Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Zmarł Min. Kazimierz Wojciech Czaplicki

Zmarł Min. Kazimierz Wojciech Czaplicki

afd

Poniedziałek, 29 października 2018 r.

Z wielikm smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ministra Kazimierza Wojciecha Czaplickiego, Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej i Szefa Krajowego Biura Wyborczego w latach 1991 — 2014, członka Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych. Pan Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki był osobą nie tylko znającą meandry prawa wyborczego. Jego ogromna wiedza i doświadczenie były szczególnie pomocne w ramach prac legislacyjnych nad kształtem kolejnych ordynacji wyborczych i Kodeksu wyborczego, w których brał aktywny udział. Zawsze chętnie uczestniczył w konferencjach i debatach organizowanych przez Centrum Studiów Wyborczych. Wygłosił m.in. często przywoływany wykład „O potrzebie stabilności prawa wyborczego wybrane problemy”. Niewątpliwą przyjemność sprawiały mu spotkania z młodzieżą w ramach projektów edukacyjnych. Młodzi wyborcy bardzo chętnie go słuchali i z nim dyskutowali.

Prof. dr hab. Andrzej Sokala — kierownik CSW UMK, pracownicy oraz współpracownicy jednostki składają serdeczne wyrazy współczucia członkom Rodziny ś.p. Min. Kazimierza Wojciecha Czaplickiego.

 

KAZIMIERZ WOJCIECH CZAPLICKI

(1945 — 2018)

Urodził się 17 lutego 1945 roku w Wołominie. W 1977 roku ukończył wyższe studia zawodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauk administracyjnych. Od 1970 do 1977 roku pracował w urzędach administracji publicznej szczebla gminnego i powiatowego. W latach 1977–1989 był zatrudniony w Kancelarii Rady Państwa, początkowo jako specjalista, a następnie jako wicedyrektor Biura Rad Narodowych, zaś od sierpnia 1989 do lipca 1991 roku w Kancelarii Prezydenta RP na stanowisku Szefa Sekretariatu Państwowej Komisji Wyborczej. Od 11 lipca 1991 r. do 1 grudnia 2014 r. był kierownikiem, a następnie szefem Krajowego Biura Wyborczego; z mocy prawa w okresie tym pełnił funkcję sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Współzałożyciel (1991 r.) Stowarzyszenia Urzędników Wyborczych Centralnej i Wschodniej Europy (ACEEO); od 1991 r. członek Zarządu Stowarzyszenia,a w 2000 i w 2014 roku przewodniczący Zarządu. Od początku pracy zawodowej w zakresie jego zainteresowań pozostawała problematyka wyborcza i zagadnienia dotyczące funkcjonowania samorządu lokalnego. Od 1990 roku uczestniczył w pracach legislacyjnych nad wszystkimi ustawami wyborczymi i referendalnymi; autor projektu samorządowej ordynacji wyborczej (styczeń 1998 r.), który został wykorzystany w poselskiej inicjatywie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Współautor komentarza do Ordynacji samorządowej, ustawy o referendum lokalnym oraz Kodeksu wyborczego (wyd. 1 — 2014 r., wyd. 2 — 2018 r.) W latach 2007–2014 członek Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych. Autor wielu publikacji i wykładów z zakresu prawa wyborczego, m.in.: O potrzebie nowego uregulowania prawa wybieralności. Kryteria prawne i moralne – zarys problematyki, [w:] Prawo i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Lublin 2003; Głosowanie elektroniczne (e-voting) – wybrane zagadnienia, [w:] Demokratyczne Standardy Prawa Wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i Praktyka, Warszawa 2005; Kierunki zmian polskiego prawa wyborczego w sposobie głosowania. Wnioski na tle porównawczym, Krosno 2006; Rola i zadania Państwowej Komisji Wyborczej w medialnej kampanii wyborczej, [w:] Iudices Electionis Custodes Sędziowie Kustoszami Wyborów, Warszawa 2007; Współdziałanie organów wyborczych z organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Konstancja (Rumunia) 2008; Pozycja ustrojowa przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, [w:] Amicus Hominis Et Defensor Iustitiae; Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin sędziego Ferdynanda Rymarza, Lublin 2010; Finansowanie partii politycznych w Polsce. Teoria i praktyka, [w:] Le evoluzioni della legislazione elettorale »dicontoro« In Europa, CEDAM 2011; Prawnokarne zagadnienia finansowania kampanii referendalnej w referendum lokalnym (zarys problemu), [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, Warszawa 2014.

(z : Wokół wyborów i prawa wyborczego, Toruń 2017, s. 28)

zdjęcia: z archiwum CSW UMK

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl