Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2013

Adamik-Szysiak M., Parlamentarna kampania wyborczą na łamach dzienników ogólnopolskich w 2011 roku – agenda mediów, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 105-123.

Alberski R., Kozierska R., Wszyscy ludzie prezydenta (Dutkiewicza). Wybory do sejmiku województwa dolnośląskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 55-68.

Antoszewski A., Wszystko przez ten system… (wyborczy). Analiza wyników wyborów do sejmików województw w 2010 roku, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 331-348.

Augustaitytė J., Technologie informacyjne a wybory na Litwie, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 107-114.

Baluk W., Rywalizacja wyborcza na Ukrainie w 2012 roku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K Politologia” 2013, Vol. XX (2).

Banaszak B., Czynne i bierne prawo wyborcze w Polsce, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 23.

Bandarzewski K., Glosa do wyroku NSA z 4.10.2012 r. II OSK 2178/12, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 5.

Baran L., Dziennikarstwo czy władza? Ambicje regionalnych dzienników w kontekście samorządowej kampanii wyborczej w 2010 roku, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 1.

Barszczuk I., Obiektywny dziennikarz czy kreator wizerunku? Wybory parlamentarne 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 124-142.

Bieda T., Wybory samorządowe na ziemi kłodzkiej 1990-2010, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Kielce 2013, s. 125-142.

Bodnar A., Ploszka A., Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 9.

Bokszczanin I., Instytucjonalizacja referendum regionalnego i lokalnego w Republice Włoskiej, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 240-253.

Brzozowski W. [rec.], Michał Przywara, System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku – ciągłość i zmiany, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, ss. 320, „Przegląd Legislacyjny” 2013, nr 2.

Bujak P., Tożsamość regionalna jako element pozycjonowania kandydatów w wyborach parlamentarnych na przykładzie kampanii wyborczej 2011 roku w województwach śląskim i opolskim, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 300-315.

Bujwid-Kurek E., Legitymizacja wyborów samorządowych i samorządu lokalnego w Polsce i w wybranych państwach pojugosłowiańskich, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Kielce 2013, s. 159-172.

Bułajewski S., Demokracja bezpośrednia w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian, [w:] Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, Tom I, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013, s. 92-108.

Chrobak P., Wybory Prezydenta RP w latach 1990-2010, [w:] Suweren – zwierzchnik – reprezentant państwa. Głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej. Studia politologiczne, red. R. Ptaszyński, T. Sikorski, Warszawa 2013, s. 201-222.

Cichosz M., Czterobarwne układanki. Podsumowanie strategii podmiotów politycznych w wyborach do sejmików województw w 2010 roku, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 313-330.

Cichosz M., Wichłacz M., Electoral Lists as a Gatekeeper in Regional Political Elites Recruitment, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 40.

Czaplicki K.W., Kontrola finansowania działalności politycznej w Polsce, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 161-176.

Czarnek P., Wybór wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ponownym głosowaniu: analiza ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, [w:] Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2013, s. 49-58.

Czerw J., Wybory do rady powiatu na podstawie przepisów kodeksu wyborczego, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 16.

Czerw J., Wybór organu wykonawczego gminy w świetle wybranych przepisów ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz Kodeksu wyborczego, [w:] Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2013, s. 59-71.

Daniel K., Kampania negatywna w polskich wyborach prezydenckich 1990-2010, Toruń 2013.

Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013.

Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013

Domaradzki S., W drodze do autorytaryzmu Wybory parlamentarne i polityczna przyszłość Ukrainy, [w:] Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012. Proeuropejska perspektywa?, red. B. Piskorska, Lublin 2013.

Donaj Ł. Platforma jak „Kolejorz” – ciągle w czołówce tabeli, ale… rewelacja sezonu to to nie jest… Wybory do sejmiku województwa wielkopolskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 281-296.

Drosik A., Wielka koalicja, czyli nie chcą, ale (na razie) muszą. Wybory do sejmiku województwa opolskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 167-178.

Druciarek M., Fuszara M., Niżyńska A., Równość płci na listach wyborczych – perspektywy na przyszłość, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 161-166.

Druciarek M., Niżyńska A., Kobiety w wyborach do Parlamentu Europejskiego, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 25-36.

Drzonek M., Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Kraków 2013.

Dyduch M., Wpływ czynników historyczno-kulturowych na kształtowanie się preferencji wyborczych mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, [w:] Podział społeczno-polityczny w Polsce, red. A. Bejma, I. Sadowski, W. Łukowski, „Studia Politologiczne” 2013, Vol. 29.

Faracik-Nowak M., Kampanie wyborcze w dobie mediów społecznościowych, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 18-30.

Furman W., Uzasadnianie decyzji jako narzędzie marketingu politycznego poza okresem kampanii wyborczej. Analiza zawartości trzech tygodników lokalnych, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 1.

Fuszara M., (Nie)równość płci w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 133-149.

Fuszara M., Kobiety – kandydatki i wybrane posłanki w świetle wybranych statystyk wyborczych, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 97-108.

Fuszara M., Kobiety w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku z perspektywy uczestniczek i uczestników procesu wyborczego, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 109-132.

Fuszara M., Kobiety w wyborach parlamentarnych i samorządowych – próba podsumowania, [w:] Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. M. Dajnowicz, Białystok 2013, s. 11-27.

Fuszara M., Kobiety w wyborach samorządowych w 2010 roku z perspektywy uczestniczek procesu wyborczego, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 63-83.

Fuszara M., Wstęp. Nierówność kobiet i mężczyzn w wyborach i sposoby jej przezwyciężania, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 7-24,

Fuszara M., Wybory samorządowe. Kobiety we władzach lokalnych, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 37-42.

Gajowniczek T., Zgodnie z planem. Wybory do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 261-280.

Galicki J., Przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3.

Giżyńska M., Referendum w prawie łotewskim, [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013, s. 690-697.

Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013.

Grabowski R., Glosa do postanowienia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2011 r., III SW 169/11, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 2.

Grzelka M., Głosowanie korespondencyjne, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 115-120.

Gurdek M., Odroczenie terminu wyborów uzupełniających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, Tom I, red. B. M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013, s. 203-220.

Gurdek M., Podmioty uprawnione do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w kadencji 2010–2014, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 9.

Hayn P., Media społecznościowe w podkarpackich wyborach parlamentarnych w 2011 roku, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 55-76.

Hermaszewski J., Wybory bezpośrednie wójta/burmistrza/prezydenta miasta a skłonność do inwestowania w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2013, s. b.d.

Hess A., Małopolskie dzienniki regionalne w procesie tabloidyzacji przekazu na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna formy, „Środkowoeuropejskie studia polityczne” 2013, nr 1.

Hoehle A., Wybory samorządowe 2010 – Prawo i Sprawiedliwość w województwie zachodniopomorskim, „Acta politica” 2013, nr 26.

Hurska-Kowalczyk L., „Czynnik administracyjny” w procesie wyborczym na Ukrainie, [w:] Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, red. D. Plecka, Toruń 2013, s. 389-400.

Ilciów A., Wybory prezydentów miast w latach 2002-2010. Rezultaty, strategie, wnioski, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2013, s. b.d.

Jabłonka J., Obserwator czy aktor? Media w kampanii wyborczej 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 143-158.

Jaciuk P., Wizje katastroficzne – dystopie w polskiej reklamie politycznej jako sposób kreacji przeciwnika, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 151-164.

Jacuński M., Północ kontra południe na – wcale nie dzikim – zachodzie. Wybory do sejmiku województwa lubuskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 103-117.

Jagielski M., Naród jako suweren. Mechanizmy wpływu i kontroli w ujęciu konstytucyjnym i politycznym, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. Kiełmiński, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 9-45.

Jakubowski P., „Debata” Tomasza Lisa z Jarosławem Kaczyńskim Techniki erystyczne wykorzystane podczas telewizyjnego wywiadu przed wyborami 2011 r., „Politeja” 2013, nr 25.

Jakubowski P., Kampania profrekwemyjna podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 159-175.

Jakubowski P., Marketing wyborczy partii politycznych w kampanii parlamentarnej 2011. Analiza strategii i technik wyborczych, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 31-54.

Jakubowski P., Współczesne przemiany prawa wyborczego w Polsce, [w:] Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, red. R. Tabaszewski, Lublin 2013, s. 45-54.

Jańczak J., Musiał-Karg M., Secler B., Wybory samorządowe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacje centra-peryferie a zachowania wyborcze, Toruń 2013.

Jańczak J., Na Północy (prawie) bez zmian. Wybory do sejmiku województwa pomorskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 203-217.

Jarentowski M., Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 4.

Jarentowski M., Wybory do Senatu. Wybrane zagadnienia zachowań wyborczych w latach 2001-2007, [w:] Konstytucja. Wybory. Partie. Księga z okazji jubileuszu 50-lecia Profesora Stanisława Tytusa Gebethnera, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Warszawa 2013, s. 219-242.

Jaruga K., Parlamentarna kampania wyborcza w 2011 roku w telewizyjnych programach informacyjnych TVP 1 i TVN – relacjonowanie czy kreowanie?, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 31-43.

Jaskiernia J., Doskonalenie systemów wyborczych w świetle dokumentów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 352-364.

Jaskiernia J., Polski model wyborów organów samorządu terytorialnego w świetle standardów Rady Europy i międzynarodowych doświadczeń demokracji lokalnej, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Kielce 2013, s. 13-31.

Jaworski S.J. [rec.], Eвгений Иванович Колюшин, Выборы и избирателъное право в зеркале судебных решений, Норма Инфра-М, Москва, 2012, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Jaworski S.J., Zasady Polskiego prawa wyborczego, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 19-41.

Jezierska A., Łada A., The 2014 elections to the European Parliament in Poland. What should be done to avoid low voter turnout again? „Analyses & Opinions” 2013.

Jezierska A., Łada A., Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Co zrobić, żeby niska frekwencja się nie powtórzyła?, „Analizy i Opinie” 2013.

Jurewicz-Bakun K., Wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej, [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013, s. 623-635.

Kacperski K., Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego (grudzień 1918 r. – styczeń 1919 r.), „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 1(114).

Kacperski K., Retoryka polityczna Narodowego Komitetu Wyborczego Stronnictw Demokratycznych w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (grudzień 1918 – styczeń 1919 roku), [w:] Konstytucja. Wybory. Partie. Księga z okazji jubileuszu 50-lecia Profesora Stanisława Tytusa Gebethnera, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Warszawa 2013, s. 267-276.

Kacperski K., System wyborczy do parlamentu Drugiej Rzeczypospolitej w pracach Sejmu i Senatu pierwszej kadencji (1922-1927), Warszawa 2013.

Kaczorowska M., Partie polityczne i zachowania wyborcze w postdewolucyjnym Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Konstytucja. Wybory. Partie. Księga z okazji jubileuszu 50-lecia Profesora Stanisława Tytusa Gebethnera, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Warszawa 2013, s. 277-321.

Kancik E., Internetowe kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych jako przykład nowoczesnego marketingu wyborczego, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 135-176.

Kancik E., Lubelskie kandydatki PiS i PO w kampanii parlamentarnej 2011 w internecie, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 280-299.

Kaniewska D. [nota rec.], Kamil Kacperski, System wyborczy do Parlamentu Drugiej Rzeczypospolitej w pracach Sejmu i Senatu pierwszej kadencji (1922–1927), „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 5(118).

Katuoka S., Zasady prawa wyborczego, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 147-160.

Kawarski P., Glosa do postanowienia SN z 25.10.2011 r. III SW 83/11, „Państwo i Prawo” 2013, nr 5.

Kielin-Maziarz J., Kodeks wyborczy – procedura głosowania przez pełnomocnika, [w:] Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2013, s. 147-157.

Kiełmiński Z., Frekwencja w wyborach powszechnych w Polsce na tle porównawczym, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. Kiełmiński, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 71-85.

Kisielewicz A., Ustrój i zadania organów wyborczych w Polsce, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 64-77.

Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. M. Dajnowicz, Białystok 2013.

Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013.

Kołtunowski, P., Bundestagswahlen in Deutschland: rechtliche Grundlagen und ihre praktische Umsetzung, Lublin 2013.

Konieczny A., Dziennikarz jako trzeci kandydat w debacie. Analiza zawartości telewizyjnych debat wyborczych pod kątem wypowiedzi dziennikarzy, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 93-131.

Konstytucja. Wybory. Partie. Księga z okazji jubileuszu 50-lecia Profesora Stanisława Tytusa Gebethnera, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Warszawa 2013.

Kopański M., System wyborczy w wyborach organu władzy uchwałodawczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza przepisów, propozycje zmian, [w:] Decentralizacja współczesnego państwa. Wybrane problemy, red. R. Radek, Katowice 2013, s. 111-126.

Kosmal S., Głosowanie przez pełnomocnika w Polskim prawie wyborczym, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 101-106.

Kotecka E., Konsultacje społeczne i referendum jako formy partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy samorządowej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013, nr 13.

Kotras M., POwozem po władzę. Wybory do sejmiku województwa łódzkiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 119-136.

Kowalczyk T., Znaczenie zasady równości prawa wyborczego w prawie polskim przed wejściem w życie Kodeksu wyborczego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 2.

Kowalik J., Wybory samorządowe w Polsce 1990-2010, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik. Kielce 2013, s. 33-65.

Kowalik J., Zielona moc na zielonej wyspie. Wybory do sejmiku województwa świętokrzyskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 241-260.

Kozera M., Poparcie wyborcze dla partii chrześcijańsko-demokratycznych w Europie Zachodniej, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 221-252.

Krasowski, P., Kampania parlamentarna 2011 r. z perspektywy sztabowca, Warszawa 2013.

Krawczyk A., System wyborczy do Parlamentu w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Republiki Czeskiej, [w:] Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2013, s. 193-206.

Krunková A., Referendum na lokálnej úrovni v Slovenskiej republike, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 21.

Kryszeń G., Ewolucja formowania składu Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6(119).

Kryszeń G., Instytucja referendum w Nowej Zelandii, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 16.

Kubicki R., Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach samorządowych 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Kielce 2013, s. 107-124.

Kubisz-Muła Ł., Badanie exit poll – historia, funkcje i specyfika, „Studia Socjologiczne” 2013, vol. 4.

Kubuj K., Opinia prawna w sprawie możliwości udziału w referendum lokalnym osób nieposiadających zameldowania na pobyt stały w świetle art. 3 ustawy o referendum lokalnym, „Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2013, nr 40.

Kużelewska E., Do the Swiss not want to join the EU? Swiss Referenda on European integration, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 3.

Larserud S., Taphorn R. [tł. Anna Dzięgiel], Planowanie na rzecz równości: najkorzystniejsze, średnio korzystne i najmniej korzystne połączenia systemów wyborczych i kwot dotyczących płci, Warszawa 2013.

Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Celebrytyzacja polityki na przykładnie wyborów parlamentarnych w 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 179-212.

Litke E., Wpływ partii Prawdziwych Finów na krajową scenę polityczną w kontekście wyborów przeprowadzonych w Finlandii w latach 2011–2012, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 177-196.

Łabędź K., Wybory do rad dzielnic w Krakowie w 2011 roku, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Kielce 2013, s. 79-87.

Łada A., Szczepanik M., Kandydat idealny. Na co powinny zwracać uwagę polskie partie polityczne, układając listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego? „Analizy i Opinie” 2013, nr 134.

Łączkowski W., Polskie prawo wyborcze – stan aktualny i propozycja zmian, [w:] Synteza prawa polskiego od 1989 roku, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Warszawa 2013, s. 223-242.

Łętowska E., O systemowej interpretacji i prawie wyborczym, [w:] Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, red. B. Cudowski, J. Iwulski, Białystok 2013, s. 285-296.

Łukasik-Turecka A., Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r., „Środkowoeuropejskie studia polityczne” 2013, nr 1.

Łyp J., Rola celebrytów w kształtowaniu wizerunku partii politycznych i kandydatów, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 165-173.

Maguś J., Nie program, a…? Wizerunki kandydatek w wyborach parlamentarnych 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 213-226.

Maksymow K., Prawo wyborcze i system partyjny Bułgarii 1990-2009, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 2.

Małyszczak B., Kampania Joanny Muchy w wyborach do Sejmu w 2011 roku, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 77-92.

Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, red. M. Kruk, Warszawa 2013.

Marciniak E.M., Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa, 2013.

Marciniak E.M., Podobieństwo osobowości wyborców i polityków jako czynnik poparcia wyborczego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K Politologia” 2013, Vol. XX (2).

Marczewska-Rytko M., Direct democracy at the national level in Poland. The case of referendum, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K Politologia” 2013, Vol. XX (1).

Marszałek-Kawa J. [rec.], M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej [The Election System in the Republic of Poland], Wolters Kluwer Polska – LEX, Warsaw 2011, pp. 182., „Polish Political Science Yearbook” 2013.

Materska-Sosnowska A., Danielak S., Francuskie wybory prezydenckie 2012 – spojrzenie politologiczne, „Studia Wyborcze” 2013.

Materska-Sosnowska A., Zarys ewolucji systemu wyborczego do Senatu w Polsce, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 126-138.

Matyja R., Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków 2013.

Michalak B., Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje, Toruń 2013.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013.

Miłaszewski J., Skibiński A., Glosa do wyroku NSA z 8.05.2012 r. II OSK 401/12, „Studia Lubuskie Prace Instytutu Prawa i Administracji” 2013.

Młyńczak-Sachs K., Głosowanie elektroniczne w Holandii – od maszyn do głosowania przez wybory internetowe po kartki i ołówki, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, s. 66-85.

Mordwiłko J., Glosa do postanowienia SN z 9.11.2011 r. III SW 168/11, 169/11, „Państwo i Prawo” 2013, nr 3.

Mordwiłko J., Opinia prawna na temat referendum lokalnego, „Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2013, nr 40.

Musiał-Karg M., Cisza wyborcza w dobie Internetu, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 3(116).

Musiał-Karg M., Cisza wyborcza w internecie – przykład polskich wyborów parlamentarnych z 2011 r., [w:] Rządzenie w przestrzeni międzynarodowej, red. A. Rothert, A. Wierzchowska, „Studia Politologiczne” 2013, Vol. 27.

Musiał-Karg M., Demokracja bezpośrednia w obliczu zastosowania nowych technologii, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, s. 86-114.

Musiał-Karg M., Elektroniczne głosowanie. Wybrane dylematy dotyczące e-votingu, [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2013, s. 81-96.

Musiał-Karg M., Prawa wyborcze oraz reprezentacja kobiet w organach legislatywy i egzekutywy w Szwajcarii, [w:] Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. M. Dajnowicz, Białystok 2013, s. 47-27.

Musiał-Karg M., The Election Silence in contemporary democracies. Questions about the sense of election silence in the Age of Internet, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 3.

Neprytska T., Neprytskyy O., Wybory samorządowe na Ukrainie, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik. Kielce 2013, s. 203-212.

Niewiadomska-Cudak M., Partycypacja wyborcza kobiet w wyborach samorządowych w 2010 r. do Rady Miasta Łodzi i Rady Miasta Krakowa, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2013, s. b.d.

Niewiadomska-Cudak M., Reprezentatywność i aktywność kobiet w polskim parlamencie w latach 1919–1939, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Niżyńska A., Kobiety – kandydatki i wybrane w wyborach samorządowych w 2010 roku w świetle statystyk wyborczych, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 43-62.

Nowina Konopka M., Z perspektywy nietoperza. Wybory do Sejmiku województwa małopolskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 137-154.

Nótári T., Elections, Campaign and Bribery in Ancient Rome, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3.

Olechno A., Uwagi na temat zasadności cenzusu obywatelstwa w wyborach samorządowych, [w:] Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, Tom I, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013, s. 220-230.

Olesiak J., Pajor Ł., Glosa do wyroku NSA z 8.05.2012 r. II OSK 401/12, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 3.

Olesiak J., Pajor Ł., Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r. (II OSK 401/12), glosa częściowo aprobująca, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 3.

Opaliński B., Prawo do wolnych wyborów w świetle standardów Rady Europy, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Materiały konferencyjne (Warszawa, 22-23.04.2012 r.), Tom II, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2013, s. 79-93.

Orosz L., Walczuk K., Sądowa kontrola wyborów w Republice Słowackiej i jej legislacyjne perspektywy, „Studia Wyborcze” 2013.

Ozimek A., Zmiany w podziale terytorialnym państwa w ujęciu Kodeksu wyborczego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 3.

Pachnik K., Krajewski J., Dopuszczalność okręgów jednomandatowych w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6(119).

Pałka W., Wybory 2011 w zagłębiach bezrobocia, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 265-279.

Pawełczyk P., Jankowiak B., Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów, „Przegląd Politologiczny” 2013.

Peszyński W., Jak marszałek marszałka mandatu pozbawił. Wybory do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 69-88.

Peszyński W., Upartyjnienie wyborów do Senatu w 2011 roku. Kazus zachowań elektoratu w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 64-78.

Petronienė L., Kontrola finansowania partii politycznych na Litwie, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 42-63.

Piechota G., Źródła poparcia wyborczego lokalnych liderów w samorządowych kampaniach wyborczych (na przykładzie kampanii wyborczych prezydentów miast na prawach powiatu w 2010 roku), „Środkowoeuropejskie studia polityczne” 2013, nr 2.

Pienias M., Znaczenie tożsamości wizerunkowej partii i jej kandydatów w trakcie kampanii wyborczej, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 4.

Pietnoczka P., Wpływ ewolucji prawa wyborczego na zmiany zachodzące na scenie politycznej Ukrainy, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 22.

Piličiauskas R., Podstawowe zasady oraz ograniczenia prawa do wolnych wyborów na podstawie orzecznictwa Litewskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 121-128.

Pisz M., Mandat przedstawicielski w polskiej tradycji ustrojowej i we współczesnym prawie konstytucyjnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3.

Piwnicki M., [rec.] Michał Przywara, System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku – ciągłość i zmiany, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, ss. 320, „Studia Iuridica Toruniensia” 2013, Tom XII.

Piwnicki M., W poszukiwaniu europejskich standardów wyborczych, „Societas et Ius” 2013, nr 1.

Podkowski M., Wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku, [w:] Studia historycznoprawne, red. A. Konieczny, M. J. Ptak, „Prawo” 2013, nr 315/2.

Podolak M., Pokrzycka L., Od ministra do marszałka. Wybory do sejmiku województwa lubelskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 89-101.

Porębski L., Triumf demokracji czy początek prawdziwych kłopotów? Wokół idei głosowania elektronicznego, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, s. 38-65.

Porzucek P., Kampania wyborcza w Republice Czeskiej w 2010 roku, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 197-220.

Półtorak M., Kwoty w wyborach samorządowych w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, Tom I, red. B. M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013, s. 163-184.

Półtorak M., Polska ustawa „kwotowa” na tle rozwiązań wybranych państw europejskich, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 36-63.

Prokop M., Galewska I., The Amendment of Ukrainian Electoral Law and the Principle of Alternation in Power (Parliamentary Election in 2012), „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 40.

Przywara M., System wyborczy do Sejmu w Polsce Ludowej – rys historyczny, [w:] Konstytucja. Wybory. Partie. Księga z okazji jubileuszu 50-lecia Profesora Stanisława Tytusa Gebethnera, red. A. Materska-Sosnowska, K. Urbaniak, Warszawa 2013, s. 243-266.

Pyrzyńska A., O aktach Państwowej Komisji Wyborczej mających cechy przepisów prawa, [w:] Źródła prawa z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji, red. M. Zubik, R. Puchta, Warszawa 2013, s. 147-162.

Pyrzyńska A., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Wyzwania współczesnego prawa wyborczego. Toruń, 15 marca 2013 r., „Historia i Polityka” 2013, nr 9.

Rachwał M., Referendum w opinii elit politycznych III RP, „Środkowoeuropejskie studia polityczne” 2013, nr 4.

Radek R., Obraz kampanii wyborczej do polskiego parlamentu w 2011 roku w prasie prawicowej. Przykład dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Uważam Rze”, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 72-92.

Rak J. [rec.], Wojciech Peszyński: Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, 295 ss., „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 1.

Rakowska A., Funkcje wyborów a kampania wyborcza, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 607-620.

Rakowska A., Skotnicki K., Konsekwencje konstytucjonalizacji zasady proporcjonalności wyborów do Sejmu, [w:] Władza w państwie współczesnym. Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji, red A. Preisner, Lublin 2013, s. 53-87.

Rakowski M., Okręgi wyborcze w wyborach do rad miast na prawach powiatu, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Raźny P. [rec.], Anna Rytel-Warzocha, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, ss. 335, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 1.

Raźny P., Kodeksowa regulacja głosowania korespondencyjnego w kontekście realizacji praw wyborczych osób przebywających za granicą, [w:] Współczesne problemy prawa i ekonomii z perspektywy teorii i praktyki. Teksty wybrane młodego pokolenia, red. M. Berent, Kraków 2013, s. 151-175.

Raźny P., Obchody Światowego Dnia Wyborów, Toruń, 7 lutego 2013 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3.

Raźny P., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”, Toruń, 15 marca 2013 roku, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Raźny P., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Rola technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych w wyborach”, Warszawa, 12–14 września 2013 roku, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 16.

Rekosz E., Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory samorządowe w 2010 roku, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 175-200.

Rekosz E., Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne w 2011 roku, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 201-233.

Romanko M., Instytucja referendum lokalnego w Polsce. W: Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej, [w:] Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej. Doświadczenia i perspektywy, red. M. Klimek, J. Czerw, B. Więckiewicz, Lublin 2013, s. 131-140.

Rulka M. [oprac. i przekł.], Litwa: wyrok Sądu Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawach wyborczych (kaucje wyborcze, progi wyborcze, zasady rozdziału subwencji między partie polityczne), sygn. akt 21/2010-30/2010, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4(117).

Rulka M., Glosa do wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie progów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, sygn. 2 BvC 4/10, 2 BvC 6/10, 2 BvC 8/10, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 2(115).

Rulka M., Glosa do wyroku Wysokiego Sądu Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie James Alain Preston przeciwko Radzie Miejskiej Wandsworth oraz Lordowi Przewodniczącemu Rady, dotyczącego zgodności z zasadami prawa UE ograniczenia w prawie do głosowania obywateli brytyjskich zamieszkujących w innym państwie członkowskim, sygn. CO/3344/2010, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6(119).

Rulka M., Podstawa prawna wygaszania mandatów samorządowych po wejściu w życie Kodeksu Wyborczego — uwagi na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt II OSK 836/13, „Przegląd Legislacyjny” 2013, nr 4.

Rulka M., Regulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 16.

Rulka M., Wrocławska P., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie w okresie od października 2012 roku do marca 2013 roku, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Rulka M., Wrocławska P., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie w okresie od kwietnia do września 2013 roku, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 16.

Ryms W., Właściwość sądów w Polskim prawie wyborczym, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 144-146.

Rzucidło J., Perspektywy głosowania za pośrednictwem Internetu w Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Sadowski I., Lokalne i kontekstowe czynniki krystalizacji elektoratów w nowym podziale politycznym, [w:] Podział społeczno-polityczny w Polsce, red. A. Bejma, I. Sadowski, W. Łukowski, „Studia Politologiczne” 2013, Vol. 29.

Salamon J., Głosowanie podzielone w mieszanych systemach wyborczych. Wnioski z wyborów do nowozelandzkiej Izby Reprezentantów z 26 listopada 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 11-35.

Salamon J., Konsekwencje głosowania podzielonego w mieszanych systemach wyborczych – wnioski z wyborów do Izby Reprezentantów Nowej Zelandii z lat 1996–2008, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Sarnecki P., Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w świetle Kodeksu wyborczego, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Kielce 2013, s. 67-78.

Sarnes G., Wygaśnięcie mandatu radnego na skutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej, „Casus” 2013, nr 69.

Scheffs Ł., Internet w „wieku fabrykowanych wizerunków”. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013,s. 184-198.

Scheffs Ł., Prawo i Sprawiedliwość w Sieci. Strategia wyborcza PiS w wyborach parlamentarnych 2011 roku, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Toruń 2013, s. 225-242

Siedlecki M., Męski pojedynek. Wybory do sejmiku województwa podlaskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 191-202.

Siedlecki M., Potencjał wyborczy kobiet w ujęciu krajowym i regionalnym w świetle statystyki Państwowej Komisji Wyborczej, [w:] Kobiety w politycznej przestrzeni Europy. Uwarunkowania i zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w polityce, red. M. Dajnowicz, Białystok 2013, s. 77-93.

Sieduszewski T., Jaki parlamentaryzm po dwudziestu czterech latach III Rzeczypospolitej? Stopień wymiany posłów i senatorów w kolejnych kadencjach w latach 1989–2011 w kontekście ich doświadczenia parlamentarnego, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 115-132.

Siedziako M., Tomczak Ł., Platforma mimo wszystko. Wybory do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 297-312.

Sieklucki D., System wyborczy do organów samorządu terytorialnego a partycypacja obywateli w polityce lokalnej, [w:] Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. A. Kołomycew, B. Kotarba, Rzeszów 2013, s. b.d.

Sienkiewicz M., [rec.] Maria Marczewska-Rytko, Stanisław Michałowski (red.), Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 466, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K Politologia” 2013, Vol. XX (2).

Šileikis E., Wpływ reformy prawa wyborczego na system partyjny na Litwie: pomiędzy aspektami konstytucyjnoprawnymi i politologicznymi, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 78-100.

Siring P., Analiza działań marketingowych opolskiego SLD. Kampania parlamentarna 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 316-331.

Skotnicki K., Głosowanie za granicą (external voting) w wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2013, s. 317-337.

Skotnicki K., Opinia prawna dotycząca odrębnych obwodów głosowania podczas referendum lokalnego, „Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2013, nr 40.

Skotnicki K., Opinia prawna w sprawie możliwości udziału w referendum lokalnym osób nieposiadających zameldowania na pobyt stały w świetle dyspozycji art. 3 ustawy o referendum lokalnym, „Zeszyty prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2013, nr 40.

Słobodzian B., Formy demokracji bezpośredniej w aktywizowaniu społeczności lokalnej (np. wyborów samorządowych i referendum lokalnego), [w:] Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, red. D. Plecka, Toruń 2013, s. 57-71.

Sokala A. [rec.], External voting w wybranych państwach europejskich, Krzysztof Skotnicki red., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.

Sokół W., Główne tendencje w polityce reform wyborczych w wyborach parlamentarnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K Politologia” 2013, Vol. XX (2).

Sokół W., Systemy wyborcze: mechanizmy, typologie i konsekwencje polityczne [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. Kiełmiński, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 46-70.

Spryszak K., Suwerenność państwa a międzynarodowe obserwowanie wyborów, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Materiały konferencyjne (Warszawa, 22-23.04.2012 r.), Tom III, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2013, s. 34-43.

Stelmach A., Kierunki ewolucji prawa wyborczego w Polsce a demokracja partycypacyjna, [w:] Przemiany demokratyczne w Polsce, red. A. Stelmach, Poznań 2013, s. 48-66.

Stelmach A., Mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w wyborach, „Środkowoeuropejskie studia polityczne” 2013, nr 4.

Stelmach K., Propaganda polityczna w filmie internetowym: uwarunkowania – tendencje – przejawy – narzędzia – memy, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 132-150.

Stębelski M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego — Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych I Spraw Publicznych z dnia 12 października 2011 r. (sygn. akt III SW 9/11), „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 1(114).

Studzińska R., Lęk przed przyszłością jako motyw uczestnictwa w wyborach, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 93-114.

Stych M., Prawa osób niepełnosprawnych na przykładzie prawa do głosowania, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, Tom I, red. B.M. Ćwiertniak, Sosnowiec 2013, s. 185-201.

Sułkowski J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego — Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych I Spraw Publicznych z dnia 21 marca 2012 r. (sygn. akt III SW 2/12), „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 1(114).

Szczepański D., Unia Wolności na szczeblu lokalnym w świetle wyborów samorządowych (1994-2002), [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Kielce 2013, s. 89-106.

Sześciło D., Cześnik M., Markowski R., Obywatele i wybory. Raport, Warszawa 2013.

Sześciło D., Modele administracji wyborczej w wybranych państwach, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Szmyt A. [nota rec.], Bartłomiej Michalak, Andrzej Sokala, Piotr Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 2(115).

Szostok P., Obraz kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku na łamach „Wprost” i „Newsweeka” – analiza prasoznawcza, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 44-71.

Szwed A., Książka jako narzędzie w kampanii wyborczej – wybory 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 227-244.

Szymanek J., Entropia reprezentacji: egzemplifikacja dezintegracji demokracji elektoralno-przedstawicielskiej, [w:] Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2013, s. 401-424.

Szymańska A., Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści, „Środkowoeuropejskie studia polityczne” 2013, nr 1.

Śliwa M., Referendum w sprawie samoopodatkowania – stan obecny i perspektywy zmian, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 12.

Tabaszewski R.K., Instytucjonalno-prawne uwarunkowania kampanii wyborczych w Polsce. Zagadnienia wybrane, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013, s. 13-30.

Toktaş Ş., Political parties, elections and democracy. A close-up on the political history of Turkay, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, Tom 10.

Turska-Kawa A., Kto głosuje w wyborach do sejmików wojewódzkich? Społeczno-psychologiczny rys biernych i aktywnych w elekcji 2010 roku, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 349-369.

Turska-Kawa A., Osobowościowe uwarunkowania zachowań wyborczych: studium województwa śląskiego, Toruń 2013.

Turska-Kawa A., Political Trust and Electoral Behaviour, „Polish Political Science Yearbook” 2013.

Uziębło P., Kilka uwag o systemie wyborczym do parlamentu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 634-647.

Uziębło P., Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013.

Vaigauskas Z., Wybory w Republice Litewskiej: oczekiwania i rzeczywistość, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 7-18.

Wąsik D., Prawnokarna ochrona wyborów i referendów w ustawodawstwach niektórych państw obszaru postsowieckiego, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 16.

Wiącek M., Glosa do postanowienia SN z 9.11.2011 r. III SW 168/11, 169/11, „Państwo i Prawo” 2013, nr 3.

Wierzbica T., Rola mediów masowych w komunikowaniu politycznym ze szczególnym uwzględnieniem telewizji i Internetu, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013, s. 9-17.

Wojnicki J., Marszałek jest tylko jeden. Wybory samorządowe w województwie mazowieckim, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 155-166.

Wojnicki J., Rozwiązywanie sporów politycznych między legislatywą a egzekutywą: na przykładzie wyborów przedterminowych, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. Kiełmiński, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 272-299.

Wojnicki J., Wybory lokalne w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej oraz na Węgrzech, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik. Kielce 2013, s. 173-189.

Wojtasik W., Welujcie na nos. Wybory do sejmiku województwa śląskiego w 2010 roku, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 219-239.

Wojtasik W., Wyborcza selekcja elit politycznych w Polsce, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 38.

Wojtasik W., Wybory jako instytucja w reżimach demokratycznych, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Mołdawie z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 668-680.

Wojtun P., Sondaże przedwyborcze jako instrument rywalizacji politycznej – wybory parlamentarne 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 245-261.

Wolsza T., Zaćmiński A., Ludzie listy piszą…: referendum i wybory do Sejmu w korespondencji Polaków (1946-1952), Bydgoszcz 2013.

Wójcicka E., Wpływ członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na prawo głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Materiały konferencyjne (Warszawa, 22-23.04.2012 r.), Tom II, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2013, s. 408-422.

Wroniszewska B., Ganowicz E., The Rivalry Strategies of Political Parties in Elections to the Assembly of Citizens of the Free and Hanseatic City of Hamburg, „Polish Political Science Yearbook” 2013.

Wróblewska I., Prawo wyborcze do Sejmu i Senatu oraz status prawny posłów i senatorów, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2013.

Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie, red. P. Jakubowski, E. Kancik, Lublin 2013.

Współczesne kampanie wyborcze w Polsce. Koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013.

Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013.

Wybory 2011. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, M. Dołbakowska, wstęp J. Raciborski, Warszawa 2013.

Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Kielce 2013.

Zabłocki S., Zabezpieczenie praworządności wyborów, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo wyborcze i system partyjny na Litwie i w Polsce: teoria i praktyka, odp. za publ. Z. Vaigauskas, Wilno 2013, s. 129-143.

Zaleśny J., Rządy plebiscytarne. Idea i jej akomodacja w przestrzeni poradzieckiej, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. Kiełmiński, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 300-323.

Zbieranek J., Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym. Gwarancja zasady powszechności wyborów czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej?, Warszawa 2013.

Zbieranek J., Jednomandatowe okręgi wyborcze w polskim prawie wyborczym a kwestia równości płci, [w:] Kobiety, wybory, polityka, red. M. Fuszara, Warszawa 2013, s. 151-160.

Zbieranek J., Polacy o Internecie w kampanii wyborczej 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 95-104.

Zieliński K., Impact of the elections to the Russian State Duma in 1912 on the Polish-Jewish relations in the Kingdom of Poland, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio K Politologia” 2013, Vol. XX (1).

Zych R., Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Toruń, 15 marca 2013 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 3.

Zych R., Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w wyborach do Sejmu i Senatu z 2011 roku, [w:] Wybory 2011. Organizacja. Przebieg. Efekty, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, W. Szewczak, Toruń 2013, s. 79-92.

Zych R., Sprawozdanie z ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Wyborów, Toruń, 7 lutego 2013 roku, „Studia Wyborcze” 2013, Tom 15.

Żukiewicz P., W koalicji siła… – o pozornym zwycięstwie PiS. Wybory do sejmiku województwa podkarpackiego, [w:] Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 179-189.

Żurek R., Wymowa nazw niezależnych komitetów w wyborach samorządowych w 2010 roku, [w:] Wybory samorządowe w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kowalik, Kielce 2013, s. 143-156.

Мастерук Д. А., Технологии политического маркетинга в украинских избирательных кампаниях, [w:] Zagadnienia polityczne przestrzeni, red. J. Zaleśny, S. Sulowski, „Studia Politologiczne” 2013, Vol. 28.

 

 

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl