Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu

Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu

Wtorek, 18 maja 2010 r.

Centrum Studiów Wyborczych UMK istnieje od stycznia 2008 roku. Centrum składa się z dwóch pracowników: kierownika – dra hab. Andrzeja Sokali, prof. UMK i asystenta – mgr Anny Frydrych. W większości przedsięwzięć jednostki biorą udział dr Marek Sobczyk i dr Bartłomiej Michalak. Od października 2009 wspiera je również słuchacz studiów doktoranckich mgr Radosław Zych.

Centrum Studiów Wyborczych koncentruje uwagę na:

  1. działalności naukowej
  2. działalności dydaktycznej
  3. współpracy międzinstytucjonalnej

Ad. 1.

W kwietniu pracownicy Centrum Studiów Wyborczych wygłosili referat pt. „Ewolucja samorządowego prawa wyborczego” na konferencji naukowej „Samorząd terytorialny w Polsce i Europie — doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju” zorganizowanej w dniach 24-25 kwietnia br. przez Kujawsko—Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy.

Ukazała się sporządzona przez dr Bartłomieja Michalaka, dr Marka Sobczyka i mgr Annę Frydrych na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych ekspertyza dotycząca prawnej regulacji ciszy wyborczej i dopuszczalności prowadzenia w okresie ciszy wyborczej kampanii społecznej na rzecz podwyższenia partycypacji wyborczej.

Ku zadowoleniu autorów ukończone zostały prace nad Leksykonem wyborczym. Leksykon składa się z ponad 300 haseł ściśle związanych z wyborami zarówno w ich kontekście prawnym jak i politycznym. Liczymy, że stanie się on pomocą, z której będą chętnie korzystać tak teoretycy prawa wyborczego i politologii jak i praktycy oraz studenci.

We współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK organizujemy w dniach 10-11 grudnia 2009 r. ogólnokrajową konferencję naukową „Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo. Media. Społeczeństwo”. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ogólnopolskie pismo politologiczne „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia. Na konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań i analiz na temat funkcjonujących rozwiązań proceduralnych, przebiegu kampanii wyborczych, działań aktorów politycznych, roli mediów, reakcji społecznych związanych z udziałem Polski w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Trwają prace nad zbiorem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących tematyki wyborczej. Prawdopodobnie do końca roku zakończony zostanie proces ich analizy. Tym samym możliwe będzie rozpoczęcie prac redakcyjnych. Liczymy, że będziemy mogli oddać zbiór do rąk czytelników przed końcem 2010 roku.

W październiku Rada Wydziału Prawa i Administracji podjęła decyzję o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Jarkowi Zbierankowi. Prace nad rozprawą doktorską nt. Instytucja listy państwowej w polskim prawie wyborczym, której promotorem jest(em), są bardzo zaawansowane.

Wydane zostały dwa wykłady im. Prof. Wacława Komarnickiego, które odbyły się na przełomie lat 2008/ 2009. Najbliższy wykład z cyklu odbędzie się 4 lutego przyszłego roku, czyli w Światowym Dniu Wyborów. Wystąpienie na temat — Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych wygłosi prof. Krzysztof Skotnicki. Już dziś serdecznie zapraszamy. O szczegółach zostaną Państwo niedługo poinformowani.

Ad.2.

Przy Centrum Studiów Wyborczych regularnie odbywają się seminaria wyższego stopnia (doktorsko-habilitacyjne), a liczba ich uczestników wzrasta.

Prawo wyborcze cieszy się coraz większą popularnością również wśród studentów. W roku akademickim 2008/2009 w Centrum Studiów Wyborczych obronionych zostało kilkanaście prac magisterskich. W bieżącym roku akademickim liczba seminarzystów kształtuje się podobnie. Ponadto dzięki zainteresowaniu studentów uruchomione zostały wszystkie z zaproponowanych przez Centrum wykładów fakultatywnych, a mianowicie:

  • Administracja wyborcza w Rzeczpospolitej,
  • Podstawy systemu wyborczego RP,
  • Wybory do Parlamentu Europejskiego.

W semestrze letnim odbywać się będą zajęcia konwersatoryjne poświęcone współczesnym systemom wyborczym. Konwersatorium dotyczące systemów wyborczych umieszczone zostało w programie studiów dwóch kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, mianowicie: administracji i europeistyki.

Upowszechnianiem znajomości prawa wyborczego wśród studentów pod opieką naukową Centrum zajmuje się prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego UMK.

Ad. 3.

Centrum dużo uwagi poświęca współpracy z instytucjami, których działalność dotyka kwestii wyborczych. Utrzymujemy stałe kontakty z delegaturami Krajowego Biura Wyborczego, zwłaszcza z delegaturą w Toruniu. Czynny udział bierzemy w pracach programu Forum Aktywny Obywatel, koordynowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego merytorycznie włączyliśmy się w akcje informacyjne. Razem z członkami Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego na prośbę AEGGE Toruń w ramach akcji „Europa głosuje – Przytul urnę” na początku maja przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieży szkolnej, objaśniające kwestie związane z zasadami wyborczymi w wyborach do PE oraz z systemem wyborczym w znaczeniu wąskim. Również w maju w ramach akcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Kujawsko-Pomorskiem – kampania profrekwencyjna” w imieniu Centrum mgr Anna Frydrych zaprezentowała wystąpienie połączone z prezentacją multimedialną dotyczące wybranych aspektów Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl