Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2011

Alberski R., Polityczne funkcje wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 7-20.

Alberski R., Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wrocław 2011, s. 124-149.

Ankieta konstytucyjna, red. B. Banaszak, J. Zbieranek, Warszawa 2011.

Annusewicz O., Polskie kampanie wyborcze 1989–2011. Od plakatów z Lechem Wałęsą do marketingu 3.0, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 105-123.

Antoszewski A., Wpływ systemu wyborczego na strategie wyborcze, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wrocław 2011, s. 20-35.

Balicki R. (rec.), A. Rytel-Warzocha, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, Studia wyborcze 2011, Tom 12, s. 110-114.

Baluk W., Polityka zagraniczna w programach kandydatów w wyborach prezydenckich na Ukrainie w 2010 roku, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 27, s. 95-107.

Banaszak B. (rec.), Księga jubileuszowa dedykowana Ferdynandowi Rymarzowi – Amicus hominis et defensor justitiae, Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości, Lublin, 2010, Studia wyborcze 2011, Tom 12, s. 101-109.

Bartnicki A. R., Parlament i wybory parlamentarne w posowieckiej Rosji, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 121-140.

Batorski D., Nagraba M., Zając J. M., Zbieranek J., Internet w kampanii wyborczej 2011 roku Warszawa 2011.

Biłgorajski A., Glosa do art. 99 ust. 3 Konstytucji RP, [w:] Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2011, s. 181-188.

Bisztyga A., Postulat racjonalizacji instytucji referendum ogólnokrajowego, [w:] Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2011, s. 7-14.

Błaszczak B., Zieloni w Szwecji – historia i pozycja na krajowym rynku wyborczym, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 32, s. 116-130.

Błuszkowski J., Mider D., Konsolidacja polskiej demokracji (tezy projektu badawczego), [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 28-53.

Bojarowicz T., W cieniu katastrofy i powodzi. Wybory prezydenckie w Polsce w 2010 r., [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 63-78.

Branecki T., Szwajcarskie referendum „Stop minaretom” – podstawa prawna, wyniki i skutki Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 32, s. 174-188.

Brożyniak A., Wybory w 1989 r. w województwie przemyskim w świetle zachowanych akt SB, [w:] Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. M. Gliwa, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2011, s. 83-117.

Brzeziński M., Wybory prezydenckie 2010 r. z perspektywy stanów nadzwyczajnych, [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 34-43.

Buczkowski Ł., Stwierdzenie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich na gruncie kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 207-240.

Bujak P., Wojtun P., Wpływ wyników sondaży przedwyborczych na zachowania wyborcze polityków oraz obywateli – studium przypadku, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 109-123.

Bukała M., Wybory parlamentarne w 1989 r. w województwie tarnobrzeskim, [w:] Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. M. Gliwa, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2011, s. 118-151.

Chmaj M., Parytet płci w kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 194-206.

Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, wydanie 4., Warszawa 2011.

Chmielewski G., Głosowanie ludowe jako forma demokracji bezpośredniej w Republice Słowackiej, Studia wyborcze 2011, Tom 12, s. 47-62.

Chruściak R. (rec.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zycha oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 99-112.

Chruściak R., Spór o konstytucyjne kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 13-33

Chruściak R., Uwagi recenzyjne na tle dziesięciu tomów „Studiów Wyborczych” (2006 – 2010), [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 43-50.

Chruściak R., Uwagi recenzyjne na tle dziesięciu tomów „Studiów Wyborczych” (2006–2010), Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 113-122.

Chwalba A., Polska – czerwiec 1989. Przed wyborami i po nich, [w:] Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. M. Gliwa, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2011, s. 14-19.

Chybalski P., Mandat poselski, [w:] Organizacja i funkcje Sejmu, red. M. Królikowski, W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2011, s. 19-46.

Cichosz M., Pozycjonowanie wyborczej oferty partii politycznych jako mechanizm strategiczny, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wrocław 2011, s. 85-106.

Cichosz M., Strategie kreowania wizerunków kandydatów w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 155-172.

Czakowska M., Czakowski M., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce” oraz z obchodów Światowego Dnia Wyborów, Toruń, 2-3 lutego 2011 r., Przegląd Sejmowy 2011, nr 4 (105), s. 218-220.

Czakowska M., Raźny P., Konstrukcja prawna komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych, [w:] Studia BAS nr 3(27): Wybrane problemy systemów wyborczych, red. D. Dziewulak, Warszawa 2011, s. 73-92.

Czakowski M., E voting na przykładzie Estonii i Brazylii, [w:] Studia BAS nr 3(27): Wybrane problemy systemów wyborczych, red. D. Dziewulak, Warszawa 2011, s. 121-136.

Czakowski M., Uwagi na temat e-votingu jako alternatywnego sposobu głosowania, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 51-56.

Czarny P., Opinia w sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego, Przegląd Sejmowy 2011, nr 6 (107), s. 131-138.

Czempa O., Wybory samorządowe w województwie lubuskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 213-228.

Czyż A., Wybory samorządowe w państwach Grupy Wyszehradzkiej w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 61-78.

Daniłowicz M., Wybór i pozycja ustrojowa Prezydenta Federalnego Republiki Austrii, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011, s. 85-94.

Detka D., Polski system wyborczy a kształtowanie układu sił politycznych w województwie świętokrzyskim (1998-2007), Kielce 2011.

Dolnicki B., Niedostępny rejestr wyborców, Samorząd Terytorialny 2011, nr 5, s. 9-26.

Donaj Ł., Ukraina 2010 – „wadliwej demokracji” ciąg dalszy, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 27, s. 144-157.

Drewicz M., Polskie wybory 1919. Agitacja w pięciu tygodnikach: „Gazeta Świąteczna”, „Zorza”, „Wyzwolenie”, „Rząd i Wojsko”, „Piast”, Warszawa 2011.

Druciarek M., Niżyńska A., Wybory samorządowe w 2010 roku z perspektywy kobiet. Sytuacja kandydatek i samorządowczyń zasiadających w organach władzy lokalnej, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 90-108.

Dubois E., Wybory samorządowe do sejmików województw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 2011, nr 1 (14), s. 163-178.

Dudek D., Konstytucyjne modyfikacje prawa wybieralności oraz immunitetu parlamentarnego, [w:] Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2011, s. 25-34.

Dudzińska A., Cepry kontra górale. Specyfika kampanii wyborczej na Podhalu w 1991 roku, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 243-260.

Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011.

Dziduszko-Rościszewska A., Rościszewski T., Wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych w 2010 roku. Casus wyborów do Senatu na Alasce, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 32, s. 144-157.

Flis J., Hess A., Bukowski M., Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Kraków 2011.

Flis J., Instytucjonalny labirynt demokracji wewnątrzpartyjnej, [w:] O demokracji w polskich partiach politycznych, red. M. Chmaj, M. Waszak, J. Zbieranek, Warszawa 2011, s. 94-109.

Frydrych A., Rozumienie zasady bezpośredniości wyborów w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 57-68.

Frydrych A., Sobczyk M., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych, Toruń 2011.

Fuszara M., Kobiety w samorządach lokalnych: wybory 2010, Warszawa 2011.

Gambale P., Sica G., Prawo wyborcze i prawo do głosowania obywateli mieszkających za granicą: rekonstrukcja „przykładu włoskiego”, Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 69-82.

Gebethner S., Dylematy twórców Ordynacji wyborczej do Sejmu z 199 r., [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 69-80.

Glajcar R., Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego), [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 121-142.

Gliwa M., Na drodze do „końca historii”. Wybory parlamentarne w 1989 r. w województwie rzeszowskim, [w:] Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. M. Gliwa, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2011, s. 20-48.

Gmerek M., Kampania dwóch kandydatów. Analiza zawartości dzienników i tygodników w okresie kampanii wyborczej, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 259-270.

Godlewski T., Rola badań sondażowych w kampanii wyborczej, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 124-138.

Górowska B., Kościół katolicki wobec wyborów parlamentarnych w Polsce w 1991 roku, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 193-215

Grzonka P., Wybory samorządowe w województwie wielkopolskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 419-440.

Hacia I., Ewolucja amerykańskiego prawa wyborczego, Studia wyborcze 2011, Tom 12, s. 63-78.

Haumer V., Problem parytetu płci na listach kandydatów do parlamentu Austrii, Przegląd Sejmowy 2011, nr 1 (102), s. 85-98.

Hordecki B., „Solidarność bez pojednania”? Stosunki polsko-rosyjskie w kampanii prezydenckiej w 2010 roku, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 27, s. 58-75.

Hurska-Kowalczyk L., Wybory prezydenckie na Ukrainie — 2010: w kontekście rywalizacji Julii Tymoszenko i Wiktora Janukowicza, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 27, s. 79-94.

Jackiewicz Ł., Partycypacja społeczna, zaufanie obywatelskie a frekwencja wyborcza w Europie w perspektywie porównawczej, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 147-163.

Jakubiak Ł., Instytucja recall w Kolumbii Brytyjskiej na tle wzorca amerykańskiego, Przegląd Sejmowy 2011, nr 4 (105), s. 75-90.

Jarentowski M., Zmiana systemu wyborczego do Senatu RP z 2011 r., Przegląd Sejmowy 2011, nr 4 (105), s. 33-48.

Jarentowski M., Znaczenie drugiej tury wyborów w większościowych formułach wyborczych (na przykładzie wyborów organów wykonawczych gmin polskich z 2010 r.), [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 156-176.

Jaruga K., Wybory samorządowe w województwie małopolskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 247-266.

Jaskiernia J. (rec.), M. Bąkiewicz, System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim, Toruń 2008, Przegląd Prawa Publicznego 2011, Nr 2, s. 107-110.

Jaskiernia J. (rec.), M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Przegląd Sejmowy 2011, nr 4 (105), s. 151-156.

Kacperski K., Koncepcje zmiany prawa wyborczego do Sejmu i Senatu w procesie uchwalania noweli sierpniowej, Przegląd Sejmowy 2011, nr 1 (102), s. 43-70.

Kampania w sieci. Analiza wyborów samorządowych 2010 roku, red. J. M. Zając, D. Batorski, Warszawa 2011.

Kampka A., Język nieuzbrojony. Metafory w prezydenckiej kampanii wyborczej, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 195-216.

Kandydatki w wyborach samorządowych w 2010, opr. A. Niżyńska, Warszawa 2011.

Kandzia A., Wybory samorządowe w województwie pomorskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 339-360.

Karnowska D., Solidarność społeczna jako wyraz dbałości o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Studium na przykładzie wybranych kampanii wyborczych na urząd Prezydenta RP w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 75-84.

Kaute M., Kaute W., Jednostka i jej wolność w polskiej kulturze politycznej. Na marginesie kampanii prezydenckiej 2010, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 45-60.

Kiełmiński Z., Frekwencja w wyborach do narodowych parlamentów w zachodniej Europie, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 42-60.

Kleszczyński B., Wybory do Sejmu kontraktowego i Senatu w województwie krośnieńskim, [w:] Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. M. Gliwa, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2011, s. 49-82.

Klimek R., Wpływ Mniejszości Niemieckiej na politykę regionalną i lokalną województwa opolskiego w kontekście wyborów samorządowych w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 143-160.

Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011.

Kolczyński M., Pochwała samorządności – paradoks politycznego „zmęczenia materiału”, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 9-26.

Kolczyński M., Strategia wysokiego ryzyka – wyborczy rebranding Jarosława Kaczyńskiego, [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 224-246.

Konarski W., „Gdzie dwóch się bije, tam …”, czyli wybory prezydenckie w Polsce w 2010 r. Refleksje osobiste politologa, [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 79-87.

Konopelko A., Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, Samorząd Terytorialny 2011, nr 5, s. 86-94.

Kornacka M., Wybory samorządowe w województwie śląskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 361-382.

Kowalczyk K., Kampania Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 271-288.

Kowalczyk K., Uwarunkowania, strategia i taktyka kampanii Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich 2010 r. w Polsce, [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 199-223.

Kowalczyk T., Ograniczenia biernego prawa wyborczego na urząd Prezydenta RP, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011, s. 119-140.

Kowalczyk T., Wojciechowski J., Prawo do głosowania osób niepełnosprawnych w świetle wyborów z 2010 roku, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 38-51.

Kozera M., Partie chrześcijańsko-demokratyczne w wyborach do PE 2009 roku a elekcje parlamentarne w 2010 r. Casusy Czech, Słowacji i Węgier, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 181-198.

Koziełło T., Instytucje demokracji bezpośredniej w Polsce (1989-2009), [w:] Cechy – procesy – przebudowa. Przestrzeń polityczna we współczesnych systemach politycznych. Red. W. Paruch, P. Maj, T. Koziełło, Rzeszów 2011, s. 119-136.

Kozierska J., Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Wybrane aspekty, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wrocław 2011, s. 74-84.

Kranz A., Prawne i pozaprawne aspekty finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej w USA, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011, s. 95-104.

Krawczyk Ż., Wybory samorządowe w województwie opolskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 285-302.

Kryszeń G. (rec.), A. Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje, Toruń 2010, Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 93-98.

Kryszeń G., Problematyka zgłaszania kandydatów w świetle kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 159-193.

Kubas S., Dwie dekady polskich wyborów samorządowych, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 43-60.

Kubin T., The EU Policy Towards Belarus in the Context of the Presidential Elections on 19 December 2010, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 30, s. 134-147.

Kubuj K., Opinia w sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego, Przegląd Sejmowy 2011, nr 6 (107), s. 139-146.

Kucharski M., Wybory samorządowe w województwie świętokrzyskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 383-400.

Kurcewicz U., Etos obywatelski i etos patriotyczny w retoryce kampanii prezydenckiej 2010 r., [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 124-141.

Kurowski K., Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych – zagadnienia teorii i praktyki, Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 29-46.

Kurpanik A., Wybory samorządowe w województwie dolnośląskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 161-178

Kużelewska E., Udział szwajcarskiego Zgromadzenia Federalnego w postępowaniach referendalnych, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 308-325.

Kwiatkowski J., Modrzewski P., Płatek D., Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka?, Normalność? Raport z badań, Kraków 2011.

Laskowska M., Prawo do sądu w tzw. sprawach wyborczych, czyli o granicach swo¬body ustawodawcy. W: Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2011, s. 65-98.

Leksiński M., Regionalny sztab wyborczy – autonomia i strategia. Case Platforma Obywatelska. Region Kujawsko-Pomorski – wybory prezydenckie w 2010 roku, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 52-77.

Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Strategie ocieplania i kontrolowania wizerunku polityka na przykładzie prezydenckiej kampanii wyborczej 2010 r., [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 142-198.

Lewicka R., Lewicki M., Skutki i kontrola rozstrzygnięć w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — zagadnienia wybrane, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 81-96.

Lewicki M., Lewicka R., Kontrola rozstrzygnięć podejmowanych w sprawie wygaśnięcia mandatu samorządowego, Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 7-28.

Lisicka H., Strategia polityczna i taktyka wyborcza, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wrocław 2011, s. 11-19.

Lorentz K., Wpływ funkcji wyborów na kryteria oceny sprawiedliwości podziału mandatów, Studia wyborcze 2011, Tom 12, s. 7-28.

Łętowska E., Pawłowski K., Zwodniczy urok wolnych wyborów, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 12, s. 49-50.

Macała J., Sukces postpolityki? Refleksje o wyborach prezydenckich w 2010 r., [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 88-109.

Madras T., Geografia wyborcza województwa podlaskiego w kontekście wyborów samorządowych, Samorząd Terytorialny 2011, nr 5, s. 60-76.

Maguś W., Proces wyłaniania kandydatów w wyborach prezydenckich 2010 roku w Polsce, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 9-22.

Marciniak E. M., Caprary i Zimbarda koncepcja dopasowania preferencji politycznych. Praktyczne implikacje, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 91-104.

Marczewska-Rytko M., Wybory w kontekście wybranych dylematów demokracji, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 13-27.

Marzec M., Wybory samorządowe w województwie łódzkim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 229-246.

Materska-Sosnowska A., Instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego – wybrane aspekty, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 76-90.

Meller A., Radomski G., Poszukiwanie wzorów patriotyzmu. Uwagi na marginesie prezydenckiej kampanii wyborczej 2010, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 61-74.

Michalak B., Mieszane systemy wyborcze na przykładzie Włoch i Rosji. Ordynacja doskonała czy niespełnione nadzieje?, [w:] Studia BAS nr 3(27): Wybrane problemy systemów wyborczych, red. D. Dziewulak, Warszawa 2011, s. 51-72.

Misiuna J., Finansowanie kampanii w wyborach do Kongresu USA w 2010 roku, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 253-270.

Mistygacz M., Protesty wyborcze i ważność wyborów, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 139-155.

Moll Ł., Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 441-460.

Mordwiłko J., Wybrane problemy prawa wyborczego do organów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 97-106.

Motyka M., Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Węgier, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011, s. 75-84.

Musiał-Karg M., The Theory and Practice of Online Voting. The Case of Estonia (selected issues), Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 29, s. 180-195.

Musiał-Karg M., Waldemar Pawlak – kampania prezydencka 2010, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 357-378.

Niewiadomska-Cudak M., Wybory samorządowe w Łodzi w latach 1990-2006, Toruń 2011.

Nikolski L., Partie polityczne w wyborach do sejmików województw 1998-2006, Toruń 2011.

Okraska T., Janusz Korwin-Mikke w wyborach prezydenckich 2010 roku. Pochwała konsekwencji?, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 323-338.

Okraska T., Wybory samorządowe w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 179-198.

Olivetti M., Kwoty wyborcze we włoskim systemie prawnym, Przegląd Sejmowy 2011, nr 1 (102), s. 71-84.

Ossowski Sz., Telewizyjne debaty prezydenckie w Polsce 2010 roku, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 27, s. 41-57.

Paprocka A. (przekł. i oprac.), Europejski Trybunał Praw Człowieka: wyrok z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie Alajos Kiss przeciwko Węgrom (skarga nr 38832/06), Przegląd Sejmowy 2011, nr 2 (103), s. 240-242.

Pawełczyk P., Osobowość — szansa czy przeszkoda na drodze do prezydentury w Polsce?, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 27, s. 9-23.

Pawłowska S., Wybory samorządowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 401-418.

Peszyński W., Kampania telewizyjna w polskich wyborach prezydenckich w 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 217-240.

Peszyński W., Personalne aspekty rywalizacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza zjawiska „jeżdżenia na gapę” na wybranych przykładach, Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 47-68.

Peszyński W., Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 1998–2010. W poszukiwaniu wzorców rywalizacji, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 124-146.

Pilch I., Osobowość „idealnego” prezydenta oraz profile osobowościowe kandydatów w wyborach prezydenckich 2010 w ocenie wybranej grupy wyborców, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 115-132.

Piontek D., Kampania w zastępstwie. Prezydencka kampania wyborcza w Polsce w 2010 roku, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 27, s. 24-40.

Poboży B., Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolnych i demokratycznych wyborów, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 216-242.

Próbka M. M., Przybylski P., Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w Republice Słowackiej, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011, s. 43-56.

Pyrzyńska A., Pyrzyńska K., Czupryniak M., Wybrane aspekty systemu wyborczego w wyborach na urząd Prezydenta Ukrainy, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011, s. 17-30.

Radek R., Ewolucja systemu wyborczego do polskiego samorządu terytorialnego w okresie transformacji (wybrane problemy), [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 79-100.

Rajca L., Systemy wyborcze do organów stanowiących samorządu lokalnego w Europie Zachodniej, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 32, s. 47-59.

Rajca L., Współczesne lokalne systemy wyborcze. Zmiany w samorządowym prawie wyborczym w Wielkiej Brytanii, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 219-235.

Rakowska A., Formy i granice kampanii wyborczych według kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 112-136.

Rakowska A., Rulka M., Centralny elektroniczny rejestr wyborców podstawą reform prawa wyborczego, Warszawa 2011.

Rakowska A., Skotnicki K., Kodeks wyborczy jako szansa na stabilizację prawa wyborczego, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 107-120.

Rakowska A., Skotnicki K., Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez Kodeks wyborczy, Przegląd Sejmowy 2011, nr 4 (105), s. 9-32.

Rakowska A., Udział parlamentarzystów w kampanii wyborczej do parlamentu kolejnej kadencji, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 159-171.

Raźny P., Partycypacja wyborcza młodego elektoratu z perspektywy badań Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 121-132.

Raźny P., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce”, 2-3 lutego 2011 roku, Toruń, Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 123-128.

Rączkiewicz M., Wpływ wyborów z 4 czerwca 1989 roku na polski system polityczny, Studia wyborcze 2011, Tom 12, s. 79-100.

Redo J., Wybory samorządowe w województwie podkarpackim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 303-320.

Ronek G., Aspekty polityczno-ustrojowe wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii w 2010 roku, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 197-218.

Rulka M. (przekł. i oprac.), Litwa: wyrok Sądu Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego (sygn. akt 26/09), Przegląd Sejmowy 2011, nr 4 (105), s. 221-228.

Rulka M. (przekł. i oprac.), Republika Południowej Afryki: orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ograniczania prawa do głosowania wyborców przebywających poza granicami kraju (sygn. CCT 03/09, 09/09), Przegląd Sejmowy 2011, nr 3 (104), s. 219-226.

Rulka M., Międzynarodowe obserwowanie wyborów lokalnych – wnioski dla polskiego samorządowego prawa wyborczego, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 133-144.

Rulka M., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie w okresie od kwietnia do września 2011 roku, Studia wyborcze 2011, Tom 12, s. 131-147.

Rulka M., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie w okresie od października 2010 roku do marca 2011 roku, Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 129-148.

Rulka M., Zasada proporcjonalności w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Przegląd Prawa Publicznego 2011, Nr 3, s. 17-34.

Rytel-Warzocha A., Przedmiotowy zakres referendum lokalnego w Polsce, Studia wyborcze 2011, Tom 12, s. 29-46.

Sadomski J., Rozstrzyganie sporów wyborczych – analiza praktyki sądowej, Prawo w Działaniu 2011, nr 10, s. 101-138.

Salamon J., Współczynnik SF jako miara głosowania taktycznego w wyborach do brytyjskiej Izby Gmin z 6 maja 2010 roku, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 236-252.

Sarsjembajew M. A., Spisy wyborców w prawie wyborczym, Studia Wyborcze 2011, Tom 11, s. 83-90.

Seklecka A., Kampania internetowa w wyborach prezydenckich 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 241-258.

Sielski J., 11 kandydat – Lech Kaczyński, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 105-114.

Skiba J., Piwnicki M., Zasada jawności finansowania kampanii wyborczej prezydenta RP, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011, s. 171-192.

Składowski K., Zasada równości wyborów a wybory do Senatu w kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 268-295.

Skotnicki K., Opinia w sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego, Przegląd Sejmowy 2011, nr 6 (107), s. 147-150.

Skotnicki K., Przebieg prac nad kodeksem wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 11-35.

Skrzypiński D., Proces mianowania kandydatów w wyborach prezydenckich jako mechanizm rozstrzygania dylematów strategicznych, [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 44-62.

Skrzypiński D., Strategia polityczna jako czynnik warunkujący kształt strategii wyborczej ugrupowań startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Analiza relacji między komitetami wyborczymi, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wrocław 2011, s. 50-73.

Słodkowska I., Wybory’ 91, Warszawa 2011.

Sokala A., Administracja wyborcza w polskim w kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 137-158.

Sokala A., Szmyt A., Pozycja ustrojowa i znaczenie stałych organów wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 145-154.

Sokół W., Łysenko O., Wybory prezydenckie na Ukrainie — system wyborczy w latach 1991-2010 i problemy jego stosowania w praktyce politycznej, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2011, Nr 27, s. 108-121.

Sokół W., Systemy wyborcze w wyborach parlamentarnych i oceny ich politycznych efektów, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 61-83.

Solarz R., Mechanizmy rekrutacji kandydatów jako element strategii wyborczej, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wrocław 2011, s. 107-123.

Stecyk K., Marek Jurek – kandydat prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 379-392.

Strzępek M. (przekł. i oprac.), Europejski Trybunał Praw Człowieka: wyrok Wielkiej Izby z dnia 6 października 2005 r. w sprawie Hirst przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii (skarga nr 74025/01), Przegląd Sejmowy 2011, nr 3 (104), s. 227-230.

Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011.

Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011.

Szczerbniak A., How will the EU presidency play out during Poland’s autumn parliamentary election?, Warszawa 2011.

Szewczyk M., Pozycja ustrojowa i wybory Prezydenta Republiki Czeskiej, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011, s. 57-74.

Szmyt A., (n. rec.), B. Michalak, A. Sokala, Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Przegląd Sejmowy 2011, nr 1 (102), s. 173-174.

Szmyt A., Opinia w sprawie prawomocności i wykonalności postanowienia marszałka Sejmu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu poselskiego, Przegląd Sejmowy 2011, nr 6 (107), s. 151-153.

Szonert Z., System wyborczy fundamentem demokracji, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 155-182.

Szymanek J. (rec.), P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Przegląd Sejmowy 2011, nr 3 (104), s. 172-176.

Szymanek J., Prawna regulacja komitetów wyborczych w kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 71-111.

Szymanek J., Stosunek przedstawicielski na poziomie Unii Europejskiej (próba opisu charakteru mandatu), Przegląd Sejmowy 2011, nr 3 (104), s. 91-112.

Tkacz R., Wybory jako płaszczyzna rozwiązywania konfliktów narodowościowych. Przypadek mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 183-196.

Tomasiewicz J., Niepogoda dla populistów. Kampanie prezydenckie Andrzeja Leppera i Bogusława Ziętka w 2010 r., [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 409-432.

Tomczak Ł., Kampania Grzegorza Napieralskiego w wyborach prezydenckich 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 307-322.

Turska-Kawa A., Kampania Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich 2010 roku, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 289-306.

Turska-Kawa A., Profile psychologiczne kandydatów na Prezydenta RP, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 133-154.

Turska-Kawa A., Wybory samorządowe w świadomości społecznej – postawy, zaangażowanie, percepcja, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 27-42.

Uliasz J., Finansowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 r., [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 197-206.

Uliasz J., Zasada jawności finansowania kampanii wyborczych w nowym Kodeksie wyborczym – wybrane zagadnienia, Przegląd Prawa Publicznego 2011, Nr 4 s. 20-28.

Urban M., Demokracja jako zjawisko kulturowe w świetle kampanii prezydenckiej 2010 r., [w:] Studia Politologiczne vol. 19: Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 110-123.

Urbaniak K., Okręg wyborczy w świetle samorządowego prawa wyborczego, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 177-192.

Uziębło P. (rec.), A. Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Przegląd Sejmowy 2011, nr 3 (104), s. 167-172.

Uziębło P., Finansowanie kampanii wyborczej w polskich wyborach parlamentarnych na mocy kodeksu wyborczego, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 241-265.

Waszak M., Zbieranek J., Polskie wybory samorządowe 2010. Uwarunkowania, przebieg i rezultaty,, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 78-89.

Wichura J., Wybory samorządowe w województwie mazowieckim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 267-284.

Wieciech T., Rezerwowa procedura wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Izbę Reprezentantów, Przegląd Sejmowy 2011, nr 4 (105), s. 91-110

Więckowska M., Skuteczność przymusu wyborczego i zachęt wyborczych w motywowaniu frekwencji, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 261-275.

Wincławska M., Sondaże w kampanii prezydenckiej 2010, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 173-194.

Wiszniowski R., Strategie wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego a model organizacji partii, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wrocław 2011, s. 36-49.

Wlaźlak K., Podział na obwody głosowania i okręgi wyborcze w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 207-220.

Wojnicki J., Blamaż Olechowskiego czyli fiasko pewnego projektu, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 339-356.

Wojnicki J., Wybory 2010 w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry), [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 164-180.

Wojtas K., Wybory w 2010 r. w Republice Czeskiej a układ rywalizacyjny, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 141-158.

Wojtasik W., Pojedynek z własną legendą. Kampania wyborcza Kornela Morawieckiego, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 393-408.

Wojtasik W., Wpływ wyborów prezydenckich w 2010 roku na polski system partyjny, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 85-104.

Wojtasik W., Wpływ wyborów samorządowych z 2010 roku na system partyjny, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 101-120.

Wojtasik W., Wybrane funkcje wyborów parlamentarnych w Polsce, [w:] Studia Politologiczne vol. 22: Polskie wybory 1991-2011, red. A. Materska-Sosnowska, T. Słomka, Warszawa 2011, s. 54-75.

Wojtusiak P., Wybory samorządowe w województwie podlaskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 321-338.

Wolnicki J., Wybory samorządowe w województwie lubelskim w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 199-212.

Wroniszewska B., Kontrwywiad wyborczy, Dąbrowa Górnicza 2011.

Wybory 1989. Dokumenty strony solidarnościowo-opozycyjnej, T. 2, Regiony, red. I. Słodkowska, współpr. M. Dołbakowska, E. Krzewska, E. Wosik, Warszawa 2011.

Wybory 2007. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M Dołbakowska, wstęp M. Cześnik, Warszawa 2011.

Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011.

Wybory 2011 w badaniach CBOS, red. M. Grabowska, Warszawa 2011.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu dolnośląsko-opolskim. Uwarunkowania kształtowania strategii wyborczych, red. R. Alberski, R. Solarz, Wrocław 2011.

Wybory kobiet. Jak być kobietą w polityce?, red. H. Sobańska, M. Półtorak, Sosnowiec 2011.

Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. M. Gliwa, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2011.

Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011.

Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011.

Zaborski M., Przyjaciele, sąsiedzi, antagoniści? Rosja i Rosjanie w polskiej kampanii prezydenckiej 2010, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Katowice 2011, s. 21-44.

Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, [w:] Studia BAS nr 3(27): Wybrane problemy systemów wyborczych, red. D. Dziewulak, Warszawa 2011, s. 93-120.

Zbieranek J., Instytucja list ogólnopolskich w wyborach w 1991 r. Założenia i praktyka wyborcza, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 221-234.

Zbieranek J., Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011, s. 36-70.

Zbieranek J., Reforma prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego – kolejna odsłona, Warszawa 2011.

Zubik M., Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP posłów Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej (druk nr 2989, Sejm VI kadencji), Przegląd Sejmowy 2011, nr 3 (104), s. 9-30.

Zych R., Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce (Międzynarodowa konferencja naukowa, Toruń, 2-3 II 2011), Państwo i Prawo, Nr 10, s. 118.

Zych R., Protesty wyborcze w wyborach na urząd Prezydenta RP w 2010 roku, [w:] Wybory 2010. Polska i świat, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka. Toruń 2011, s. 23-37.

Zych R., Przymus wyborczy na świecie i perspektywy jego wprowadzenia w Polsce, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 235-240.

Zych R., Weryfikacja ważności wyborów na urząd Prezydenta RP, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Toruń 2011, s. 141-170.

Żmigrodzki M., Podolak M., Instytucja referendum w polskich konstytucjach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji 2011, nr 3 (16), s. 11-25.

Żołądek Ł., Przymus wyborczy, Infos 2011, Nr 18(110), s. 1-4.

Żołądek Ł., Przymus wyborczy. Geneza, praktyka funkcjonowania, argumenty za i przeciw, [w:] Studia BAS nr 3(27): Wybrane problemy systemów wyborczych, red. D. Dziewulak, Warszawa 2011, s. 7-30.

Żukowski A., Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy, Toruń 2011.

Żukowski A., Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy, [w:] Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2011, s. 241-272.

Żukowski A., Swoistość wyborów parlamentarnych we współczesnej Afryce, [w:] Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, red. T. Mołdawa, J. Zaleśny, Warszawa 2011, s. 84-107.

Żukowski A., Z problematyki depozytów wyborczych na świecie, [w:] Studia BAS nr 3(27): Wybrane problemy systemów wyborczych, red. D. Dziewulak, Warszawa 2011, s. 31-50.

 

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl