Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2014

„Ale nam się wydarzyło”: wybory 4 czerwca 1989 roku na Ziemi Lubuskiej we wspomnieniach parlamentarzystów i opracowaniach, red. M. Rusakiewicz, D. A. Rymar, Gorzów Wielkopolski 2014.

Adamiec D., Wąsowicz R., Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014: nowe regulacje, debaty, kampania informacyjna, „Informacja OIDE” 2014, nr 2.

Adamik-Szysiak M., Kampanie profrekwencyjne a postawy Polaków w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014, nr 1, s. 157-178.

Aleknonis G., European Parliament Elections in Lithuania: Populist Competition in the Shadow of the Presidential Vote, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 39-56.

Antoszewski A., Przedterminowe wybory parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej. Model normatywny, przyczyny i konsekwencje, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 17, s. 7-26.

Arak P. rec.: Sasha Issenberg, The Victory Lab: The Secret Science of Winning Campaigns, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 34: Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, s. 384-388.

Astramowicz-Leyk T., Kampania wyborcza 1989 roku, [w:] Polska – 25 lat transformacji systemowej. Polityka – Gospodarka – Bezpieczeństwo, red. T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski, Olsztyn 2014, s. 82-102.

Babiel J., Www-wybory: internet jako narzędzie komunikacji politycznej na przykładzie prezydenckich kampanii wyborczych Baracka Obamy, Łomża 2014.

Baboš P., Trust in Political Institutions: The Effect of Corruption, Electoral Winners, and the Post-Communist Legacy, „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2(2), s. 41-57.

Babuła M., Konstytucyjna zasada równości wobec prawa a korzystanie z praw wyborczych przez osoby ubezwłasnowolnione, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 6(22), s. 149-168.

Baluk W., Wybory prezydenckie w państwach Kaukazu Południowego w 2013 roku, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 249-261.

Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.

Banaszak B., Konstytucyjne ujęcie prawa wyborczego obywatela, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014, s. 421-430.

Banaszak B., Protest wyborczy w wyborach parlamentarnych, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 1(120), s. 49-61.

Banaszak M., Zasada konkurencyjności wyborów a polskie ustawy wyborcze. Analiza politologiczna, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 41-56.

Barcz J., Skład Parlamentu Europejskiego w okresie kadencji 2014-2019 w świetle ewolucji alokacji miejsc między państwa członkowskie, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 5, s. 4-14.

Bartnik A., Hispanics in the 2012 Presidential Elections, [w:] 2012 U. S. presidential election Challenges and Expectations, red. P. Laidler, M. Turek, Kraków 2014, s. 129-141.

Bączek M., Fabiszewski W., Tradycyjne czy nowoczesne media gwarantem sukcesu w wyborach. Analiza wydatków partii politycznych w kampanii wyborczej w 2011 r., [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 197-208.

Bereszyński Z., Wybory w latach 1972–1989 oraz referendum społeczne w 1987 r. na Śląsku Opolskim. Działania aparatu władzy i środowisk opozycyjnych, akcje antywyborcze oraz spontaniczne przejawy postaw opozycyjnych wśród mieszkańców regionu, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 263-332.

Bezubik K. M., A. Olechno, The specificity of the electoral system to the European Parliament in the Republic of Austria, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 3, s. 95-106.

Bill R., Game of election promises and a problem of the best choice for elections, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 9-14.

Bodnar A., Międzynarodowe standardy praw człowieka a prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi, [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, red. D. Pudzianowska, Warszawa 2014, s. 236-265.

Borski M., Czy cisza wyborcza ciągle jeszcze jest potrzebna?, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 7-8, s. 170-177.

Brzechczyn K., Wybory do Sejmu i rad narodowych w programie i myśli politycznej NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 685-704.

Brzoza K., Kobiece i męskie kampanie wyborcze 2014 w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta na obszarze województwa śląskiego, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 215-231.

Buczkowski Ł. rec.: Waldemar Wojtasik, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 380, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 5(21), s. 207-216.

Buczkowski Ł., Przekształcenia przepisów regulujących warunki czynnego i biernego prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego w latach 2004-2014, [w:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, red. E. Feret, P. Niemczuk, Rzeszów-Przemyśl 2014, s. 169-196.

Bulenda T., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w programach wyborczych partii politycznych do parlamentu w 2011 r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2014, nr 83, s. 137-162.

Burean T., Lupu H., Bădescu G., The 2014 European Elections in Romania, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 57-76.

Cebula A., 3 = 1? O materialnej (nie)równości wyborów do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7-8, s. 58-68.

Ceglarz T., Znaczenie polityczne i społeczne ostatnich wyborów do Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinku z 19 czerwca 1988 r., [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 361-372.

Chmielewski T., Poczucie obowiązku uczestnictwa jako kryterium segmentacji elektoratu, [w:] Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym, red. M. Cichosz, D. Skrzypiński, Wrocław 2014, s. 102-127.

Chodubski A., Wybory jako wartość kulturowo-cywilizacyjna, [w:] Polska – 25 lat po wyborach czerwcowych. Konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej, red. T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski, Olsztyn 2014, s. 11-23.

Chruściak R., Ubezwłasnowolnienie jako przesłanka pozbawienia praw wyborczych – aspekty konstytucyjne, [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, red. D. Pudzianowska, Warszawa 2014, s. 214-235.

Churska-Wołoszczak K., Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie pomorskim (1946-1947), Bydgoszcz-Gdańsk 2014.

Ciacek P. Założenia i skuteczność kampanii w Polsce, [w:] Kampania społeczna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2014 Raport, red. J. Załuska, Warszawa 2014 s. 8-15.

Cichosz M., Positioning Strategies of Polish Political Parties in the 2014 European Parliament Election, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 167-180.

Cipek T., European Elections in Croatia, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 21-38.

Cudak A., Niewiadomska-Cudak M., Skuteczność referendów lokalnych w sprawie odwołania organów gminy w kontekście propozycji legislacyjnych dotyczących frekwencji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji”, Warszawa 2014, nr 1, s. 214-230.

Czachor R., Instytucja referendum ogólnopaństwowego w Republice Białoruś, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4, s. 53-71.

Czaja M., Partyjni czy niezależni? Wybory prezydentów miast województwa śląskiego, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 165-180.

Czaplicki K. W., Dauter B., Jaworski S. J., Kisielewicz A., Rymarz F., Kodeks wyborczy. Komentarz. Warszawa 2014.

Czaplicki K. W., Prawnokarne zagadnienia finansowania kampanii referendalnej w referendum lokalnym (zarys problemu), [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, współpr.: P. Kardas, P. Wiliński, Warszawa 2014, s. 85-91.

Czebotar Ł., Reklama telewizyjna jako kluczowe narzędzie amerykańskich kampanii wyborczych, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 149-175.

Czerw J., Wybór organów powiatu – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, red. J. Sługocki. Wrocław 2014, Tom 2, s. 151-163,

Czerw J., Wybór organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, analiza aktualnego stanu prawnego i propozycje zmian w wybranych obszarach, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 7-8, s. 178-187.

Cześnik M., Chwedczuk-Szulc K., Zaremba M., Voter Turnout in the 2014 European Parliament Election in Poland, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 111-128.

Cześnik M., Dynamika zachowań wyborczych w Polsce i jej konsekwencje, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 262-270.

Cześnik M., Zachowania wyborcze a zmienne socjodemograficzne: doświadczenia PGSW, [w:] Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym, red. M. Cichosz, D. Skrzypiński, Wrocław 2014, s. 34-43.

Czyżniewski M., Zmiana systemu partyjnego Republiki Czeskiej po wyborach do Izby Poselskiej w 2013 roku, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 17, s. 91-110.

Danilecki T., Formy oporu społecznego związanego z wyborami powszechnymi w okresie „małej stabilizacji” na przykładzie Polski północno-wschodniej, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 649-664.

Daniluk D., Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kierunki zmian w prawie wyborczym, Olsztyn, 12 maja 2014 r., (sprawozdanie), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 5(21), s. 227-231.

Daniluk D., Procedura zgłaszania kandydatów w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Polsce, [w:] Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej. Wybrane problemy, red. R. Kmieciak, Toruń 2014, s. 72-84.

Daszyńska J., The Elections of the First Three American Presidents: How Did Americans Elect Washington, Adams and Jefferson?, [w:] 2012 U. S. presidential election Challenges and Expectations, red. P. Laidler, M. Turek, Kraków 2014, s. 31-45.

Dobek-Ostrowska B., Nagłośnienie kampanii wyborczych w mediach, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 271-278.

Doliwa A., Dopuszczalność referendum lokalnego na tle ustrojowym – między demokracją przedstawicielską a bezpośrednią, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7-8, s. 141-147.

Domańska A., Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony czynnego prawa wyborczego, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 18, s. 67-84.

Drinóczi T., Nowe prawo wyborcze na Węgrzech i jego implikacje, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 18, s. 85-100.

Drożdżejko Z., Ochrona prawdziwości danych i informacji oraz dóbr osobistych w trakcie kampanii wyborczej i referendalnej. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 12, s. 80-94.

Drzonek M., Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast, [w:] Partyjnie czy bezpartyjnie?: szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014, s. 97-111.

Dubicki A., Ewolucja rumuńskiej ordynacji wyborczej w latach 1866-2012, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 267-307.

Dworaczek K., Opozycja wobec wyborów do Sejmu PRL w 1980 r., [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 665-683.

Eckhardt K., Konstytucyjny zakaz przeprowadzenia wyborów w czasie trwania stanu nadzwyczajnego – kilka wątpliwości, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, nr 31, s. 781-786.

Eckhardt K., Udział obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach samorządowych, [w:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, red. E. Feret, P. Niemczuk, Rzeszów-Przemyśl 2014, s. 317-331.

Eisler J., Wybory w PRL: wprowadzenie do zagadnienia, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 17-22.

Europejskie wybory młodych, red. J. Zbieranek, Toruń 2014.

Eurowybory po polsku czyli po co nam Bruksela: raport Centrum im. Adama Smitha i Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2014.

Fiktus P., Prawne aspekty referendum z 29 listopada 1987 r., [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 341-360.

Finansowanie lokalnych kampanii wyborczych w Polsce i w Niemczech: perspektywa porównawcza i potrzebne zmiany, red. F. Pazderski, Warszawa 2014.

Flis J., Galicyjskie odmienności wyborcze, [w:] Szkoły polskiej demokracji. Wybory i polityka, red. A. Wołek, Kraków 2014, s. b.d.

Flis J., Karta, czyli broszura, [w:] Wybory: wiarygodność i sprawność, red. P. Kosiewski, Warszawa 2014, s. 17-24.

Flis J., Wojtasik W., Candidate Selection in the 2014 European Parliament Election in Poland, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 129-144.

Flis J., Złudzenia wyboru: społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu, Kraków 2014.

Flores Juberías C., Systemy wyborcze i mniejszości narodowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Od przejścia do konsolidacji demokracji, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 17, s. 27-56.

Friedrich M., Cisza wyborcza – relewantny element współczesnego prawa wyborcze¬go czy fasadowy relikt przeszłości?, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 57-66.

Friedrich M., Motyw strachu w kampanii wyborczej na przykładzie działań marketingowych przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2007 roku, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 73-81.

Frieske K., Polowanie na jednorożca: demokratyczna administracja publiczna?, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 1-2, s. 5-12.

Frydrych A., Raźny P., Głosowanie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów Kodeksu wyborczego, [w:] Zatrudnianie osób niepełnosprawnych: regulacje prawne, red. A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz, Warszawa 2014, s. 291-298.

Galicki J., Wybrane aspekty rywalizacji wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 17, s. 123-144.

Gałązka M., Likwidacja obowiązku meldunkowego a rejestr wyborców, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 67-76.

Gałązka M., Procedury głosowania stosowane w wybranych krajach europejskich, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 253-266.

Gałczyński Ł., Wybory jako element demokratyzacji na obszarze byłego Związku Radzieckiego, na przykładzie Republiki Azerbejdżanu, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 345-366.

Ganowicz E., Rywalizacja polityczna mniejszości narodowych w wyborach samorządowych w Polsce po roku 1989, Opole 2014.

Garczewski K., Europa i świat w austriackiej polityce w kontekście wyborów do Rady Narodowej w 2013 roku, „Myśl ekonomiczna i polityczna” 2014, nr 3, s. 224-263.

Gąsior T. rec.: Kazimierz W. Czaplicki, Bogusław Dauter, Stefan J. Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz, Kodeks wyborczy. Komentarz (Warszawa 2014, Wolters Kluwer), „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 10, s. 86-92.

Gąsior T., Działania informacyjne w trakcie kampanii wyborczej, „Wspólnota” 2014, nr 9.

Gąsior T., Pazderski F., Problematyka finansowania komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych w Polsce, [w:] Finansowanie lokalnych kampanii wyborczych w Polsce i w Niemczech: perspektywa porównawcza i potrzebne zmiany, red. F. Pazderski, Warszawa 2014, s. 25-51.

Gąsior T., Przygotowanie lokalu wyborczego, „Wspólnota” 2014, nr 8.

Gąsior T., Wybory uzupełniające do Senatu, „Wspólnota” 2014, nr 15.

Gendźwiłł A., Raciborski J., Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych: przypadek Polski, „Decyzje” 2014 nr 22, s. 47-70.

Gendźwiłł A., Wybory 2014: co wywołało kontrowersje, czego możemy się nauczyć?, [w:] Wybory: wiarygodność i sprawność, red. P. Kosiewski, Warszawa 2014, s. 31-44.

Giżyńska M., Ewolucja referendum ogólnokrajowego w Republice Łotewskiej, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33: Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, s. 474-485.

Giżyńska M., Polaczuk P., Compulsory voting: is it possible in today’s Poland?, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32: Проблемы конституционализма и его судебной защиты в государствах Восточной Европы, s. 301-313.

Giżyńska M., Przymus wyborczy – panaceum na niską frekwencję?, [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, Tom 2: Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze, red. M. Grzybowski, B. Naleziński, Kraków 2014, s. 479-487.

Glajcar R., Equal or Not? On the Material Aspect of Equality of European Parliament Elections in Poland, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 193-217.

Glinka K., Reklama (nie)polityczna w warunkach samorządowej kampanii wyborczej w Wałbrzychu, [w:] Marketing polityczny w gorsecie mediów, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2014, s. 166-184.

Glinka K., W służbie władzy czy społeczeństwu? Referenda gminne w Wałbrzychu, [w:] Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej. Wybrane problemy, red. R. Kmieciak, Toruń 2014, s. 85-103.

Głowacka D., Ploszka A., Media w okresie wyborczym a orzecznictwo sądów polskich i międzynarodowych, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2014, nr 4, s. 9-17.

Głowacka D., Ploszka A., Media w okresie wyborczym. Przewodnik dla dziennikarzy, Warszawa 2014.

Głowacka P., Ghostwriting w kampanii wyborczej na gruncie Kodeksu wyborczego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 77-88.

Gorycki L., Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej w referendum w 1946 i w wyborach w 1947 r., [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 93-106.

Górka M., Wybory w Rosji 2011 i 2012 roku. Zmiana czy stagnacja społeczno-polityczna, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 16, s. 186-204.

Grobicka-Madej K., Kodeks wyborczy a ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – kolizja ustaw i złagodzenie sankcji na korzyść radnych, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7-8, s. 51-57.

Grzelka M., Instytucja pełnomocnictwa w kodeksie wyborczym, [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, współpr.: P. Kardas, P. Wiliński, Warszawa 2014, s. 157-167.

Grzybowski M., Ochrona prywatności uczestników kampanii wyborczych (model amerykański i jego oddziaływanie, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania t. 2, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, s. 130-144.

Gwóźdź S., Machnik B., „Słowa – klucze”. Rola wypowiedzi w kampaniach wyborczych, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 83-94.

Hadrowicz E., Jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli elekcja gminnych władz samorządowych na nowych zasadach, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 10, s. 51-59.

Haman J. rec.: Kazimierz Rzążewski, Wojciech Słomczyński, Karol Życzkowski – „Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów”, „Decyzje” 2014 nr 22, s. 147-152.

Jabłoński M., Kilka uwag o konsekwencjach niezgodnego z prawem rozstrzygnięcia referendum lokalnego – w przypadku jego wiążącego charakteru, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 1/2, s. 145-153.

Jabłoński M., Prawo do udziału w referendum, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014, s. 395-420.

Jabłoński M., Rola Senatu w procesie inicjowania i zarządzania referendum ogólnokrajowego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. A. Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014, s. 137-162.

Jackiewicz A., Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wybory drugiej kategorii (second- -order elections). Uwagi na temat przyczyn, konsekwencji oraz prób przeciwdziałania niskiej frekwencji wyborczej, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 2(121), s. 9-20.

Jagiełło P., Obietnice wyborcze składane przez polskie partie polityczne. Teoria i praktyka polityczna, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 53-71.

Jakubowski P., Administracja wyborcza w Polsce od 1918 do 1991 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4(20), s. 29-52.

Jakubowski P., Modele administracji wyborczej — przegląd rozwiązań prawnych w wybranych państwach, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6(125), s. 75-92.

Jakubowski P., Strategie, triki i błędy kampanii prezydenckiej w USA 2012 roku [w:] Marketing polityczny w gorsecie mediów, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2014, s. 132-152.

Jakuszewicz A., Kontrowersje wokół przedmiotu referendum lokalnego, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania, red. Z. Bukowski, S. Kamosiński, Bydgoszcz 2014, s. 268-298.

Jamrocha M., Realizacja zasad demokratycznego przeprowadzania wyborów władz w polskich związkach sportowych na przykładzie Polskiego Związku Piłki Nożnej, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 89-102.

Janowski M., Dyskusyjna równość w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawo” 2014, nr 14 s. 189-195.

Jaruga K., Polityczny fenomen Janusza Korwin-Mikkego w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014, [w:] Polityka-media-relacje interpersonalne Małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania, red. A. Olszanecka, Katowice 2014, s. 41-57.

Jaworski S. J., Status obwodowej komisji wyborczej w systemie polskich organów wyborczych, [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, współpr.: P. Kardas, P. Wiliński, Warszawa 2014, s. 211-229.

Jędrysiak M., Gryczana kasza wyborcza – naruszenie reguł finansowania kampanii wyborczej na Ukrainie w 2012 roku, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 103-116.

Kacperski K., Koncepcje reformy systemu wyborczego do Sejmu i Senatu w świetle rozważań ustrojowych obozu sanacyjnego (marzec – wrzesień 1928 r.), „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 2(121), s. 41-58.

Kampania społeczna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2014 Raport, red. J. Załuska, Warszawa 2014.

Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w opinii rzeszowskich studentów: raport z badań przeprowadzonych w ramach kursu praktycznego techniką FGI, red. M. Pokrzywa, Rzeszów 2014.

Kamprowski R., Wpływ nowych mediów na kampanię wyborczą. Katalizator przemian czy zagrożenie porządku demokratycznego? Casus wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Kenii z 2007 roku, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 127-136.

Kaniok P., The Czech Republic 2014 European Parliament Election: Voters Gone Out, New Parties In, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 7-20.

Kantyka Z., Lokalne komitety wyborcze w wyborach samorządowych w Tychach w latach 2010 i 2014, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 109-142.

Karolak K., Odpowiedzialność kontra Zmiana – kampania wyborcza i wizerunek Partii Liberalno-Demokratycznej w Japonii w 2009 roku, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 109-125.

Karwat M., O rodzajach kampanii negatywnej, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 289-301.

Kawalec K., Wybory parlamentarne a życie polityczne Polski Odrodzonej (1918–1939), [w:] Szkoły polskiej demokracji. Wybory i polityka, red. A. Wołek, Kraków 2014, s. b.d.

Kazuła A., System wyborczy do niższej izby parlamentu i jego wpływ na system partyjny – przypadek Polski i Wielkiej Brytanii, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 18, s. 33-50.

Kielin-Maziarz J., Tryb wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Instytucja Prezydenta w Polsce i we Włoszech, red. J. Kielin-Maziarz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014, s. 78-99.

Kljuczkowskij J., Treść i podmioty praw wyborczych w prawie konstytucyjnym Ukrainy, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 17, s. 57-90.

Kobielska K., Accountability and the European Parliament Elections: the Illusion of Supranational Accountability, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 145-166.

Kolasa R., Przebieg wyborów kontraktowych w Pile w czerwcu 1989 roku, [w:] Polska w Europie 1989 – 2014. 25 lat po przemianach. Różne oblicza zmian regionalnych i lokalnych, red. J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek, Koszalin 2014, s. 149-154.

Kolczyński M., Dezideologizacja współczesnych strategii wyborczych w Polsce, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 311-320.

Kolczyński M., Strategic dilemmas of pre-election marketing in the age of the mediatisation of politics: The case of the Warsaw referendum of 2013, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2014, Tom XIII, s. 139-150.

Kornacka M., Sikora K., Wyborczy (nie) profesjonalizm, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 233-251.

Kowal P., Wnioski z wyborów samorządowych 2014, [w:] Wybory: wiarygodność i sprawność, red. P. Kosiewski, Warszawa 2014, s. 9-15 .

Kowalczyk K., Polska wobec wyborów parlamentarnych na Ukrainie w 2012 r., „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2, s. 149-166.

Kowalczyk K., Pozycjonowanie oferty Platformy Obywatelskiej wobec Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, [w:] Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym, red. M. Cichosz, D. Skrzypiński, Wrocław 2014, s. 145-155.

Kowalczyk K., Prezydencjalizacja wyborów samorządowych w Szczecinie w 2010 r., [w:] Partyjnie czy bezpartyjnie?: szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014, s. 44-54.

Kowalczyk K., Strategie kadrowe Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w latach 2007 i 2011, [w:] Partie polityczne: struktury, programy, kampanie, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2014, s. 76-91.

Kowalik J., Referendum odwoławcze w gminie – instytucja wyborców czy wybieranych?, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 127-144.

Kowalski S., Członkostwo w powiatowej komisji wyborczej jako przykład udziału obywateli w przeprowadzeniu wyborów samorządowych, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania, red. Z. Bukowski, S. Kamosiński, Bydgoszcz 2014, s. 223-235.

Kowalski S., Prawo członka komisji wyborczej do zwolnienia od pracy, „Służba Pracownicza” 2014, nr 9, s. 1-3.

Kowalski S., Zakaz agitacji wyborczej w zakładzie pracy, „Służba Pracownicza” 2014, nr 8, s. 13-16.

Kozielewicz W., Kryminalizacja naruszeń prawa wyborczego w Polsce, [w:] Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, red. Z. Jędrzejewski, M. Królikowski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek, Warszawa 2014, s. 183-198.

Kozielewicz W., Udział Sądu Najwyższego w kontroli rzetelności wyborów z 26 stycznia 1919 r. do Sejmu Ustawodawczego – kilka uwag o początkach sądowego trybu stwierdzania ważności wyborów parlamentarnych w Polsce, [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, współpr.: P. Kardas, P. Wiliński, Warszawa 2014, s. 283-294.

Kozłowski A., Wybory parlamentarne w Gruzji w 2012 roku – przełomowy moment w historii tego kraju?, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 321-334.

Kozłowski M., Odbudowa „Solidarności” kaliskiej i wybory parlamentarne 1989 roku, Kalisz 2014.

Krajewska A., Sawicki A., Referenda lokalne w Polsce – regulacje prawne, dotychczasowa praktyka i pożądane kierunki zmian przepisów, [w:] Finansowanie lokalnych kampanii wyborczych w Polsce i w Niemczech: perspektywa porównawcza i potrzebne zmiany, red. F. Pazderski, Warszawa 2014, s. 53-68.

Krašovec A., Deželan T., The 2014 European Parliamentary Elections in Slovenia: Hardly and Novelty, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 77-96.

Krawcewicz A., Burmistrz kontra ekolodzy. Wybory do samorządu szczecineckiego w 2010 r., [w:] Partyjnie czy bezpartyjnie?: szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014, s. 70-87.

Król J., Kampanie wyborcze w PRL w świetle propagandy szkolnej, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 393-411.

Krysieniel K., Sprawa Sejdić-Finci a propozycje zmian w prawie wyborczym Bośni i Hercegowiny, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2014, vol. 41, s. 161-177.

Kryszeń G., Kodeks dobrej praktyki referendalnej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, nr 31, s. 623-636.

Krzywoń A., Komentarz do ekspertyzy prawnej dotyczącej uczestnictwa politycznego i praw wyborczych cudzoziemców z państw trzecich w Polsce, [w:] Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, red. S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz, Warszawa 2014, s. 169-173.

Kubczak P., Kandydaci na prezydentów miast Górnośląskiego Związku Metropolitarnego na portalach Facebook i Twitter, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 253-267.

Kubisz-Muła Ł., The Character of the Polish Local and Regional Elections – Polytonality, „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2(2), s. 22-40.

Kubuj K. rec.: Łukasz Jakubiak, Referendum jako narzędzie polityki. Francuskie doświadczenia ustrojowe, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 5(124), s. 178-189.

Kubuj K., Dylematy wokół obywatelskiego „prawa do referendum”, [w:] Konstytucja. Rząd. Parlament. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014, s. 135-152.

Kuć-Czajkowska K. A., Udział komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych na przykładzie Lublina, Wrocławia i Katowic, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki. Warszawa 2014, s. 974-1004.

Kundera W., Realizacja konstytucyjnego prawa do udziału w wyborach, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014, s. 431-483.

Kużelewska E., Referendum in the Czech Republic and Slovakia, „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio K – Politologia” 2014, vol. 21, s. 97-110.

Lesińska M., Electoral Participation of Poles Residing Abroad in National and European Parliament Elections. The Analysis of Results and Factors Influencing the Attendance, „Athenaeum. Polish Political Science Studies” 2014, vol. 44, s. 121-135.

Leśniewski A., Kulturowa a kulturalna transgresja podmiotu względem prawa stano¬wionego na przykładzie polskiego Kodeksu wyborczego, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 117-134.

Lewandowska J., Matusiak M., Wady i zalety e-votingu jako alternatywnej metody głosowania, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 135-146.

Ligarski S., O fałszerstwach wyborczych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – głos w dyskusji, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 45-65.

Lis-Staranowicz D., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt K 51/12), „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 2(121), s. 143-152.

Listwoń Ł, Bezpartyjny znaczy lepszy? Wybory burmistrzów i prezydentów na Pomorzu Zachodnim w 2010 r., [w:] Partyjnie czy bezpartyjnie?: szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014, s. 55-69.

Litwin T., Bogusław Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6(125), s. 177-184.

Loll D. E., Kampania wyborcza i co dalej? Wizerunek polityków w czasie kampanii i po niej, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 147-154.

Łuczewski M., Jak wybory zmieniły Polaków i sprawiły, że w ogóle nimi się stali [w:] Szkoły polskiej demokracji. Wybory i polityka, red. A. Wołek, Kraków 2014, s. b.d.

Łukasik-Turecka A., Radiowa reklama wyborcza w nieodpłatnych audycjach wyborczych radia publicznego, [w:] Marketing polityczny w gorsecie mediów, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2014, s. 153-165.

Łukasik-Turecka A., Stosunek elektoratu do radiowych reklam wyborczych, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 51-60.

Łukaszewski M., Recepcja założeń andorskiej ordynacji wyborczej do polskiego prawa wyborczego. Możliwe konsekwencje dla systemu politycznego Polski, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 237-251.

Maguś W., Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych: kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, Lublin 2014.

Maniewska E., Problemy orzecznictwa Sądu Najwyższego związanego z wyborami parlamentarnymi z 2011 r., „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6(125), s. 35-56.

Marcisz S., Wpływ programu partii politycznej na decyzję wyborczą, [w:] Polityka-media-relacje interpersonalne Małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania, red. A. Olszanecka, Katowice 2014, s. 59-75.

Marczewska-Rytko M., Referendum w dyskursie medialnym w Polsce w 2013 roku ( na przykładzie „Gazety Wyborczej”), [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 145-155.

Markiewicz M., Chłopi wobec wyborów do gromadzkich rad narodowych w latach 1954–1969 na przykładzie województwa białostockiego, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 205-214.

Marmola M., Odbiór profili politycznych: Czy płeć, wiek i życie prywatne naprawdę mają znaczenie? [w:] Polityka-media-relacje interpersonalne Małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania, red. A. Olszanecka, Katowice 2014, s. 25-40.

Marmola M., Porównanie skuteczności referendów lokalnych w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego w Polsce i województwie śląskim, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 65-81.

Matuszewski P., Udział w wyborach parlamentarnych jako proces Markowa. Czynniki wpływające na absencję i partycypację wyborczą, „Studia Polityczne” 2014, nr 35, s. b.d.

Matyja R., Między Cieszynem a Przemyślem. Zachowania wyborcze mieszkańców Polski Południowej w Austro-Węgrzech, II i III Rzeczypospolitej, [w:] Szkoły polskiej demokracji. Wybory i polityka, red. A. Wołek, Kraków 2014, s. b.d.

Mazur M., Polityka z twarzą: personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Katowice 2014.

Mazur M., Strategie perswazyjne w wyborach do Sejmu w latach 1947, 1952, 1957. Model porównawczy, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 489-507.

Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014.

Michalak B., Czy młodzi Polacy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, [w:] Kampania społeczna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2014 Raport, red. J. Załuska, Warszawa 2014 s. 23-31.

Mider D., Political Participation of Poles – Structure and Trends, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 31: Polish Politics after the Transformation. Condition and Prospects of Development, s. 89-111.

Mielewczyk J., Zmiany w ordynacji wyborczej do rad gmin i ich wpływ na wyniki wyborów w województwie śląskim, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 29-47.

Miłaszewski J., Skibiński A., Glosa do wyroku NSA z 16.05.2013 r. II OSK 834/13, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 10, s. 70-81.

Mironowicz A., Białorusini na Podlasiu w wyborach parlamentarnych i samorządowych w latach 1989-2011, Białystok 2014.

Mirska A., Referendum lokalne w Niemczech – wnioski z badań porównawczych, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, s. 861-876.

Młynarska-Sobaczewska A., Reprezentatywność czy responsywność. Doświadczenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu RP, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. A. Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014, s. 31-52.

Modrzejewska M., Presidential Debate. Where Is the Question, [w:] 2012 U. S. presidential election Challenges and Expectations, red. P. Laidler, M. Turek, Kraków 2014, s. 99-113.

Moskwa D., Zasady wyborów prezydenta Ukrainy. Przypadek kampanii z 2010 roku, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 155-166.

Musiał-Karg M., Lesiewicz E., Od transfromacji do integracji: wybrane uwagi nt. „bezpośredniej” partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014, nr 4, s. 167-184.

Musiał-Karg M., Partyjnie czy niepartyjnie? Wybory samorządowe w woj. lubuskim, pomorskim oraz wielkopolskim, [w:] Partyjnie czy bezpartyjnie?: szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014, s. 25-43.

Musiał-Karg M., Polacy o aktywności kobiet w polityce. Czy należy wprowadzać dodatkowe mechanizmy zwiększające udział Polek w życiu politycznym?, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 61-74.

Muszyński Ł., Look to Poland! Polskie obietnice w amerykańskich kampaniach prezydenckich po 1989 roku, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 25-41.

Nie śpij, bo cię przegłosują: wybory 1989 – Warszawski Komitet Obywatelski „Solidarność”, Warszawa 2014.

Niewiadomska-Cudak M., Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2014.

Nowacka E., Referendum jako forma kontroli społecznej, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 180-186.

Nowak J., Wybory do Senatu — postulaty de lege ferenda), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 6(22), s. 117-135.

Nowakowska-Wierzchoś A., Referendum w 1946 i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w propagandzie polskich „organizacji demokratycznych” we Francji na przykładzie Związku Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 413-426.

Nowotarski B., Metoda „wielu oczu” do kontroli procesu wyborczego [w:], Wybory: wiarygodność i sprawność, red. P. Kosiewski, Warszawa 2014, s. 25-29.

Och J., Wyzwania globalizacyjne a nowoczesny system wyborczy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 5(21), s. 181-193.

Odrowąż-Sypniewski W., Opinia prawna na temat zasad agitacji wyborczej, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2014, nr 3, s. 67-72.

Olczyk T., Celebrytyzacja polityki w opiniach wyborców, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 161-170.

Olechno A., The electoral rights to the European Parliament of the citizens of the European Union in the Republic of Poland, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 17, s. 111-122.

Olejniczak J., Wybory do Sejmu i rad narodowych w okresie rządów Władysława Gomułki, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 151-167.

Olszanecka A., Odpartyjnienie organów samorządu terytorialnego na przykładzie wyborów samorządowych w Świętochłowicach w latach 1990 – 2014, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 143-164.

Olszanecka A., Wpływ telewizyjnych reklam wyborczych z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2014 na postrzeganie partii politycznych, [w:] Polityka-media-relacje interpersonalne Małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania, red. A. Olszanecka, Katowice 2014, s. 11-23.

Olszanecka N., „Fenomen Nazarbajewa”, czyli o wyborach prezydenckich w Kazachstanie, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 211-223.

Orzechowska K., Kilka uwag de lege ferenda do regulacji art. 384 Kodeksu wyborczego, „Prawo i Polityka” 2014, Tom 5, s. 144-148.

Pacześniak A., Europeizacja polskich partii politycznych, Warszawa 2014.

Palczyński M., Udział Związku Walki Młodych w procesie paraliżowania działań opozycji politycznej w okresie referendum czerwcowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego (1946–1947) na przykładzie Dolnego Śląska, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 107-121.

Partyjnie czy bezpartyjnie?: szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014.

Pazderski F., Dudek I., Skąd polscy politycy powinni mieć na kampanię – rekomendacje zmian systemowych wzmacniających przejrzystość finansowania polityki i wyborów na poziomie lokalnym, [w:] Finansowanie lokalnych kampanii wyborczych w Polsce i w Niemczech: perspektywa porównawcza i potrzebne zmiany, red. F. Pazderski, Warszawa 2014, s. 69-78.

Peck A., Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich, Warszawa 2014.

Peszyński W., O nominacjach partyjnych „jedynek”. Przypadek elekcji z 2011 roku, [w:] Partie polityczne : struktury, programy, kampanie, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2014, s. 54-75.

Peszyński W., Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w 2013 roku na tle porównawczym z poprzednim sezonem „niewyborczym”, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 11-28.

Pintér K., God’s Chosen Candidate: Mitt Romney and the Role of Religion in the 2012 Presidential Campaign, [w:] 2012 U. S. presidential election Challenges and Expectations, red. P. Laidler, M. Turek, Kraków 2014, s. 203-221.

Pleskot P., „Nie wyrzucać socjalizmu za okno”. Francja wobec wyborów czerwcowych 1989 r., [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 775-787.

Podgórska-Rykała J., Bezpośrednie wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jako potencjalne źródło konfliktu na lokalnej scenie politycznej, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 49-63.

Podolnjak R., The Constitution, the Electoral College, and the American Concept of Democracy – a View from Europe, [w:] 2012 U. S. presidential election Challenges and Expectations, red. P. Laidler, M. Turek, Kraków 2014, s. 11-30.

Podsiadło B., Lokalne komitety wyborcze w wyborach samorządowych w Katowicach w 2014 roku na tle ich genezy i historycznego rozwoju, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 85-107.

Pogłódek A., Instytucja referendum ogólnokrajowego w Mołdawii, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 17, s. 142-156.

Pokładecki J., Aktywność w wyborach do organów samorządu terytorialnego jako przejaw partycypacji politycznej, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, s. 224-243.

Polak W., Rysunki satyryczne jako narzędzie propagandy antywyborczej w latach osiemdziesiątych, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 721-736.

Poślednik M., Wygaśnięcie mandatu parlamentarzysty unormowane w kodeksie wyborczym, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3(122), s. 107-134.

Potz M. rec.: Alessandra Casella, Storable Votes: Protecting the Minority Vote, „Studia Polityczne” 2014, nr 33, s. 175-178.

Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, red. S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz, Warszawa 2014.

Prokop P., Aktywność szczecińskiego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości podczas wyborów samorządowych w 2010 r., [w:] Partyjnie czy bezpartyjnie?: szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014, s. 123-134.

Przybysz M., Wybory i referenda w PRL. Stanowisko i głos Kościoła katolickiego na przykładzie regionu łódzkiego, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 523-561.

Przywora B., Głosowanie przez pełnomocnika w Polsce, próba analizy i podsumowania, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 7-8, s. 188-199.

Przywora B., Referendum lokalne w przedmiocie odwołania wójta z inicjatywy mieszkańców – uwagi de lege lata i perspektywy zmian, [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2014, s. 110-128.

Ptak A., Podmioty lokalnej rywalizacji wyborczej, [w:] Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego, red. P. Antkowiak, Toruń 2014, s. 104-120.

Pudzianowska D., Prawa wyborcze i inne prawa polityczne cudzoziemców z państw trzecich w Polsce, [w:] Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, red. S. Łodziński, D. Pudzianowska, M. Szaranowicz-Kusz, Warszawa 2014.

Pyrzyńska A., None of the above – instytucja jutra czy wyborcza nonszalancja?, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 167-182.

Pyrzyńska A., Polityczny talk show, czyli o istocie debat wyborczych, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 97-108.

Pyrzyńska A., Wojciechowska J., Sprawozdanie z debaty eksperckiej CSW UMK – Cisza wyborcza – za i przeciw, Toruń 22 listopada 2013 roku, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 18, s. 105-112.

Radek R. rec.: Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, ss. 466, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2014, Tom XIII, s. 179-184.

Radziszewski M., Okręgi jednomandatowe – szansa na odświeżenie sceny politycznej?, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 335-344.

Rakowska-Trela A., Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną — perspektywa prawnoporównawcza, [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, red. D. Pudzianowska, Warszawa 2014, s. 266-283.

Rakowski M., Gamonie i krasnoludki contra różowe świnki. O nazwach komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin w 2010 roku, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 10, s. 35-51.

Ramza R. R., Nie głosowałeś milcz. O ustanowieniu cenzusów wyborczych w XXI wieku, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 183-192.

Raźny P., Motywowanie frekwencji wyborczej w świetle wybranych instytucji Ko¬deksu wyborczego, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 193-206.

Raźny P., Światowy Dzień Wyborów, Warszawa, 6 lutego 2014 roku, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 17, s. 153-162.

Rodriguez J. L., Information and Communication Technologies in Electoral Processes: How do they help voters abroad?, „Polish Political Science Review, Polski Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2(1), s. 21-39.

Rodziewicz M., Wpływ systemu wyborczego na kształt sceny politycznej państw transformujących się. Analiza na przykładzie Polski i Węgier w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 225-236.

Roguska B., Partycypacja w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego Polki i Polacy niechętnie biorą udział, [w:] Kampania społeczna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2014 Raport, red. J. Załuska, Warszawa 2014, s. 16-22.

Roguska B., Zbieranek J., Ułatwienia w głosowaniu – wiedza, opinie i oczekiwania Polaków, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 18, s. 51-66.

Rosenbaum S., Miejskie struktury PZPR województwa katowickiego wobec wyborów czerwcowych 1989 r., [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 373-389.

Ruczkowski P., Referendum lokalne w sprawie tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic jako nowa forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania t. 2, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, s. 55-67.

Rulka M. tł. i oprac.: Litwa: wyrok Sądu Konstytucyjnego z dnia 5 września 2012 r. w sprawie godności z konstytucją przepisu ustawy stanowiącego wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sygn. akt 8/2012, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 1(120), s. 191-200.

Rulka M., tł. i oprac.: Ukraina: wyroki Sądu Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2014 r. dotyczący konstytucyjności uchwały Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu o przeprowadzeniu na Krymie i w Sewastopolu referendum w sprawie włączenia do Federacji Rosyjskiej (sygn. 2-rp/2014) oraz z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie konstytucyjności uchwały Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu o deklaracji niepodległości Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasta Sewastopol (sygn. 3-rp/2014), „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3(122), s. 269-277.

Rulka M., W sprawie dopuszczalności wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uwagi polemiczne, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 4(123),s. 23-36.

Rulka M., Wymóg frekwencyjny w referendum w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7-8, s. 148-160.

Rulka M., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie w okresie od października 2013 roku do marca 2014, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 17, s. 163-173.

Rulka M., Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 sierpnia 2012 r. (II OSK 467/12); glosa krytyczna, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 3, s. 82-87.

Rybski R., Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w raporcie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2010 r. — wnioski dla Polski, [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, red. D. Pudzianowska, Warszawa 2014, s. 308-323.

Rymarz F., Miscellanea wyborcze, [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, współpr.: P. Kardas, P. Wiliński, Warszawa 2014, s. 427-449.

Ryms W., Wybrane zagadnienia dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego, wójta, burmistrza i prezydenta miasta, [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, współpr.: P. Kardas, P. Wiliński, Warszawa 2014, s. 451-474.

Rytel-Warzocha A., Glosa do wyroku NSA z 14.01.2014 r. II OSK 1988/13, „Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa” 2014, nr 3, s. 20-26.

Rzążewski K., Słomczyński W., Życzkowski K., Każdy głos się liczy!: wędrówka przez krainę wyborów, Warszawa 2014.

Salamon J., Koalicyjny podział głosów w mieszanych systemach wyborczych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, Nowej Zelandii oraz Japonii, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2014, vol. 41, s. 99-122.

Salamon J., Współczynnik SF jako miara strategicznego podziału głosów w mieszanych systemach wyborczych, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 16, s. 42-56.

Schmidt P., Jurkun A., Lider partyjny jako nośnik programu wyborczego czy populista walczący o elektorat?, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 177-195.

Semczyszyn M., Galicyjskie wybory: działalność Centralnego Komitetu Wyborczego w Galicji Wschodniej w latach 1867-1906, Warszawa 2014.

Severse A., The Synergy of Microtargeting and Social Media Unlocks the Code of the American Presidential Election 2012, [w:] 2012 U. S. presidential election Challenges and Expectations, red. P. Laidler, M. Turek, Kraków 2014, s. 273-281.

Siedziako M., Kampanie wyborcze do Sejmu PRL w okresie rządów Edwarda Gierka (na przykładzie okręgu szczecińskiego), [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 233-249.

Siedziako M., Wpływy partii politycznych na Pomorzu Zachodnim, [w:] Partyjnie czy bezpartyjnie?: szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014, s. 7-24.

Skibiński A., Miłaszewski J., Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 maja 2013 r. (II OSK 834/13), „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 10, s. 70-81.

Skipioł I., Referendum gminne w sprawie likwidacji straży miejskiej – wybrane zagadnienia, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki. Warszawa 2014, s. 180-197.

Skoczylas A., Próby zwiększenia partycypacji kobiet w polskiej polityce na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2011 roku, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 207-218.

Skoczylas A., Żart skuteczniejszy od obietnic. Satyryczna kampania Najlepszej Partii i jej wyborcze zwycięstwo w Reykjaviku, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 15-23.

Skotnicki K., Czy ubezwłasnowolnienie może pozostać w Polsce cenzusem wyborczym?, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania t. 2, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, s. 30-37.

Skotnicki K., Konstytucyjne uwarunkowania wyborów do Senatu RP, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. A. Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014, s. 53-64.

Skotnicki K., Prawa wyborcze osób niepełnosprawnych i ich gwarancje, [w:] Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, red. E. Widawska, K. Skotnicki, Częstochowa 2014, s. 153-175.

Skotnicki K., Stałe zamieszkanie w gminie jako podstawa wpisu do rejestru wyborców i udziału w wyborach organów gminy oraz referendum gminnym, „Studia Iuridica Lublinensia 2014”, Tom 22, s. 309-316.

Skotnicki K., W sprawie rozumienia pojęcia „dzień wybrania” użytego w kodeksie wyborczym, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3(122), s. 141-144.

Skrzyński T., Losy Polskiego Stronnictwa Ludowego „Nowe Wyzwolenie„ po wyborach parlamentarnych w 1947 roku w świetlne sprawozdań władz wojewódzkich PPR i PPS, „Studia Polityczne” 2014, nr 36, s. b.d.

Skrzypiński D., Segmentacja i targeting jako elementy procesu planowania strategicznego kampanii wyborczej, [w:] Segmentacja, targeting, pozycjonowanie na rynku politycznym, red. M. Cichosz, D. Skrzypiński, Wrocław 2014, s. 7-19.

Skrzypiński D., Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jako mechanizm rekrutacji regionalnych elit politycznych, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 196-205.

Słodkowska I., Komitety obywatelskie 1989-1992: rdzeń polskiej transformacji, Warszawa 2014.

Smętek J., Szuleka M., Nie do końca sprawne prawa wyborcze?, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2014, nr 1, s. 24-28.

Sobczyk M., Przestępstwo korupcji wyborczej w republikańskim Rzymie, Czasopismo Prawno-Historyczne 2014, nr 2, s. 12-30.

Sokala A., Kontrowersje wokół kształtu polskiej administracji, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 18, s. 7-32.

Sokół W., Polityka reform wyborczych na Węgrzech, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 329-340.

Sokół W., Systemy wyborcze w Polsce Ludowej – uwarunkowania, mechanizmy i konsekwencje polityczne, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 23-44.

Spryszak K., Ewolucja międzynarodowego obserwowania wyborów. Nowe wzywania i rozwiązania, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania — nowe rozwiązania t. 2, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, s. 46-54.

Staszewska M., Zakazy dotyczące agitacji wyborczej, „Wspólnota” 2014, nr 22.

Stelmach K., Górny Śląsk i śląskość jako tematy kampanii wyborczej do Sejmiku Województwa Śląskiego, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 185-214.

Stępień-Załucka B., Powszechność czynnego prawa wyborczego w nauce i orzecznictwie sądów i trybunałów, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 12, s. 64-79.

Strauchold G., „Temperowanie” niepokornych. Komuniści wobec postaw wyborczych tzw. autochtonów polskich w obliczu referendum (1946) i wyborów do Sejmu Ustawodawczego (1947), [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 581-595.

Sychowicz K., Kampania przedwyborcza i wybory do Sejmu oraz rad narodowych na terenie województw białostockiego i łomżyńskiego w 1976 r., [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 251-262.

Szalkiewicz W. K., Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych, Legionowo-Kraków 2014.

Szaynok B., Żydzi wobec referendum 1946 r. i wyborów do sejmu 1947 r., [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 563-580.

Szczepański D., European Parliament Elections in Poland in 2014, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 97-110.

Szczypka A., Wybory do Sejmu PRL i Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach w okresie tzw. „małej stabilizacji” (1956 – 1970) w aspekcie propagandowym (wybrane zagadnienia), [w:] Marketing polityczny w gorsecie mediów, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2014, s. 185-200.

Szmyt A., W sprawie momentu wygaśnięcia mandatu posła wybranego na funkcję objętą niepołączalnością, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 3(122), s. 144-147.

Szokonya I., U.S. Elections (Web) 2.0 – Can Romney Outdo Obama in Social Media?, [w:] 2012 U. S. presidential election Challenges and Expectations, red. P. Laidler, M. Turek, Kraków 2014, s. 265-271.

Szulc P., Głosowanie na podsłuchu. Wybory do rad narodowych w 1984 r. w Szczecinie, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 333-340.

Szymanek J., Nowe interpretacje zasady reprezentacji politycznej, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6(125), s. 11-34.

Szymanek J., Senat RP. Uwagi de lege ferenda, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. A. Bisztyga, P. Zientarski, Warszawa 2014, s. 163-179.

Szymanek J., Zachowania elektoratu w brytyjskich wyborach parlamentarnych, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 350-363.

Szymanek J., Zasady prawa wyborczego a głosowanie elektroniczne, [w:] Konstytucja Rząd Parlament. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014, s. 329-339.

Ściebior-Jońska P., Głosowanie przez pełnomocnika, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 16, s. 57-67.

Śledzińska-Simon A., Ograniczenia osób ubezwłasnowolnionych w zakresie konstytucyjnych praw i wolności o charakterze politycznym, [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, red. D. Pudzianowska, Warszawa 2014, s. 284-307.

Ślęzak J., Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 oraz do sejmu I kadencji w 1952 roku w świetle karykatur opublikowanych na łamach czasopisma satyrycznego „Szpilki”, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 427-454.

Tomaszewski W., Geneza i polityczne konsekwencje wyborów czerwcowych 1989 roku, [w:] Polska – 25 lat po wyborach czerwcowych. Konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej, red. T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski, Olsztyn 2014, s. 140-146.

Tomczak Ł., Władza despotyczna czy demokratyczna? Partie i wyborcy wobec demokracji i „rządów silnej ręki”, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 85-98.

Toszek B. H., Walijskie referendum dewolucyjne w 2011 roku, [w:] Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej. Wybrane problemy, red. R. Kmieciak, Toruń 2014, s. 160-174.

Trzaskowski R., Instytucja głosowania przez pełnomocnika w Kodeksie wyborczym, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 219-230.

Trzeciak S., Drzewo kampanii wyborczej czyli Jak wygrać wybory, Sopot 2014.

Turska-Kawa A., Społeczne uwarunkowania chwiejności wyborczej, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 364-374.

Turska-Kawa A., The Specificity of Electoral Volatility in European Parliamentary Elections, „Political Preferences” 2014, nr 9, s. 181-192.

Tyszka E., Sondaż jako efektywne narzędzie marketingu politycznego. Przykład Polski, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 137-148.

Tyszkiewicz J., Stany Zjednoczone wobec wyborów w Polsce (1947–1957–1989), [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 765-773.

Ura E., Wpływ wyników wyborów samorządowych na status prawny pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 7-8, s. 69-76

Urbaniak K., Prawo o wyborze papieża po nowelizacji z 2007 roku, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2(18), s. 289-308.

Uziębło P. rec.: Bogusław Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 17, s. 145-152.

Uziębło P., Cenzusy wyborcze w XXI w. – potrzeba nowego podejścia, Toruń 2014.

Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014.

Venovska-Antevska S., The Metaphor in the Public (Political) Discourse in the Macedonian Language at the Time of Elections, „Politeja” 2014, nr 30, s. 105-114.

von Wedel J., „Rzeczowość” głównym celem w programach Wolnych Stowarzyszeń Wyborczych w RFN, [w:] Partyjnie czy bezpartyjnie?: szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. M. Drzonek, Szczecin 2014, s. 112-122.

Waligóra G., Bojkot wyborów w latach 1984–1985, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 705-719.

Wąsik D., Motywy składania fałszywych zeznań przez świadków w sprawach karnych o przestępstwa wyborcze, „Policja” 2014, nr 1, s. 20-23.

Wąsik D., Nazwa komitetu wyborczego, „Wspólnota” 2014, nr 17.

Wąsik D., Refleksje na temat odpowiedzialności karnej za naruszenie tajności głosowania (art. 251 k.k.), „Policja” 2014, nr 2, s. 37-41.

Wąsik D., Zakres penalizacji wybranych czynów zabronionych w polskim Kodeksie wyborczym, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 231-242.

Wąsowicz J., „Nie pójdziemy na wybory!” Akcje bojkotu wyborów organizowane przez młodzieżowe organizacje niezależne w Gdańsku w latach 1984–1988, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 737-762.

Widawska E. rec. Dorota Głowacka, Adam Ploszka, Media w okresie wyborczym. Przewodnik dla dziennikarzy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014, ss. 40, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 18, s. 101-104.

Widera Z., Zaspakajanie oczekiwań determinantem decyzji wyborczych zwolenników partii politycznych, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 29-38.

Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego. Władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.

Wierzchowska A., Urząd Wojewódzki w Szczecinie w „akcji przygotowawczej” przed referendum i wyborami do Sejmu Ustawodawczego, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 69-92.

Wilczyński P. L., Podział Polski na okręgi jednomandatowe w ordynacji sejmowej, Częstochowa 2014.

Wilczyński P. L., Wybory do parlamentu europejskiego 2014 – analiza w kontekście problematyki jednomandatowych okręgów wyborczych, „Przegląd Geopolityczny”, Tom 7, s. 86-104.

Wilczyński P. L., Zastawny A., Problemy delimitacji i podział Polski na 460 okręgów wyborczych w proponowanej jednomandatowej i mieszanej ordynacji sejmowej, „Prace i studia geograficzne”, Tom 54, s. 163-188.

Winczorek P., Kilka uwag o polskich referendach, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 2, s. 143-160.

Włodyka E., Ćwierćwiecze samorządowej urny wyborczej. Wybrane problemy polskiego systemu wyborczego do samorządu terytorialnego, [w:] Polska w Europie 1989 – 2014. 25 lat po przemianach. Różne oblicza zmian regionalnych i lokalnych, red. J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek, Koszalin 2014, s. 7-35.

Wojciechowska J., Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu RP z 2011 roku. Próba oceny konsekwencji, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 243-262.

Wojciechowski J., Problem realizacji prawa do głosowania przez osoby niepełnosprawne w ujęciu przepisów obowiązujących w polskim porządku prawnym oraz praktyce funkcjonowania Rzecznika Praw Obywatelskich (zagadnienia wybrane), [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 263-274.

Wojciechowski J., Przestępstwa przeciwko wyborom w świetle przepisów kodeksu karnego z 19 kwietnia 1969 r. (wybrane aspekty prawnoporównawcze), [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 215-229.

Wojciechowski Ł., Żmigrodzki R., Mechanizm kwotowy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku, „Prawo i Polityka” 2014, Tom 5, s. 73-91.

Wojdyła Sz., Obietnice wyborcze a etyka – co można obiecać a co zrealizować? Wybrane obietnice wyborcze polskich partii politycznych, [w:] Mechanizmy obietnic: kampanie i systemy wyborcze na świecie, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2014, s. 43-51.

Wojsław J., Strategie propagandowe w latach apogeum stalinizmu na przykładzie wyborów do sejmu z 26 października 1952 r.: język tekstu i obrazu, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 455-488.

Wojtasik W., Congruent Representation: Election Cycle in Poland 2009-2011, „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny” 2014, nr 2(1), s. 5-20.

Wojtasik W., Parliamentary elections in Poland 1989-2011, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2014, Tom XIII, s. 68-82.

Wojtasik W., Podstawowe wymiary manipulacji wyborczych, [w:] Vademecum Śląsk: Wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Mormola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Katowice 2014, s. 13-28.

Wojtaszak A., Próba wykorzystania inicjatywy społecznej obywateli przez partie polityczne na przykładzie referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy, [w:] Partie polityczne: struktury, programy, kampanie, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2014, s. 92-105.

Wolna elekcja w dawnej Rzeczypospolitej: procedura, przebieg, publicystyka, red. A. Ziober, Wrocław 2014.

Wołek A., Wybory do Parlamentu Europejskiego: drugorzędne ale nie bez znaczenia, [w:] Kampania społeczna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2014 Raport, red. J. Załuska, Warszawa 2014 s. 32-35.

Woźnicki M., Wybory do Sejmu i Senatu w świetle ordynacji wyborczych z 1935 r., „Studia Iuridica Lublinensia 2014”, Tom 22, s. 393-409.

Wrzalik M., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie w okresie od kwietnia do października 2014 roku, „Studia Wyborcze” 2014, Tom 18, s. 137-162.

Wybieraliśmy Polskę: na podstawie materiałów z konferencji zorganizowanej z okazji 25. rocznicy wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku Lublin, 30 maja 2014 roku, red. M. Karwowski, Lublin 2014.

Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014.

Wybory: wiarygodność i sprawność, red. P. Kosiewski, Warszawa 2014.

Zaćmiński A., „Identyfikacja wroga” w wyborach do Sejmu PRL z 26 października 1952 r. – metodologia pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 123-147.

Zbieranek J., Głosowanie wyborców niepełnosprawnych – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2014, nr 1, s. 27-47.

Zbieranek J., Lista państwowa w prawie wyborczym II RP, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, nr 31, s. 1009-1037.

Zieliński M. rec.: Waldemar Wojtasik, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 17, s. 160-163.

Zieliński P., Pacjent jako wyborca – zagadnienia de lege lata oraz de lege ferenda, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 275-286.

Zieliński Z., Prymas Wyszyński a wybory w PRL, [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 511-522.

Zoll A., Nasze wybory, [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, współpr.: P. Kardas, P. Wiliński, Warszawa 2014, s. 677-684.

Zoll A., Państwowa Komisja Wyborcza w 1989 roku, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 2, s. 15-24.

Zych R., Debata Cisza wyborcza – za i przeciw, Toruń, 22 listopada 2013, (sprawozdanie), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 3(19), s. 299-306.

Zych R., Instytucja mężów zaufania w polskim prawie wyborczym. Analiza na przykładzie wyborów parlamentarnych z 9 października 2011 roku, [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, 287-302.

Zych R., Obchody Światowego Dnia Wyborów, Warszawa, 6 lutego 2014 r., (sprawozdanie), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 4(20), s. 177-182.

Zych R., Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 6, s. 137-148.

Zych R., Wyzwania współczesnego prawa wyborczego w opinii ekspertów (opra¬cowanie), [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, red. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Toruń 2014, s. 11-40.

Żukowski A. Wybory czerwcowe 1989 roku w Polsce a formuła wolnych i uczciwych wyborów, [w:] Polska – 25 lat po wyborach czerwcowych. Konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej, red. T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski, Olsztyn 2014, s. 51-74.

Żukowski A., Z problematyki systemów wyborczych państw Oceanii, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej. Tom II Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, Toruń 2014, s. 375-384.

Żukowski M., Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku w okresie Października ’56 i wyborów do Sejmu w 1957 r., [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014, s. 169-204.

Żyromski M., Demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna – mit czy rzeczywistość?,, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 4, s. 77-85.

Бекболатулы Ж., Роль средств массовой информации в избирательном процессе в Казахстане, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014, nr 2, s. 83-92.

Тхабисимова Л. А., Тхабисимов Х. А., Политические партии в избирательном процессе субъектов Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33: Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, s. 128-161.

Тхабисимова Л. А., Шукюрова М. Г., Применение пропорциональной избирательной системы в России на выборах в субъектах Российской Федерации, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33: Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, s. 89-127.

 

 

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl