Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2012

Abramowicz B., Partycypacja społeczna w Polsce w kontekście reform samorządowych
po 1990 r., „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 11.

Adamik-Szysiak M., Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta RP w spotach wyborczych
w 2010 roku, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński,
A. Seklecka, Toruń 2012, s. 107-131.

Alberski R., Mała stabilizacja? Zachowania wyborcze polskiego elektoratu w elekcji sejmowej w 2011 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 7-22.

Alberski R., Wybrane czynniki wpływające na decyzje wyborców w elekcji parlamentarnej
w 2011 roku, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Annusewicz O., Komunikowanie polityczne w okresie przedwyborczym, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 25.

Antkowiak P., Ewolucja samorządowej ordynacji wyborczej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 1.

Balog B., Svák J., The right to vote of people in imprisonment in Slovakia, [w:] Państwo
i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012, s. 51-59.

Baluk W., Rywalizacja wyborcza w Federacji Rosyjskiej. Zarys problemu, [w:] Polska, Europa, świat: prace politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Marczewska-Rytko,
S. Stępień, Lublin 2012, s. 175-196.

Banaszak B., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1(108).

Barszczuk I., Siring P., Prawo a rzeczywistość. Wybory samorządowe 2010 roku w Opolu
w kontekście naruszania prawa wyborczego, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 297-313.


Bartosik Ł., Pojedynek gigantów, czyli kampania polityczna 2007 w prasie drukowanej, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 41 — 72.

Batorski D., Nagraba M., Zając J. M., Zbieranek J., Internet w kampanii wyborczej 2011, Warszawa 2012.

Bejma A., Wesołowski P., Analiza przejawów kultury politycznej Platformy Obywatelskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej prowadzonej w internecie w 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.

Bichta T., Fil K., Analiza rywalizacji w wyborach na urząd prezydenta Lublina w 2010 roku, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012, s. 80 — 100.

Bień-Kacała A. rec.: Mariusz Bidziński, Finansowanie partii politycznych w Polsce. Studium porównawcze, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 3(110).

Bilińska I., Ossowski Sz., Sytuacja społeczno-polityczna osób niepełnosprawnych w III RP, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 4.

Biskup B., Churska-Nowak K., Drabczyński S., Hess A., Kolczyński M., Mazur M., Piontek D., Ossowski Sz., Relacjonowanie wyborów samorządowych w prasie regionalnej w 2010 roku. Komunikat z badań, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3.

Biskup B., Poziom internetowej kultury politycznej Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.

Biskup B., Prowadzenie kampanii permanentnej w Polsce. Uwagi na temat zjawiska
i wykorzystywanych narzędzi, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 24.

Bokszczanin I., Mechanizmy demokracji bezpośredniej w decydowaniu publicznym, [w:] Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej, red.
i wstęp G. Rydlewski, Warszawa 2011, s. 231-261.

Borasińska A., Wybory parlamentarne 2007 – kampania wybornie lingwistyczna, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012,
s. 21 — 39.

Bożek M., Instytucje lokalnej demokracji bezpośredniej w ustawach samorządowych, [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych: stan obecny oraz postulaty de lege ferenda, red. M. Bożek, P. Śwital, K. Walczuk, Radom 2012,
s. 99-122.

Bożek M., Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji
w samorządzie terytorialnym, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 5(112).

Bralczyk M., Szkoła demokracji – młodzież w świecie społeczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 1.

Brodzińska-Mirowska B., Platforma Obywatelska w wyborach parlamentarnych 2007, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 163 — 181.

Brzozowski W., Krzywoń A., Dylematy polskiego prawa wyborczego po reformie 2011 r., „Przegląd Legislacyjny” 2012, nr 2.

Brzozowski W., Prawo wyborcze w III RP (wyzwania, osiągnięcia, dylematy), [w:] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, red. i wstęp M. Zubik, Warszawa 2012, s. 120-143.

Buczkowski Ł., Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych w IV i V Republice Francuskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.

Chibowska A., Garlicki J., Mider D., Sojusz Lewicy Demokratycznej – ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.

Chmielewski G., Instytucja referendum ogólnokrajowego na Słowacji, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 5(112).

Chrobak P., Wybory Prezydenta RP w 2010 roku w kraju i województwie zachodniopomorskim, „Przegląd Zachodniopomorski” 2012, nr 1.

Chruściak R., Czynne prawo wyborcze – z prac konstytucyjnych nad art. 62 Konstytucji RP
z 1997 roku, [w:] W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, wstęp R. Balicki, Warszawa 2012, s. 167-177.

Churska-Nowak K., Fojutowski Ł., Ewolucja marketingu politycznego w percepcji wyborców, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Cichosz M., Mr Hyde. Kreowanie negatywnego wizerunku rywala na przykładzie wyborów parlamentarnych 2011 roku w Polsce, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 133-150.

Cichosz M., Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach parlamentarnych 2007 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 237 — 245.

Cichosz M., Wybory prezydenta we Wrocławiu, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji
w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012, s. 63-79.

Codogni P., Wybory czerwcowe 1989 roku: u progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012.

Cudak-Niewiadomska M., Uregulowania prawne dotyczące reprezentacji kobiet
w kolegialnych organach władzy w Polsce w kontekście wyników wyborów parlamentarnych
w 2011 roku, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.

Danel Ł., Analiza rywalizacji w wyborach prezydenta Krakowa, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012, s. 47 — 62.

Długosz P., Partycypacja mieszkańców Podkarpacia w wyborach samorządowych, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7-8.

Dobek-Ostrowska B., Baranowski P., Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 24.

Dobrowolski M., Okręgi jednomandatowe w wyborach do Senatu w 2011 r., „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 3(110).

Drewicz M., Polskie wybory – styczeń 1919: kandydaci na posłów z list polskich w północno-zachodniej części byłego Królestwa, „Saeculum Christianum” 2012, nr 1.

Drinóczi T., Nowy węgierski system wyborczy, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.

Drzonek M., Czy społeczeństwo obywatelskie może być leniwe? Uwagi o poziomie partycypacji wyborczej na Pomorzu Zachodnim na tle Polski, „Management and Business Administration. Central Europe” 2012, nr 2.

Drzonek M., Między standaryzacją a kreatywnością. Wybrane aspekty marketingu wyborczego w Szczecinie w 2010 roku, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 247-273.

Dyląg W., Demokracja lokalna – referendum lokalne w Polsce, „Państwo Prawne” 2012 nr 1.

Dziemba R., Telewizja wyborcza. Dziennikarze podczas kampanii w mediach publicznych
i komercyjnych, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 85 — 98.

Europeisation of political rights: voter advice application and migrant mobilisation in 2011 UK elections, red. A. Dziewulska, A. M. Ostrowska, Warszawa 2012.

External voting w wybranych państwach europejskich, red. K. Skotnicki, Łódź 2012.

Flis J., Skuteczność parytetu, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa,
W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 79-102.

Fordoński A., Hasła kampanii w wyborach samorządowych 2010 – błędy konstrukcyjne
i niedostosowanie przekazu, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 229-245.

Frąckowiak-Adamska A., O istocie praw wynikających z obywatelstwa Unii, „Europejski, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 5.

Frydrych A., Alternatywne sposoby głosowania w wyborach parlamentarnych w Polsce
w 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35.

Frydrych A., Michalak B., O problemie dopuszczalności prowadzenia kampanii profrekwencyjnej w okresie ciszy referendalnej, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1(108).

Fuszara M., Kwoty, listy wyborcze i równość płci w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, Warszawa 2012.

Gajda A. rec.: Arkadiusz Kawecki, Od plebiscytu do wyborów. Narodziny demokratycznego systemu partyjnego społeczeństw regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 310, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 4.

Gajdka K., Spektakularna klęska po skromnej kampanii. Analiza marketingowa kampanii wyborczej Samoobrony RP w wyborach parlamentarnych w roku 2007, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012,
s. 247 — 279.

Garlicki J., Mider D., Wykorzystanie internetu w komunikowaniu politycznym elit
z wyborcami, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 25.

Garlicki M. rec.: Jakub Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.

Gawor A., Borecki Ł., Plencler-Borecka G., Efektywność przeciwdziałania dykryminacji
ze względu na płeć w Platformie Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 2011 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa,
W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 103-112.

Gendźwiłł A., Żółtak T., Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010, „Studia Regionalne
i Lokalne” 2012, nr 1 (47).

Glajcar R., Polityczne konsekwencje zmiany systemu wyborczego do Senatu RP w 2011 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 61-78.

Glinka K., Język polityki w warunkach kampanii permanentnej na przykładzie miasta Wałbrzycha, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Gmerek M., Parlamentarna kampania wyborcza 2011 roku w prasie drukowanej, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 221-236.

Godlewski T., Identyfikacje ideologiczne społeczeństwa polskiego, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Godlewski T., Rekonstrukcja modelu kultury politycznej partii Polska Jest Najważniejsza
w Internecie w kampanii parlamentarnej 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.

Godlewski T., Rekonstrukcja modelu kultury politycznej Ruchu Palikota w internecie
w kampanii parlamentarnej 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.

Godlewski T., Sondaże polityczne jak o forma komunikowania polityka z wyborcą, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 25.

Gordat K., Kontny P., Inicjatywa ludowa, [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych: stan obecny oraz postulaty de lege ferenda,
red. M. Bożek, P. Śwital, K. Walczuk, Radom 2012, s. 90-98.

Grabowska S. rec.: Anna Rytel-Warzocha, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 3(110).

Grajcar R., Reguły rywalizacji wyborczej a interesy partii politycznych – o politycznych konsekwencjach zmiany systemu wyborczego do Senatu RP w 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35.

Grzybowski M., Kuca G. rec.: Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. Krzysztof Skotnicki, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2(109).

Gurdek M., Wybory uzupełniające do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 4.

Hajder K., Korelacje poziomu bezrobocia i wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 4.

Hajder K., Stopa bezrobocia jako korelat wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2011, Poznań 2012.

Hoehle A., Kampania prezydencka 2010 roku w wysokonakładowych dziennikach ogólnopolskich, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński,
W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 79-104.

Instytucje demokracji bezpośredniej na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych: stan obecny oraz postulaty de lege ferenda, red. M. Bożek, P. Śwital, K. Walczuk, Radom 2012.

Iwanowska M., Łosiewicz M., Trójmiasto – trzy podobne czy różne miasta. Wybory
na prezydentów miast w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w 2010 roku, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012, s. 137 — 161.

Jabłoński M., Rzucidło J., Głosowanie za pośrednictwem Internetu w Królestwie Norwegii –założenia i realizacja programu E-VALG 2011, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIV.

Jachimowicz M., Przestępstwa z ustawy – Kodeks wyborczy, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, nr 1 (3).

Jadachowska A., Kampania wyborcza na fotelu prezydenckim – skuteczne metody zarządzania informacją w mieście, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Jakubiak Ł., Australijskie referenda konstytucyjne, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012, s. 508-526.

Jakubiak Ł., Demokracja bezpośrednia na szczeblu samorządowym w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 125 – 140.

Jakubiak Ł., Referendum jako narzędzie polityki: francuskie doświadczenia ustrojowe, Kraków 2012.

Jarentowski M., Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu w latach 1991-2011 i niektóre jego skutki, „Prawo i Polityka” 2012, tom 4.

Jaroszczyk-Pawlukiewicz J., Od dyktatury do demokracji: ewolucja systemu wyborczego Hiszpanii, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 2.

Jaruga K., Krawczyk-Antońska Ż., Społeczny odbiór debat przedwyborczych kampanii parlamentarnej 2011, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Jaskiernia A., Prawo do wolności słowa a płatne reklamy wyborcze w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Materiały konferencyjne, Warszawa, 18-19.04.2011 r., red. i wstęp J. Jaskiernia, Toruń 2012, s. 274-292.

Jaskiernia J., Międzynarodowi obserwatorzy wyborów w świetle Kodeksu wyborczego, [w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2012, s.104-115.

Jaworski S. J., Problemy prawne rejestrowania list kandydatów i kandydatów w wyborach
do Sejmu i Senatu RP w świetle przepisów kodeksu wyborczego. Uwagi na tle praktyki
w wyborach parlamentarnych 2011 r., [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, Tom I, s. 519-538.

Jeleniewski M. K., Wybory radzieckie w miastach wydzielonych Wielkopolski
w II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 2012.

Jewgeniwna Alowska I., Zasady powszechnych wyborów jako kryterium legalności prowadzenia procesu wyborczego na przykładzie Rady Najwyższej Ukrainy, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 9 (67).

Jeziński M., Mit polityczny we współczesnej polityce polskiej. Przypadek kampanii parlamentarnej roku 2007, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 9 — 19.

Jurkowski R. (oprac.), Współpraca polskich ziemian i rosyjskich właścicieli ziemskich
w wyborach do II Dumy Państwowej na Podolu w 1907 roku: z archiwum Polskiego Podolskiego Gubernialnego Komitetu Wyborczego, „Przegląd Wschodni” 2012, t. 12.

Kacperski K., Ostatnie próby nowelizacji prawa wyborczego do parlamentu w pracach Komisji Konstytucyjnej Sejmu I kadencji (1922–1927), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1(108).

Kaczmarek M., Cel uświęca środki? O współczesnym wymiarze politycznego makiawelizmu
na przykładzie wyborów samorządowych w 2010 roku w województwie opolskim, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Kampka A., Tabloidyzacja języka i polityki, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 169-202.

Kapsa I., Jak wybierać, żeby wygrać? Rozważania o konsekwencjach większościowego systemu wyborczego dla brytyjskiego systemu partyjnego, [w:] Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, red. D. Karnowska, J. Nocoń, Toruń 2012, s. 274-291.

Karnowska D., Wpływ kompetencji obywatelskich na poziom konsolidacji demokracji
w Polsce, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Kasińska-Metryka A., Olszewski P., Kampania permanentna versus kampania, której nie było. Rzecz o wyborze prezydenta miasta Kielce, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Kasińska-Metryka A., Rola i miejsce debat telewizyjnych w kampaniach wyborczych. Analiza na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 99 — 108.

Kaute M., Okrzesik J., Polityka jest niesprawiedliwa. PJN w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 349-360.

Kawala J., Kodeks wyborczy narzędziem budowy społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 9.

Kielin-Maziarz J. rec.: Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. Krzysztof Skotnicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, ss. 295, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.

Kobylska J., Wizualne techniki perswazji w wybranych spotach wyborczych. Wybory prezydenckie 2010, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński,
W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 133-150.

Kociubiński P., Niegodność wyborcza a niektóre instytucje prawa karnego i konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1(108).

Koksanowicz G., Głosowanie przez pełnomocnika. Uwagi na tle wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012, s. 787-802.

Kolasiński M., Kustra A., Notarialne pełnomocnictwa wyborcze. Postulaty de lege ferenda
na tle obowiązującej regulacji prawnej, „Rejent” 2012, nr 10.

Kos A., Istota wyborów w kontekście realizacji zasady suwerenności narodu, [w:] Państwo
i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa oraz aksjologia demokracji
i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, wstęp R. M. Czarny, Toruń 2012, s. 503-519.

Kowalczyk K., Hurska-Kowalczyk L., Kampania Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2011 roku – strategia, taktyka, rezultaty, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35.

Kowalczyk K., The Catholic Church in Poland as an Entity Influencing Parliamentary Elections (1989–2010), „Polish Political Science Yearbook”, 2012.

Kowalczyk K., Wybory bez alternatywy? Kampania Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa,
W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 255-274.

Kowalczyk T., Podstawowe zasady prawa wyborczego w kontekście orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K. M. Woźniak, Lublin 2012, s. 376-387.

Kubas S., Polska Partia Pracy-Sierpień 80: udział w wyborach parlamentarnych w 2011 roku w świetle dekady istnienia, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa,
W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 361-382.

Kubicki R., Kampania, reklama i program kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego
w wyborach prezydenckich w 2010 roku, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 151-169.

Kubisz-Muła Ł., Debaty prezydenckie. Jarosław Kaczyński – Bronisław Komorowski
w badaniach natychmiastowej reakcji, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 13-34.

Kuciński J., Państwo w programach wyborczych parlamentarnych partii politycznych, „Państwo Prawne” 2012, nr 1.

Kudra B., Apodyktyczność języka kampanii wyborczej (na materiale z kampanii 2011), „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.

Kundera W., Podmiotowe prawo wyborcze obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Materiały konferencyjne, Warszawa, 18-19.04.2011 r., red. i wstęp J. Jaskiernia, Toruń 2012, s. 198-245.

Kużelewska E., Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej), „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 2.

Laskowska M., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1(108).

Laskowski R., Kampania wyborcza 2007 – uwarunkowania i konteksty, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012,
s. 139 — 161.

Lemańska J., Pewność sytuacji prawnej w samorządowym prawie wyborczym, [w:] Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, red. i wstęp A. Błaś, Warszawa 2012, s. 35-48.

Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Obudzony Białystok. Analiza kampanii wyborczej na prezydenta miasta w 2010 roku, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012, s. 181 — 193.

Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Uwarunkowania społeczno-polityczne wyborów parlamentarnych w Polsce w 2011 roku, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Lewandowski P., (Nie)spokojny sen Lecha Kaczyńskiego o wypełnienie testamentu politycznego. Między prawdą a mitem, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 51-77.

Łabędź K. rec.: Andrzej Konrad Piasecki, Wybory w Polsce 1989–2011, Kraków 2012, ss. 376, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35.

Łapski M. P., Udział sądów w procedurze przeprowadzania referendum lokalnego, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7-8.

Łukaszewski W., Referendum ludowe z 30 czerwca 1946 r. na Mazowszu północnym, „Studia Mazowieckie” 2012, nr 1.

Maguś W., Prezydenckie prawybory w Platformie Obywatelskiej jako przykład politycznego show, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Maičinova Gul’zat T., Procesy transformacyjne i modernizacyjne w systemie wyborczym Republiki Kirgiskiej, „Społeczeństwo i Polityka” 2012, nr 4 (33).

Marciniak E. M., Zachowania komunikacyjne uczestników telewizyjnych debat prezydenckich, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 25.

Marcinkowska A., Mider D., Polityczna topografia internetu. Zastosowanie analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.

Marczewska-Rytko M., Inicjatywa ludowa i referendum w Szwajcarii w latach 2000-2010, „Polityka i społeczeństwo” 2012, nr 9.

Marmola M., Olszanecka A., Partycypacja polityczna kobiet a wprowadzenie ustawowych kwot wyborczych, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Marszałek-Kawa J. rec.: Jarosław Zbieranek., Bogusław Banaszak, Ankieta konstytucyjna,
s. 238, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 33.

Marszałek-Kawa J. rec.: Marek Chmaj,Wiesław Skrzydło, System wyborczy
w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, ss. 182, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 34.

Marzęcki R., Restrukturyzacja polskiego systemu partyjnego. Rola Ruchu Palikota
w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35.

Masternak-Kubiak M., Dopuszczalność nieformalnej zmiany Konstytucji RP (uwagi
w kontekście prawa wyborczego obywateli Unii Europejskiej), [w:] Prawo w służbie państwu
i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2012, s. 116-132.

Michalak B., Badanie zależności pomiędzy systemem wyborczym a systemem partyjnym przy wykorzystaniu metody indeksowej. Przypadek mieszanych systemów wyborczych w Rosji
i na Ukrainie oraz proporcjonalnej reprezentacji w Polsce, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 36.

Mider D., Badanie kultury politycznej elit w internecie – nota metodologiczna, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.

Mider D., Marcinkowska A., Polskie Stronnictwo Ludowe – ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne” 2012, vol. 26.

Miernik R., Liga Polskich Rodzin – od nadziei do klęski, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 281 — 293.

Misztal A., Degresywna proporcjonalność a kształtowanie składu Parlamentu Europejskiego, Wrocław 2012.

Modrzejewski A., Kościół i religia w strategii wyborczej Ruchu Palikota, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 301-310.

Musiał-Karg M., Cisza wyborcza w internecie – przykład polskich wyborów parlamentarnych
z 2011 r., „Studia Politologiczne” 2012, vol. 27.

Musiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia a wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet – przykład Szwajcarii, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 4.

Musiał-Karg M., Elektroniczna demokracja w Szwajcarii na przykładzie e-głosowań referendalnych w wybranych kantonach i gminach, [w:] Demokracja bezpośrednia
w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 159 — 177.

Musiał-Karg M., Is Electronic Voting a Panacea for Low Election Turnout? Examples of Estonian e-Elections and Swiss e-Referendums, „Polish Political Science Yearbook”, 2012.

Musiał-Karg M., Polskie Stronnictwo Ludowe w parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 r., [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 329-348.

Musiał-Karg M., Wybory na prezydentów miast w województwie lubuskim, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012,
s. 162 — 180.

Myślak E., Instytucje demokracji bezpośredniej w szwajcarskim modelu demokracji konsensualnej, „Politeja” 2012, nr 21.

Noremberg D., Kampania negatywna, czy nieistniejący „czarny” PR, jako metody dyskredytowania przeciwnika politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Opaliński B., Wolność wyborów parlamentarnych i jej gwarancje na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.

Peszyński W., Personalizacja kampanii parlamentarnej w Polsce 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35.

Peszyński W., Personalizacja politycznych preferencji, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Peszyński W., Polish Election to the European Parlament in 2009 at Regional Level. The Analysis of Competition on Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, „Polish Political Science Yearbook”, 2012.

Peszyński W., Seklecka A., Lewica i Demokraci w wyborach parlamentarnych w 2007 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 207 — 236.

Peszyński W., Telewizyjny obraz kampanii parlamentarnej w 2011 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 185-202.

Peszyński W., Walka na spoty po polsku: przypadek polskich kampanii parlamentarnych z lat 2001-2007, Toruń 2012.

Peszyński W., Wygrana bitwa w przegranej wojnie. O zwycięstwie PO z „partią prezydentów miast” w Bydgoszczy, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012, s. 9 — 25.

Peszyński W., Zjawisko prezydencjalizacji kampanii samorządowych. Przykład wyborów 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 203-228.

Pierzgalski M., Metody ilościowe w badaniu systemów wyborczych: na przykładach z państw Azji Wschodniej, Łódź 2012.

Pierzgalski M., Modele regresyjne w badaniu zachowań wyborczych, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 36.

Pilch I., Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach
do Sejmu 2011, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Podolak M., Referendum lokalne w wybranych państwach Europy, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 209 – 226.

Podolak M., Rola referendum w powstawaniu państw po 1989 r. w Europie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 4.

Pokrzycka L., Kampania wyborcza 2007 roku na łamach lokalnych i regionalnych gazet oraz czasopism wydawanych na Lubelszczyźnie, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 73 — 84.

Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012.

Prokop K., Referendum konstytucyjne – polskie rozwiązania na tle innych państw, [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych: stan obecny oraz postulaty de lege ferenda, red. M. Bożek, P. Śwital, K. Walczuk, Radom 2012,
s. 73-89.

Prokop-Perzyńska E., Formy współczesnej demokracji – pomiędzy demokracją pośrednią
a bezpośrednią. Rozważania teoretyczno-prawne, [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej
na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych: stan obecny oraz postulaty de lege ferenda, red. M. Bożek, P. Śwital, K. Walczuk, Radom 2012, s. 21-36.

Przewoźnik J., Ulotka jako powszechna forma reklamy wyborczej na wybranym przykładzie
z kampanii samorządowej 2010 roku, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 171-199.

Przywara M., System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku – ciągłość i zmiany, Warszawa 2012.

Ptak A., Głosy nieważne w elekcjach samorządowych, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4.

Ptak A., Wybory sołtysów i rad sołeckich. W poszukiwaniu prawideł rywalizacji wyborczej
w organach pomocniczych samorządów gmin wiejskich w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 3 (49).

Puacz-Olszewska J., Wybory na prezydenta Rzeszowa w 2010 roku, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012, s. 101 — 116.

Pyrzyńska A., Kobieta w polityce – od wyjątku ku regule. O sposobach aktywizacji wyborczej na świecie, [w:] Kobieta w prawie, red. K. Kowalczewska, J. Uchańska, wstęp M. Marcinko, Kraków 2012, s. 81-92.

Rachwał M., Instytucje demokracji bezpośredniej w dyskusji sejmowej przed uchwaleniem Konstytucji marcowej, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 6(113).

Rachwał M., Przymus wyborczy a legitymizacja władzy politycznej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 4.

Rachwał M., Referendum gminne jako element kampanii samorządowej – studium przypadku, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 373 – 387.

Raciborski J., Instytucjonalne uwarunkowania zachowań wyborczych, Toruń 2012.

Radek R., Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości do parlamentu w 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35.

Raffiotta E., From the (difficult) representation to the (difficult) participation: the desirable strengthening of democracy in the EU, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.

Raglewski J., Niektóre problemy wykładnicze normatywnego ujęcia przesłanki tzw. niegodności wyborczej w polskim prawie wyborczym, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, nr 1 (3).

Rakowska A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 10 listopada 2011 r., Sygn. Akt III SW 102/11, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIV.

Rakowska A., Skotnicki K., Głosowanie korespondencyjne – nowe rozwiązanie kodeksu wyborczego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, nr 1.

Rakowska A., Skotnicki K., Wykorzystanie billbordów w kampanii politycznej, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012, s. 776-786.

Rakowski M., „Lokomotywy” czy „odkurzacze”? – O wynikach liderów list wyborczych. Polemika z Wojciechem Peszyńskim, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.

Roguska B., Zbieranek J., Polacy o prawie wyborczym i mechanizmach kampanii. Badania przed wyborami parlamentarnymi 2011 roku, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.

Rożewska A., Polityczne show jako nowoczesny przykład komunikowania politycznego. Narodziny telewizyjnych debat wyborczych w Wielkiej Brytanii, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Rulka M. (tłum.), Australia: orzeczenie Sadu Najwyższego z dnia30 sierpnia 2007 r. w sprawie prawa do głosowania więźniów (sygn. HCA 43), „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.

Rulka M., Glosa do wyroku z 15 III 2012 w sprawie Sitaropoulos i Giakomopoulos v. Grecja, skarga nr 42202/07, „Państwo i Prawo” 2012, nr 8.

Rulka M., Prawo do głosowania obywateli przebywających poza granicami kraju, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2(109).

Rulka M., Wrocławska P., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów
na świecie w okresie od kwietnia do września 2012 roku, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIV.

Rulka M., Wrocławska P., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów
na świecie w okresie od kwietnia do września 2011 roku, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.

Rybski R. (tłum.), Niemcy: wyrok FTK z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie pięcioprocentowego progu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 4 (111).

Rzepliński A., Niewolne wybory parlamentarne. Doświadczenie polskie 1947-1989, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, Tom I, s. 303-338.

Scheffs Ł., Zachowania polityczne a zachowania wyborcze w dobie kampanii permanentnej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Seklecka A., Kampania wyborcza online 2011, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red.
A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 203-220.

Seklecka A., Poparcie Rydzyka i Wenderlicha wcale nie przeszkadza, czyli o kampanii
na prezydenta Torunia w 2010 roku, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012, s. 117 — 136.

Sidor M., Kuć-Czajkowska K. A., Sukcesy wyborcze prezydentów miast, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 335 – 357.

Sieklucki D., Referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego gminy w praktyce politycznej, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red.
M. Marczewska-Rytko, S. Michałowski, Lublin 2012, s. 359 – 371.

Skotnicki K. rec.: Andrzej Sokala, Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje, „Państwo i Prawo” 2012, nr 2.

Skotnicki K. rec.: Optimálny model volebného systemu do Európskeho Parlamentu, Bratislava 2010, ss. 171, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIII.

Skotnicki K., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1(108).

Skrzypczak J., Kampania wyborcza w nowych mediach – aspekty prawne, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.

Sokół W., Wybory do Senatu 2011 r. – mechanizmy wyborcze i ich konsekwencje polityczne, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 45-60.

Sokół W., Zmiany systemów wyborczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
w latach 80. XX wieku, [w:] Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku: wybrane zagadnienia, red. J. R. Sielezin, M. Golińczak, Wrocław 2012, s. 169-188.

Spryszak K., Wolne i uczciwe wybory jako przesłanka demokratyzmu systemów politycznych w świetle standardów międzynarodowych, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R. M. Czarny, K. Spryszak, wstęp R. M. Czarny, Toruń 2012, s. 520-528.

Szafraniec K., Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji: o stylu politycznej obecności młodych, Warszawa 2012.

Szmyt A., Parytet lub kwota płci w prawie wyborczym – czy tylko kwestia równości?, [w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, red. B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2012, s. 359-371.

Śwital P., Referendum lokalne na tle uwarunkowań normatywnych i praktyki ustrojowej, [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych: stan obecny oraz postulaty de lege ferenda, red. M. Bożek, P. Śwital, K. Walczuk, Radom 2012,
s. 123-142.

Toloeva Baktygul Š., Formy uczestnictwa politycznego w systemie samorządu terytorialnego Republiki Kirgiskiej, „Społeczeństwo i Polityka” 2012, nr 4 (33).

Tomczak Ł., Historyczna klęska. Sojusz Lewicy Demokratycznej w kampanii wyborczej 2011 roku, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 311-328.

Tomczak Ł., Który to z Platformy? – czyli walka o fotel prezydenta Szczecina, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2012,
s. 194 — 211.

Tomczak Ł., Problem legalizacji związków partnerskich osób tej samej płci w kampanii wyborczej 2011 roku, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Turek M., The United States 2010 Reapportioned: Electoral College for a New Decade, „Prawo i Polityka” 2012, tom 4.

Turska-Kawa A., Emocjonalny odbiór kampanii wyborczych w poszczególnych elektoratach
w wyborach parlamentarnych 2011, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa,
W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 151-168.

Turska-Kawa A., Poczucie alienacji jako zmienna różnicująca zachowania wyborcze obywateli w wyborach do sejmu 2011 roku, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Turska-Kawa A., Preferowany ład społeczno-polityczny w państwie a zachowania wyborcze
w elekcji parlamentarnej 2011 roku, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35.

Turska-Kawa A., Rywalizacja w wyborach prezydentów miast „po ślunsku”. Przykład Katowic
i Chorzowa, [w:] Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, red.
Ł. Tomczak, Wrocław 2012, s. 26 — 46.

Turska-Kawa A., Zaufanie polityczne a zachowania wyborcze, [w:] Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, red. D. Karnowska, J. Nocoń, Toruń 2012, s. 174-189.

Tybuchowska-Hartlińska K., Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Tybuchowska-Hartlińska K., Teoretyczne uwarunkowania oraz empiryczne konsekwencje frekwencji wyborczej na przykładzie subregionu ciechanowskiego, [w:] Wybory 2010: media
i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 275-295.

Uziębło P., Realizacja zasady równości wyborów do organu stanowiącego miast na prawach powiatu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.

Wąsik D., Kilka uwag na temat karalności przekupstwa wyborczego pośredniego (art. 250 § 2 k.k.), „Policja” 2012, nr 2.

Wąsik D., Nadużycia przy sporządzaniu wyborczych „list poparcia” (art. 248 pkt 6 k.k.), „Jurysta” 2012, nr 6.

Wąsik D., Organizacja pracy urzędu oraz obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych w referendum lokalnym, „Pracownik Samorządowy” 2012, nr 2.

Wąsik. D., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum: aspekty karnomaterialne, procesowe i kryminologiczne, Olsztyn 2012.

Wichura J., Preferencje polityczne a wolność słowa, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Widera Z., Wpływ wyznawanych idei i identyfikacji politycznych na decyzje wyborcze
w wyborach samorządowych, „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Więckowska M., Wpływ nietradycyjnych technik głosowania na frekwencję podczas wyborów i referendów, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIV.

Wincławska M., Sondaże, prognozy wyborcze i co z nich wynika. Analiza na przykładzie wyborów parlamentarnych 2011, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa,
W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 23-44.

Wincławska M., Sondażomania, czyli Liczygłosy o wyborach, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 121 — 136.

Wiszowaty M. M., Instytucja ciszy wyborczej. Geneza, regulacja prawna, ratio existendi, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIV.

Wlaźlak K., Wybrane aspekty wyborów samorządowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” 2012, nr 3.

Wojciechowski Ł., Kształtowanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP w 2010 roku – analiza marketingowa, [w:] Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012, s. 35-50.

Wojnicki J., Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości – 2011, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 275-300.

Wojtasik W., Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej: teoria i praktyka, Katowice 2012.

Wojtasik W., Sukces Ruchu Palikota w świetle czynników możliwego sukcesu politycznego (Political Opportunity Structure), „Preferencje Polityczne” 2012, nr 3.

Wojtasik W., Wpływ wyborów parlamentarnych na partie polityczne i system partyjny, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 113-132.

Wojtasik W., Wybrane uwarunkowania aktywności wyborczej, [w:] Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, red. D. Karnowska, J. Nocoń, Toruń 2012, s. 109-123.

Wojtkowski Ł., Dawno temu w Polsce, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012, s. 183 — 205.

Wojtkowski Ł., Mediatyzacja polityki: amerykańska kampania prezydencka 2008, Toruń 2012.

Wrońska I., System wyborczy Kanady. Zasady generalne systemu wyborczego na szczeblu federalnym i prowincji, „Studia Wyborcze” 2012, t. XIV.

Wróblewska I. rec.: Le evoluzioni della legislazione elettorale „di contorno” in Europa. Atti del III Colloquio italo-polacco sulle transformazioni istituzionali, red. Gian Candido De Martin, Zbigniew Witkowski, Piero Gambale, Elena Griglio, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 4(111).

Wybory 2010: media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2012.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
9 października 2011 r.: wybrane dokumenty, red. S. J. Jaworski, K. W. Czaplicki, Warszawa 2012.

Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku w województwie lubelskim
w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego: wybór źródeł, red. G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Lublin 2012.

Wybory parlamentarne 2007: marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012.

Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012.

Wybory prezydenckie 2010: programy kandydatów, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, wstęp: K. Jasiewicz, Warszawa 2012.

Zaborski M., O przyszłości – z przeszłością w tle. Niemcy w polskiej kampanii wyborczej 2011, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 35.

Zaborski M., PO-PiS-y w eterze. Bezpłatne audycje wyborcze faworytów kampanii parlamentarnej 2011, [w:] Wybory parlamentarne 2011, red. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012, s. 237-254.

Zakrzewska S. M., Prokop M., Ukraińskie wybory prezydenckie w 2010 roku na łamach wybranych tytułów prasy polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” 2012, nr 2.

Zaradny R., Analiza wyników referendalnych i wyborczych w województwie lubuskim, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko,
S. Michałowski, Lublin 2012, s. 389 – 400.

Zdańska A., Postanowienia komisarza wyborczego w przedmiocie wniosku referendalnego
w sprawie odwołania organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb ich zaskarżenia w świetle Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, [w:] Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, red. M. Marczewska-Rytko,
S. Michałowski, Lublin 2012, s. 305 – 315.

Ziarek P., Kampania wyborcza do parlamentu RP 2007 w Internecie, [w:] Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, red. M. Jeziński, Toruń 2012,
s. 109 — 120.

Zmierczak M., John Stuart Mill o prawie wyborczym w demokracji – refleksje z perspektywy XXI wieku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, nr 1.

Zych R., Kowalczyk T., Pozbawienie praw publicznych jako środek karny w aspekcie realizacji praw wyborczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.

Żukiewicz P., Przedterminowe wybory parlamentarne w Macedonii w 2011 r. i ich skutki dla konfiguracji macedońskiego systemu partyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.

Żukowski A., Partycypacja wyborcza elektoratu a głosowanie korespondencyjne, [w:] Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu, red. D. Karnowska, J. Nocoń, Toruń 2012, s. 92-108.

 

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl