Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Szkoła wyborów » Idea „Szkoły wyborów”

Idea „Szkoły wyborów”

Projekt platformy edukacyjnej realizowany przez SKNPW „Elektor” i CSW UMK

Szkoła wyborów — projekt SKNPW „Elektor” platformy edukacyjnej dla młodych wyborców realizowany przy merytorycznym wsparciu Centrum Studiów Wyborczych UMK. Docelowo powstać ma samodzielna internetowa platforma edukacyjna przeznaczona zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, zawierająca materiały dydaktyczne z zakresu prawa wyborczego.

Celami projektu są:

 • pogłębianie wiedzy uczniów szkół średnich w zakresie tematyki prawa wyborczego
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów szkół średnich w zakresie tematyki prawa wyborczego
 • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką (metody przeliczania głosów na mandaty)
 • zachęcenie do udziału w życiu społeczno-politycznym kraju
 • zachęcenie do poznania organów w regionie i zasad ich działania
 • zainspirowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy wykraczającej poza ramy podstawy programowej z WOSu
 • zachęcenie do dyskusji nad problematyką projektu na forum klasowym
 • wykorzystanie nowoczesnych form nauczania
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia
 • umożliwienie uczniom dokonania samooceny swojej pracy
 • umożliwienie wyrażenia własnej opinii

Sposób przedstawienia projektu:

 • prezentacja multimedialna
 • testy sprawdzające postępy w pracy ucznia
 • filmy edukacyjne
 • broszury informacyjne
 • forum internetowe
 • zadania rozwijające umiejętności praktyczne

Działania zostały objęte patronatem Państwowej Komisji Wyborczej. Stosowne porozumienie zostało podpisane w dniu 8 lutego 2013 roku.

Wśród nadrzędnych celów przyświecających naszej działalności wymienić należy zdobywanie wiedzy z zakresu prawa wyborczego i dziedzin pokrewnych, a także jej popularyzację wśród różnych grup społecznych. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy skupić się na edukacji obywatelskiej wśród młodzieży. W związku z tym opracowaliśmy projekt platformy edukacyjnej adresowanej do uczniów szkół średnich. Poprzez wykorzystanie w nim nowoczesnych metod nauczania i szerokich możliwości Internetu, postaramy się przybliżyć młodszym kolegom najważniejsze zagadnienia związane z demokracją, w szczególności z wyborem najważniejszych organów władzy w Polsce. W naszym projekcie poruszamy także kwestie podstawowych zasad prawa wyborczego, organów wyborczych oraz wielu innych ważnych instytucji przewidzianych przez Kodeks Wyborczy.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” o projekcie

Patron projektu

Państwowa Komisja Wyborcza

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl