. 69-85.
 • Piasecki A. K., Przegrani czy wykluczeni? Kandydaci pokonani w małopolskich wyborach samorządowych w 2006 roku, [w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008, s. 51-62.
 • Pierzgalski M., System wyborczy jako walna zmienna warunkująca kształt systemu partyjnego w Japonii, „Studia Wyborcze” 2008, Tom V.
 • Podgajna E., Kampania wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) w 2007 roku, „Athenaeum” 2008, nr 19.
 • Podolak M., Referendum lokalne w państwach Europy Środkowej, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2008, s. 101-113
 • Polarczyk K., Frekwencja w wyborach parlamentarnych w państwach świata, [w:] Varia. Z prac Biura Analiz Sejmowych, red. Ewa Karpowicz, „Studia BAS” 2008, nr 9,
 • Potz M., Amerykańskie prawybory — laboratorium systemów wyborczych, „Studia Wyborcze” 2008, Tom VI.
 • Rabczewska M., Społeczne aspekty bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta, [w:] Przywództwo lokalne a kaształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2008, s. 169-182.
 • Rakowska A., Skotnicki K., Konsekwencje konstytucjonalizacji zasady proporcjonalności wyborów do Sejmu RP, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 80-104.
 • Riedel R., Charakterystyka przyczyn niskiej partycypacji politycznej obywateli podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce, [w:] Polska demokracja: koncepcje, płaszczyzny, instytucje, red. S. Wróbel, Toruń 2008, s.161-183.
 • Rittel S. J., Przestrzeń wyborcza, Kielce 2008.
 • Rytel-Warzocha A., Sądowa kontrola nad referendum ogólnokrajowym, [w:] Trzecia władza – sądy i trybunały w Polsce: materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdynia, 24-26 kwietnia 2008 roku, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008, s. 431-451.
 • Sarnecki P. (rec.), Iudices electionis custodes (Sędziowie kustoszami wyborów) – Księga Pamiątkowa Państwowej Komisji Wyborczej, red. F. Rymarz, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 5(88).
 • Sarnecki P., Ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych, [w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008, s. 11-23.
 • Sasińska-Klas T., O absencji wyborczej w Polsce, [w:] Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008, s. 35-49.
 • Składowski K., Ordynacja do Parlamentu Europejskiego (kilka uwag de lege ferenda), „Studia Wyborcze” 2008, Tom V.
 • Skrzydło W., Zasady prawa wyborczego w projektach Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 17-26.
 • Sokół W., Mieszany system wyborczy na Węgrzech: geneza, mechanizmy, konsekwencje polityczne, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej” 2008, nr 5.
 • Strzałkowski T., Mankamenty systemu wyborczego do Sejmu RP na tle ostatnich doświadczeń wyborczych, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2008, nr 3.
 • Studia nad wyborami Polska 2005 – 2006, red. J. Raciborski, Warszawa 2008.
 • Szarek R., Skuteczne wygaśnięcie mandatu wójta w razie skazania, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 7-8.
 • Szczudlińska-Kanoś A., Internet jako czynnik konkurencyjności partii politycznych – wybory 2007, [w:] Wybory parlamentarne 2007: media w kampanii wyborczej, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2008, s. 67-84.
 • Szymanek J., Dylematy wyboru prezydenta Republiki Mołdowy: casus postkomunistycznego sporu o system rządów, [w:] Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Warszawa 2008, s. 112-126.
 • Szymanek J., Etyka parlamentarzysty a charakter mandatu przedstawicielskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87).
 • Tkacz R., Wybory coraz mniej lokalne? Przejawy kartelizacji partii politycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym na przykładzie wyborów na Śląsku Opolskim, „Studia Wyborcze” 2008, Tom VI.
 • Tomczak Ł. (współautor: Małecki T.), Wybory burmistrza i rady w Łobzie w 2006 roku – stadium specyficznego przypadku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2008, nr 2, s. 67-79.
 • Tomczak Ł., Deformacja wyników w wyborach lokalnych – przykład regionu zachodniopomorskiego, [w:] Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. M. Dajnowicz, Białystok 2008, s. 167-180.
 • Tomczak Ł., Efekt grupowania (blokowania) list na przykładzie wyborów do sejmików: udana czy nieudana manipulacja?, [w:] Demokracja w Polsce po 2005 roku, red. D. Karnowska, Toruń 2008, s. 35-48.
 • Tomczak Ł., Polska lewica — konsekwencje podziałów i konsolidacji. [w:] Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2008.
 • Tomczak Ł., Ugrupowania lewicy i centrolewicy w wyborach parlamentarnych 2007 roku, „Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia” 2008, nr 1.
 • Tomczak Ł., Wizerunek przywódcy lokalnego na przykładzie kandydata Lewicy i Demokratów na prezydenta Szczecina Jacka Piechoty, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej,  red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2008.
 • Uziębło P., Ustawa o referendum lokalnym: komentarz, Warszawa 2008.
 • Uziębło P., Zasada równości w wyborach do Sejmu RP (wybrane zagadnienia), „Studia Wyborcze” 2008, Tom VI.
 • Uziębło P., Zmiany oraz projekty zmian ordynacji wyborczych w latach 1997 – 2008, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 27-52.
 • Węglarz B., Przez negację do partycypacji. Ewolucja referendów w sprawie odwołania organów w polskim samorządzie, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuc-Czajkowska, Lublin 2008.
 • Wiącek M. (przekł. i oprac.),  Estonia: wyrok Sądu Najwyższego Republiki Estonii (Izba Kontroli Konstytucyjności) z dnia 1 września 2005 r. dotyczący problemów związanych z głosowaniem w wyborach za pośrednictwem Internetu (sygn. 3-4-1-13-05), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2(85).
 • Wincławska M. S., Struktura wydatków podczas kampanii wyborczych, [w:] Finansowanie polityki w Polsce w perspektywie europejskiej, red. M. Chmaj, Toruń 2008, s. 107-160.
 • Wiszniowski R., Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław 2008.
 • Wojnicki J., Wybory przedterminowe jako metoda rozwiązywania kryzysów politycznych, „Studia Wyborcze” 2008, Tom V.
 • Wróbel S., Niektóre zagadnienia elektronicznego głosowania i parlamentu w Stanach Zjednoczonych, „Chorzowskie Studia politologiczne” 2008, nr 1.
 • Wróbel S., Referendum gminne, „Chorzowskie Studia politologiczne” 2008, nr 1.
 • Wróblewski M., Prawo wyborcze a Konstytucja z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów, 3 – 4 marca 2008 roku, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008, s. 270-283.
 • Wybory parlamentarne 2007: media w kampanii wyborczej, red. K. Pokorna-Ignatowicz, Kraków 2008.
 • Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2006 roku: wzorce rywalizacji w lokalnych systemach politycznych, red. R. Alberski, Wrocław 2008.
 • Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Kraków 2008.
 • Wybory w USA – z zagadnień teorii i praktyki, red. B. Bednarczyk, Kraków 2008.
 • Wybory parlamentarne 2007 w okręgu szczecińskim w oczach studentów II roku Politologii i Europeistyki US, red. P. Chrobak, Szczecin 2008.
 • Zaleśny J. P., Ochrona praw wyborczych w Federacji Rosyjskiej: mechanizm legitymizacji parlamentu, [w:] Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, Warszawa 2008, s. 70-90.
 • Zbieranek J., Prawo wyborcze, [w:] Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2008, s. 115-125.
 • Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji: międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów, 3-4 marca 2008 r., red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2008.
 • Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu przedstawicielskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4(87).
 • Żukowski A., Wybory a reprezentacja polityczna mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, językowych oraz innych grup społecznych, „Studia Wyborcze” 2008, Tom V.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl