Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2009

 • Alberski R., Wpływ systemu wyborczego na proces zmiany systemu partyjnego w Polsce w latach 1991-2007, [w:] Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009: próba bilansu, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Sosnowiec-Katowice 2009, s. 139-148.
 • Amandykowa S. K., Wybory w Republice Kazachstanu, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VIII.
 • Antoszewski A., Wybory „otwierające” a rozwój systemów partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej, „Athenaeum” 2009, nr 22.
 • Banaszak B., Rola referendum w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Wrocław 2009, s. 61-80.
 • Betka K., Szary K., Finansowanie kampanii wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2001 roku, [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Bień-Kacała A., Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2009, s. 223-268.
 • Biłgorajski A., Prawda jako granica wolności wypowiedzi w toku kampanii wyborczej (referendalnej), „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6(95).
 • Binkowski H., Problematyka bezpieczeństwa narodowego w kampanii wyborczej 2007, [w:] Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”: wybrane problemy, red. D. Waniek, Warszawa 2009, s. 125-132.
 • Bożyk S., W sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (druk nr 433), „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6(95).
 • Bożyk S., W sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego, druki nr 432 i 433, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3(92).
 • Brzozowski W., Progi wyborcze w państwie demokratycznym, [w:] Pro bono Reipublicae: księga jubileuszowa profesora Michała Pietrzaka, red. P. Borecki, A. Czohara, T. J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 414-425.
 • Chełmowska M., Długa K., Partia Kobiet w Polsce na tle innych ugrupowań kobiecych w Europie w świetle wyników wyborów parlamentarnych w 2007 roku, [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Chmaj M., Ekspertyza dotycząca możliwości głosowania korespondencyjnego przez obywateli polskich przebywających w dniu głosowania za granicą oraz perspektywy objęcia tą formą głosowania obywateli, którzy w dniu głosowania przebywają na terenie państwa polskiego, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 81-88.
 • Chrul D., Cieślak M., Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych w 2004 r., [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Chybalski P., Formuły wyborcze a wynik wyborów – analiza porównawcza, „Analizy BAS” 2009, nr 5(13),
 • Chybalski P., Opinia prawna w sprawie określenia momentu, w którym osoba wybrana na posła do Parlamentu Europejskiego traci mandat posła na Sejm RP, oraz konsekwencji wyboru do Parlamentu Europejskiego dla członkostwa w polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2009, nr 3-4(23-24)
 • Chybalski P., W sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego, druki nr 432 i 433, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3(92).
 • Cibulka L., Trellová L., Alternatywne sposoby głosowania na Słowacji, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VIII.
 • Complak K., Swoistość prawa wyborczego Panamy, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VIII.
 • Czaplicki K. W., O potrzebie stabilności prawa wyborczego: wybrane problemy, Toruń 2009.
 • Czwołek A., Techniki manipulacji prawem wyborczym na Białorusi, „Athenaeum” 2009, nr 21.
 • Dorenda M., Matuszak M., Kampanie prezydenckie kobiet — Segolene Royal i Hillary Clinton, [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Dudek D., W sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego, druki nr 432 i 433, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3(92).
 • Dudkiewicz D., Wybory 2007 – zapowiedź reform czy stagnacji państwa opiekuńczego, [w:] Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”: wybrane problemy, red. D. Waniek, Warszawa 2009, s. 97-124
 • Dziewulak D., Pol A., Centralny Rejestr Wyborców — przegląd rozwiązań międzynarodowych. Wnioski dla Polski, „Analizy BAS” 2009, nr 9(17),
 • Filip J., W poszukiwaniu nowych dróg dla głosowania i ich wpływ na aktywność wyborców, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VII.
 • Frydrych A., Michalak B., Sobczyk M., Zagadnienia prawnej regulacji ciszy wyborczej i dopuszczalności prowadzenia w okresie ciszy wyborczej kampanii społecznej na rzecz podwyższenia partycypacji wyborczej, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 17-32.
 • Frydrych A., Sokala A., Ewolucja samorządowego prawa wyborczego w III Rzeczypospolitej, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2009, s. 21-37.
 • Fryźlewicz M., Olejniczak D., Cieślik Z., Opinia prawna w sprawie procedur związanych z obsadzeniem wakatu członka Komisji Wspólnot Europejskich oraz posła do Parlamentu Europejskiego, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2009, nr 3-4(23-24).
 • Fryźlewicz M., Pawłowski B., Opinia prawna dotycząca interpretacji art. 7 aktu dotyczącego wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich w związku z art. 142 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2009, nr 3-4(23-24).
 • Fuszara M., Kobiety, mężczyźni i parytety, „Analizy i Opinie” 2009, nr 98.
 • Galster J., Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2009, s. 193-222.
 • Gapski M. P., Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego w Polsce (wybrane zagadnienia), [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce: ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r., red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009, s. 187-199.
 • Gapski M. P., Nowe techniki głosowania w świetle zasady bezpośredniości wyborów, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2(91).
 • Gąsior T., Wybory samorządowe : kampania, głosowanie, rozliczenie, Warszawa 2009.
 • Góralski P., Ekonomiczne aspekty kampanii prezydenckiej w Rosji w 2008 r., [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Grajewski K., W sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (druk nr 433), „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6(95).
 • Hałas R. G., W sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego, druki nr 432 i 433, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3(92).
 • Haman J., Klasyfikacja systemów wyborczych. Przykład z pogranicza nauk politycznych i matematyki, „Athenaeum” 2009, nr 21.
 • Hołub A., Wybory 2007 — tydzień powyborczy na łamach najważniejszych dzienników o zasięgu ogólnokrajowym, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VIII.
 • Jagoda J., Uczestnictwo w wyborach lokalnych według prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, [w:] Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, red. B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka, Katowice 2009, s. 47-61.
 • Jarentowski M., Wielopoziomowe okręgi wyborcze w systemie proporcjonalnym, [w:] Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2009, s. 66-82.
 • Jaskiernia J. (rec.), J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, „Państwo i Prawo” 2009,  nr 1.
 • Jaskiernia A., Przekaz medialny wyborów parlamentarnych 2007 w Polsce w świetle analiz misji obserwacyjnej OBWE, [w:] Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”: wybrane problemy, red. D. Waniek, Warszawa 2009, s. 247-260.
 • Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009.
 • Kiełpiński J., Luks A., Rzeszotek R., Dziś kończymy rewolucję: wybory przełomu oczami uczestników, Toruń 2009.
 • Kolarska-Bobińska L., Zbieranek J., W stronę reformy prawa wyborczego w Polsce, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 9-16.
 • Kotras M. (rec.), Studia nad wyborami Polska 2005 – 2006, red. J. Raciborski, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VII.
 • Kowalczyk K., Kampania Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach samorządowych w 2006 roku w Szczecinie, „Przegląd Zachodniopomorski” 2009, nr 1.
 • Kruszewska-Gagoś M., Referendum lokalne jako forma bezpośredniego sprawowania władzy przez wspólnoty samorządowe, „Studia prawnicze KUL” 2009, nr 2-3(38-39).
 • Krzywoszyński P., Z dyskusji nad referendum w Polsce Ludowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2009, Tom LXI, z. 1.
 • Kufel J., Szczodry J., Kampania prezydencka 1995 roku w Polsce, [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Ludwikowski R., Ludwikowska A., Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, Warszawa 2009.
 • Łączkowski W., Prawo wyborcze a ustrój demokratyczny, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2009, nr 2.
 • Madej P., Wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VIII.
 • Malendowicz P., Polski system wyborczy: zbiór przepisów prawa, Warszawa 2009.
 • Michalak B., Kierunki reformy systemu wyborczego na tle praktyki wyborczej w Polsce. Wybrane aspekty, „Athenaeum” 2009, nr 21.
 • Mikucka-Wójtowicz D., Manipulacje systemem wyborczym w Republice Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i ich wpływ na kształt tamtejszej sceny politycznej, „Athenaeum” 2009, nr 21.
 • Mordwiłko J., W sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego, druki nr 432 i 433, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3(92).
 • Mularski K., Obietnice wyborcze w świetle instytucji przyrzeczenia publicznego, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 1(90).
 • Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Toruń 2009.
 • Odrowąż-Sypniewski W., W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2(91).
 • Olejniczak-Szałowska E., Przekształcenia instytucji referendum lokalnego w Polsce, [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce: ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r., red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009, s. 173-186.
 • Orłowski W., O potrzebie i trudnościach wprowadzenia głosowania przez Internet, [w:] Pro scientia et disciplina. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, red. H. Groszyk, J. Kostrubiec, M. Grochowski, Lublin 2009, s. 199-209.
 • Pankevych I., Referendum na Ukrainie: teoria i praktyka, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VII.
 • Peszyński W., Kobiety w wyborach do Sejmu RP 1991-2005, [w:] Płeć w życiu publicznym, red. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska, Toruń 2009, s. 185-196.
 • Pilch K., Zaboro Ł., Wybory prezydenckie na Białorusi w 2006 roku, [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Piotrewicz E., Małkowska K., Wizerunek polityczny kobiet-polityków w kampanii parlamentarnej w Polsce w 2007 roku, [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Podolak M., Rozwój form demokracji bezpośredniej w Polsce s. [w:] Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009: próba bilansu, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Sosnowiec-Katowice 2009, s. 301-320.
 • Pokładecki J., Wybory samorządowe jako demokratyczna procedura wyłaniania lokalnych elit władzy w Polsce, [w:] Polityka regionalna jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, red. W. Sługocki, Warszawa 2009, s. 176-189.
 • Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009.
 • Prokop K., Zasady finansowania kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, [w:] Patologie w administracji publicznej, red. P. J. Suwaj, D. R. Kijowski, Warszawa 2009, s. 742-754.
 • Rakowska A., Rulka M., Wpływ likwidacji obowiązku meldunkowego na funkcjonowanie rejestru i spisu wyborców, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 33-53.
 • Rastawicki R., Debaty telewizyjne w wyborach parlamentarnych 2007, [w:] Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”: wybrane problemy, red. D. Waniek, Warszawa 2009, s. 237-246.
 • Riedel R., Wybory do Parlamentu Europejskiego – partyjna oligarchizacja projektu europejskiego, „Wspólnoty Europejskie” 2009, nr 2.
 • Rulka M, Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie w okresie od kwietnia do września 2009 roku, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VIII.
 • Rulka M., Progi wyborcze, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VIII.
 • Rulka M., Wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich na świecie od października 2008 roku do końca marca 2009 roku, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VII.
 • Seklecka A., Internet w kampanii samorządowej 2006 na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Toruń 2009, s. 227-242.
 • Skotnicki K., Głosowanie korespondencyjne – na marginesie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 89-101.
 • Skotnicki K., Rejestr wyborców i głosowanie korespondencyjne w Wielkiej Brytanii, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 55-64.
 • Skotnicki K., W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 2(91).
 • Skrzydło W., Prawo wyborcze w III Rzeczypospolitej, [w:] Konstytucyjny system organów państwowych, red. E. Gdulewicz, Lublin 2009, s. 92-106.
 • Sobczak W., Przestępstwa i wykroczenia przeciw wyborom w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, „Ius Novum” 2009, nr 4.
 • Sokala A., Ekspertyza dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 75-79
 • Sokala A., Nowe ustawowe gwarancje zasady powszechności wyborów w polskim prawie wyborczym (propozycje de lege ferenda), [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, Tom I, red. T. Jasudowicz M. Balcerzak, Toruń 2009, s. 353-362.
 • Sokala A., Wybory parlamentarne – czerwiec 1989 r., „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 3(92).
 • Sokół W., Kierunki ewolucji systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej” 2009, nr 6.
 • Sokół W., Polityka reform wyborczych w procesie demokratyzacji systemów politycznych, [w:] Adaptacja – Reforma – Stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. T. Koziełło, P. Maj, W. Paruch, Rzeszów 2009, s. 58-72.
 • Sokół W., Specyfika reform wyborczych w krajach postkomunistycznych na tle doświadczeń i inspiracji zachodnioeuropejskich, [w:] Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, red. E. Kużelewska, A. Bartnicki, Toruń 2009, s. 199-214.
 • Strzałkowski T., Wybory czerwcowe 1989 roku, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VIII.
 • Sułkowski J., Rumunia: decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustawy zmieniającej i uzupełniającej ustawę nr 3/2000 o organizacji i przeprowadzeniu referendum, nr 147, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6(95).
 • Symczuk E., Wybory do Parlamentu Europejskiego w Bułgarii, [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Szymanek J., Ozierańska W., Binominałny system wyborczy, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VII.
 • Tomczak Ł., Sposoby różnicowania kandydatów w wyborach na burmistrza miasta Łobez. Socjotechnika w polityce — wczoraj  dziś, red. A. Kasińska-Metryka i K. Kasowska-Pedrycz, Kielce 2009.
 • Węglińska A., Kampania wyborcza w nowych mediach, [w:] Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Toruń 2009, s. 199-207.
 • Wirska K., Ziarek P., Rola mediów na Ukrainie podczas kampanii prezydenckiej w 2004 roku,, [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Wróbel W., W sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (druk nr 433), „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6(95).
 • Wybory 1989: dokumenty strony solidarnościowo-opozycyjnej. T. 1, Kwatera Główna, red. I. Słodkowska; współpr. M. Dołbakowska, E. Wosik, Warszawa 2009.
 • Wybory 2007 i media – krajobraz po „IV RP”: wybrane problemy, red. D. Waniek, Warszawa 2009.
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego, 7 czerwca 2009 r.: wybrane dokumenty, red. F. Rymarz, K. W. Czaplicki, Warszawa 2009.
 • Zając P., Adamczyk K., Parlamentarna kampania wyborcza do Dumy Państwowej Federacja Rosyjska 2 grudnia 2007 r., [w:] Kampanie wyborcze – studium przypadku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. b. d.
 • Zbieranek J., Głosowanie korespondencyjne – propozycja dla polskich obywateli przebywających za granicą, [w:] Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, red. J. Zbieranek, Warszawa 2009, s. 65-73.
 • Zbieranek J., Zmiany w systemie prawa wyborczego i finansowaniu partii politycznych, [w:] Demokracja w Polsce 2007 – 2009, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk,  Warszawa 2009, s. 181-202.
 • Żebrowski W., Obraz polityczny Warmii i Mazur w okresie obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych, „Athenaeum” 2009, nr 22.
 • Żukowski A., Głosowanie korespondencyjne – przykład dla Polski?, „Athenaeum” 2009, nr 21.
 • Żukowski A., Głosowanie korespondencyjne – wskazówki dla Polski?, „Studia Wyborcze” 2009, Tom VII.
 • Żukowski A., Przymus wyborczy – istota, przesłanki i implikacje, „Prawo i Polityka” 2009, nr 1.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl